Dheuteronomi 12:1-32

  • Namatai Mwari panzvimbo yaanosarudza (1-14)

  • Vanobvumirwa kudya nyama asi kwete ropa (15-28)

  • Musanyengerwa nevamwe vanamwari (29-32)

12  “Iyi ndiyo mirau nemitongo yamunofanira kunyatsotevedzera mazuva ese amunenge muri vapenyu munyika yamuchapiwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu.  Munofanira kuparadza zvachose nzvimbo dzese dzainamatirwa vanamwari+ nemarudzi amuri kutorera nyika, mungava mumakomo marefu kana muzvikomo kana pasi pemiti yese yakasvibirira.  Munofanira kuputsa atari dzavo, mopwanya shongwe dzavo dzinoyera,+ mopisa matanda avo anoyera* mumoto, uye moputsa mifananidzo yakavezwa yavanamwari vavo+ moita kuti mazita avo asayeukwa zvachose munzvimbo iyoyo.+  “Musanamata Jehovha Mwari wenyu nenzira iyoyo.+  Panzvimbo pekudaro, tsvagai Jehovha Mwari wenyu chero kwaanenge asarudza kuisa zita rake uye nzvimbo yake yaanenge achigara pakati pemadzinza enyu ese, moenda ikoko.+  Ndiko kwamuchaunza mipiro yenyu inopiswa,+ zvibayiro zvenyu, zvegumi zvenyu,+ zvipo zvinobva mumaoko enyu,+ mipiro yemhiko, mipiro yenyu yekungopa muchizvidira,+ uye zvinotanga kuberekwa pamombe dzenyu nemakwai enyu.+  Imi nemhuri dzenyu munofanira kudyira ikoko pamberi paJehovha Mwari wenyu+ uye mufare pazvese zvamunoita,+ nekuti Jehovha Mwari wenyu akakukomborerai.  “Musazoita sezvatiri kuita kuno nhasi, zvekuti mumwe nemumwe ari kuita zvaanoona sezvakarurama,*  nekuti hamusati mapinda munzvimbo yamuchazororera+ uye nhaka yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu. 10  Pamunenge mayambuka Jodhani+ uye mava kugara munyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu, achakupai zororo pavavengi venyu vese vakakupoteredzai, uye muchagara musina chekutya.+ 11  Muchaunza zvinhu zvese zvandiri kukurayirai kunzvimbo inosarudzwa naJehovha Mwari wenyu kuti zita rake rigare:+ mipiro yenyu inopiswa, zvibayiro zvenyu, zvegumi zvenyu,+ zvipo zvinobva mumaoko enyu, uye mipiro yese yemhiko dzese dzamunoita kuna Jehovha. 12  Muchafara pamberi paJehovha Mwari wenyu,+ imi nevanakomana venyu, nevanasikana venyu, nevarandarume venyu, nevarandakadzi venyu, nemuRevhi ari mukati memaguta* enyu, nekuti haana mugove kana nhaka pamwe chete nemi.+ 13  Muchenjere kupa zvibayiro zvenyu zvinopiswa mune imwewo nzvimbo yamungaona.+ 14  Munofanira kubayira zvibayiro zvenyu zvinopiswa munzvimbo inosarudzwa naJehovha chete kunharaunda yerimwe remadzinza enyu, uye ikoko ndiko kwamunofanira kuita zvese zvandiri kukurayirai.+ 15  “Asi kana ukanzwa* nhomba yenyama, unogona hako kuuraya mhuka wodya,+ maererano nechikomborero chawakapiwa naJehovha Mwari wako mumaguta* ako ese. Munhu asina kuchena neakachena vanogona havo kuidya, sekudya kwamunongoita mhara kana nondo. 16  Asi haufaniri kudya ropa racho;+ unofanira kuridurura pasi semvura.+ 17  Hauzobvumirwi kudyira mukati memaguta* ako chegumi chako chezviyo,* chewaini yako itsva, chemafuta ako, mombe nemakwai ako zvinotanga kuberekwa,+ chero mipiro yako yemhiko dzaunoita, mupiro wekungopa uchizvidira, kana zvipo zvinobva muruoko rwako. 18  Izvi unofanira kuzvidyira pamberi paJehovha Mwari wako munzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako,+ iwe nemwanakomana wako, nemwanasikana wako, nemurandarume wako, nemurandakadzi wako, nemuRevhi ari mukati memaguta* ako; uye uchafara pamberi paJehovha Mwari wako pazvese zvaunoita. 19  Chenjera kukanganwa muRevhi+ mazuva ese aunenge uri panyika yako. 20  “Jehovha Mwari wako paanokudza nharaunda yako,+ sezvaakakupikira,+ uye iwe woti, ‘Ndiri kuda kudya nyama,’ nekuti uri kuda* kudya nyama, unogona hako kuidya pese paunonzwa* nhomba yenyama.+ 21  Kana nzvimbo inosarudzwa naJehovha Mwari wako kuti aise zita rake+ iri kure newe, unofanira kubva wauraya dzimwe mombe dzako kana makwai ako zvawakapiwa naJehovha, sezvandakakurayira, uye unofanira kudyira mukati memaguta* ako pese paunonzwa* nhomba yenyama. 22  Unogona kuidya sezvinongoitwa mhara kana nondo;+ munhu asina kuchena neakachena vanogona havo kuidya. 23  Ingova nechokwadi chekuti haudyi ropa,+ nekuti ropa ndiro upenyu,*+ uye haufaniri kudya upenyu* pamwe chete nenyama yacho. 24  Usaridya. Unofanira kuridurura pasi semvura.+ 25  Usaridya, kuti zvikufambire zvakanaka iwe nevana vako vanokutevera, nekuti uri kuita zvakanaka pamberi paJehovha. 26  Unofanira kungotakura zvinhu zvako zvitsvene nemipiro yako yemhiko paunouya kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha. 27  Ikoko ndiko kwaunopa zvibayiro zvinopiswa, nyama neropa,+ paatari yaJehovha Mwari wako, uye ropa rezvibayiro zvako rinofanira kudururirwa pedyo neatari+ yaJehovha Mwari wako, asi unogona hako kudya nyama yacho. 28  “Chenjerera kuti uteerere mashoko aya ese andiri kukurayira, kuti zvigare zvichikufambira zvakanaka iwe nevanakomana vako vanokutevera, nekuti uri kuita zvakanaka uye zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wako. 29  “Kana Jehovha Mwari wako aparadza marudzi auri kutorera nyika,+ uye wava kugara munyika yawo, 30  chenjerera kuti urege kunyengerwa paanenge aparadzwa pamberi pako. Usabvunza pamusoro pavanamwari vawo, uchiti, ‘Marudzi aya ainamata vanamwari vawo sei? Ini ndichaatevedzerawo.’+ 31  Usaitira Jehovha Mwari wako izvi, nekuti ivo vanoitira vanamwari vavo zvinhu zvese zvinosemesa, zvinovengwa naJehovha, kunyange kupisira mumoto vanakomana vavo nevanasikana vavo kuna vanamwari vavo.+ 32  Unofanira kunyatsotevedzera mashoko ese andiri kukurayira.+ Usawedzera chimwe chinhu paari kana kubvisa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “zvaanofunga kuti zvakarurama.”
ChiHeb., “memagedhi.”
Kana kuti “Asi kana mweya wako ukanzwa.”
ChiHeb., “mumagedhi.”
ChiHeb., “memagedhi.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
ChiHeb., “memagedhi.”
Kana kuti “mweya wako uri kuda.”
Kana kuti “paunonzwa mweya wako uine.”
ChiHeb., “memagedhi.”
Kana kuti “paunonzwa mweya wako uine.”
Kana kuti “mweya.”
Kana kuti “mweya.”