Dheuteronomi 13:1-18

  • Zvinofanira kuitwa vanhu vakatsauka pakutenda (1-18)

13  “Kana pakati pako pakamuka muprofita kana kuti munhu anorotswa zvichaitika, okupa chiratidzo kana kuti ofembera,  uye chiratidzo chacho kana kuti zvaanenge afembera zvacho zvoitika achiti, ‘Ngatiteverei vamwe vanamwari, vanamwari vausina kuziva, uye ngativashumirei,’  usateerera mashoko emuprofita iyeye kana munhu iyeye anorotswa,+ nekuti Jehovha Mwari wako ari kukuedza+ kuti azive kana uchida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese uye nemweya* wako wese.+  Unofanira kutevera Jehovha Mwari wako, umutye, uchengete mirayiro yake, uteerere inzwi rake; ndiye waunofanira kushumira, uye unofanira kunamatira kwaari.+  Asi muprofita iyeye kana munhu iyeye anorotswa anofanira kuurayiwa,+ nekuti akakurudzira vanhu kupandukira Jehovha Mwari wako, achikutsausa panzira yawakarayirwa kuti ufambe nayo naJehovha Mwari wako akakubudisa munyika yeIjipiti uye akakudzikinura muimba yeuranda. Uye unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+  “Kana munin’ina wako, mwanakomana waamai vako, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana mudzimai wako waunoda, kana shamwari yako yepedyo,* akaedza kukufurira pachivande achiti, ‘Handei tinoshumira vamwe vanamwari,’+ vanamwari vausina kuziva, iwe kana madzitateguru ako,  pakati pevamwe vanamwari vemarudzi akakupoteredza, vangava vari pedyo newe kana kuti vari kure, kubva kune mumwe mugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika,  usabvuma zvaanotaura kana kumuteerera,+ kana kumunzwira tsitsi kana kusiririswa naye kana kumudzivirira;  asi unotofanira kumuuraya.+ Ruoko rwako ndirwo runofanira kuva rwekutanga kuva paari kuti umuuraye, maoko evamwe vese ozotevera.+ 10  Unofanira kumutema nematombo,+ afe, nekuti akatsvaga kukutsausa pana Jehovha Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yeuranda. 11  VaIsraeri vese vachabva vazvinzwa votya, uye havazofi vakaita chero chinhu chipi zvacho chakaipa kudaro pakati pako.+ 12  “Kana ukanzwa mune rimwe remaguta ako auri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ugare, zvichinzi, 13  ‘Pane varume vasingabatsiri vakabuda pakati pako kuti vatsause vagari vemuguta ravo, vachiti: “Handei tinoshumira vamwe vanamwari,” vanamwari vausina kuziva,’ 14  unofanira kuongorora nyaya yacho, uchinyatsoferefeta uye uchibvunzisisa;+ uye kana zvikaonekwa kuti ndezvechokwadi kuti zvinhu zvinosemesa izvi zvakaitika pakati pako, 15  unotofanira kuuraya vagari vemuguta iroro nebakatwa.+ Riparadze zvachose nebakatwa,+ nezvinhu zvese zviri mariri, nezvipfuwo zvaro. 16  Unofanira kuunganidza zvese zvamunenge mapamba mariri pakati penzvimbo yaro inoungana vanhu, wopisa guta racho nemoto, uye zvakapambwa mariri zvichava semupiro unopisirwa Jehovha Mwari wako. Richagara riri murwi wematombo. Harifaniri kuzombovakwazve. 17  Ruoko rwako harufaniri kutora chinhu changa chichifanira kuparadzwa,+ kuti Jehovha adzore kutsamwa kwake kukuru, okuitira ngoni uye okunzwira tsitsi, uye oita kuti uwande, sezvaakapikira madzitateguru ako.+ 18  Nekuti unofanira kuteerera Jehovha* Mwari wako nekuchengeta mirayiro yake yese yandiri kukurayira nhasi, kuti uite zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wako.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “yakaita semweya wako pachako.”
Kana kuti “kuteerera inzwi raJehovha.”