Dheuteronomi 11:1-32

  • Makaona ukuru hwaJehovha (1-7)

  • Nyika Yakapikirwa (8-12)

  • Mibayiro yekuteerera (13-17)

  • Mashoko aMwari anofanira kuiswa mumwoyo (18-25)

  • “Chikomborero nekutukwa” (26-32)

11  “Unofanira kuda Jehovha Mwari wako,+ uye kugara uchiita zvaakati uite uye kuchengeta mirau yake, mitongo yake, nemirayiro yake.  Unoziva kuti nhasi ndiri kutaura newe, kwete nevanakomana vako vasingazivi uye vasina kuona kuranga kwaJehovha Mwari wako,+ ukuru hwake,+ ruoko rwake rune simba+ uye ruoko rwake rwakatambanudzwa.  Havana kuona zviratidzo zvake nemabasa ake zvaakaita muIjipiti kuna Farao mambo weIjipiti nekunyika yake yese;+  kana zvaakaitira mauto eIjipiti, aakanyudza mumvura yemuGungwa Dzvuku pamwe nemabhiza aFarao nengoro dzake dzehondo, pavaikudzingirira, Jehovha akavaparadza zvachose.*+  Havana kuona zvaakakuitira* murenje kusvikira wakasvika munzvimbo ino,  kana zvaakaita Dhatani naAbhiramu, vanakomana vaEriyabhi mwanakomana waRubheni, pakashama nyika ikavamedza, pamwe chete nemhuri dzavo nematende avo nezvinhu zvese zvipenyu zvaivatevera, vaIsraeri vese vakatarisa.+  Wakazvionera nemaziso ako mabasa ese makuru akaitwa naJehovha.  “Munofanira kuchengeta mirayiro yese yandiri kukupai nhasi, kuti muve nesimba uye muyambuke, mupinde munyika yacho muitore,  uye kuti mugare kwenguva refu+ munyika yakapikirwa naJehovha kuti achapa madzitateguru enyu nevana vawo,*+ nyika inoyerera uchi nemukaka.+ 10  “Nyika yamuri kuenda kunotora haina kuita senyika yeIjipiti kwamakabva, kwamaidyara mbeu modiridza netsoka dzenyu,* sebindu remuriwo. 11  Asi nyika yamuri kuyambuka kuti munotora inyika yemakomo nemapani.+ Inonwa mvura yekudenga;+ 12  inyika iri kuchengetwa naJehovha Mwari wenyu. Maziso aJehovha Mwari wenyu ari pairi nguva dzese, kubvira pakutanga kwegore kusvikira pakupera kwegore. 13  “Uye kana mukanyatsoteerera mirayiro yangu yandiri kukurayirai nhasi, moda Jehovha Mwari wenyu uye momushumira nemwoyo yenyu yese nemweya* yenyu yese,+ 14  ndichapawo nyika yenyu mvura panguva yayo, mvura yemunhuruka* nemvura yemasutso,* uye muchakohwa zviyo* zvenyu newaini yenyu itsva nemafuta enyu.+ 15  Ndichaita kuti zvipfuwo zvenyu zvive nemafuro, uye muchadya muchiguta.+ 16  Chenjererai kuti mwoyo yenyu irege kunyengerwa motsauka, monamata vamwe vanamwari nekuvakotamira.+ 17  Mukangodaro, Jehovha achakutsamwirai kwazvo, uye achavhara denga zvekuti hakuzonaya+ uye ivhu racho harizopi zvibereko zvaro uye muchakurumidza kuparara panyika yakanaka yamuri kupiwa naJehovha.+ 18  “Unofanira kuisa mashoko angu aya mumwoyo mako nemupfungwa dzako, uasungirire paruoko rwako sechiyeuchidzo, uye anofanira kuva serundanyara* pahuma yako.*+ 19  Adzidzise vana vako, uchitaura nezvawo paunenge wakagara mumba mako nepaunenge uchifamba mumugwagwa nepaunorara uye paunomuka.+ 20  Anyore pamagwatidziro* eimba yako nepamagedhi ako, 21  kuti iwe nevanakomana vako murarame kwenguva refu+ munyika yakapikirwa madzitateguru ako naJehovha, chero bedzi denga riri pamusoro penyika.+ 22  “Kana mukanyatsochengeta murayiro uyu wese wandiri kukupai, moutevedzera, kuti mude Jehovha Mwari wenyu,+ mufambe munzira dzake dzese uye kuti munamatire kwaari,+ 23  Jehovha achadzingawo marudzi ese aya pamberi penyu,+ uye muchatora nyika dzemarudzi makuru ane vanhu vakawanda kukupfuurai.+ 24  Pese pamuchatsika netsoka dzenyu pachava penyu.+ Muganhu wenyu uchabvira kurenje kusvikira kuRebhanoni, wobvira kuRwizi, irwo rwizi rwaYufratesi, kusvikira kugungwa rekumavirira.*+ 25  Hapana achamirisana nemi.+ Jehovha Mwari wenyu achaita kuti vanhu vese venyika yese yamuchafamba vavhunduke uye vakutyei+, sezvaakakupikirai. 26  “Onai, ndiri kuisa pamberi penyu nhasi chikomborero nekutukwa:+ 27  chikomborero kana mukateerera mirayiro yaJehovha Mwari wenyu yandiri kukurayirai nhasi,+ 28  uye kutukwa kana mukasateerera mirayiro yaJehovha Mwari wenyu+ uye mukatsauka panzira yandiri kukurayirai kuti mutevere nhasi, motevera vamwe vanamwari vamanga musingazivi. 29  “Kana Jehovha Mwari wenyu akupinzai munyika yamuri kufanira kunotora, munofanira kutaura chikomborero muri paGomo reGerizimu uye kutukwa muri paGomo reEbhari.+ 30  Ko makomo acho haasi kumhiri kwaJodhani nechekumavirira here, munyika yevaKenani vanogara muArabha, pakatarisana neGirigari, pedyo nemiti mikuru yeMore?+ 31  Nekuti muri kuyambuka Jodhani kuti mupinde mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu.+ Kana maitora uye mava kugara mairi, 32  munofanira kuchenjerera kuchengeta mirau yese nemitongo yandiri kuisa pamberi penyu nhasi.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kusvikira nhasi.”
Kana kuti “zvaakakuita.”
ChiHeb., “nembeu yawo.”
Kureva, nzira yekudiridza pachishandiswa tsoka, ringava vhiri raiita zvekutenderedzwa nemakumbo richipomba mvura, kana kuti ingava migero yemvura yaivhurwa nekuvharwa pachishandiswa makumbo.
Kana kuti “yebumharutsva.” Iyi imvura inotanga kunaya tichangobva muchirimo.
Masutso inguva yegore apo zvirimwa zvinenge zvava kuda kudyiwa.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Ichi chishongo chinosungwa chakatenderera mumusoro chakadai sechuma kana chimwewo chinhu.
ChiHeb., “pakati pemaziso ako.”
Apa pabango panenge pakabatirira gonhi kana kuti dhoo.
Kureva, Gungwa Guru, Medhitereniyeni.