Dheuteronomi 10:1-22

  • Mahwendefa maviri anogadzirwa zvakare (1-11)

  • Zvinodiwa naJehovha (12-22)

    • Itya uye ida Jehovha (12)

10  “Panguva iyoyo Jehovha akati kwandiri, ‘Veza mahwendefa maviri ematombo akaita seekutanga,+ ukwire kwandiri mugomo; unofanirawo kuzvigadzirira areka yemuti.  Uye ndichanyora pamahwendefa acho mashoko aiva pamahwendefa ekutanga, awakaputsa, uye unofanira kuaisa muareka.’  Saka ndakagadzira areka nemuti wemubayamhondoro, ndikaveza mahwendefa maviri ematombo akaita seekutanga, ndikakwira mugomo ndiine mahwendefa acho maviri mumaoko angu.+  Akabva anyora pamahwendefa acho mirayiro yaakanga ambonyora,+ Mirayiro Gumi,*+ yakanga yataurwa naJehovha kwamuri mugomo ari mumoto+ pazuva regungano;*+ uye Jehovha akandipa mahwendefa acho.  Ndakabva ndatendeuka, ndikaburuka mugomo,+ ndikaisa mahwendefa acho muareka yandakanga ndagadzira, umo maachiri, sezvandakanga ndarayirwa naJehovha.  “VaIsraeri vakabva vasimuka kuBheeroti Bhene-jaakani vakaenda kuMosera. Aroni akafira ikoko akavigwa,+ uye mwanakomana wake Eriyezari akatanga kushumira semupristi panzvimbo pake.+  Vakatama ikoko vachienda kuGudhigodha, uye vakabva kuGudhigodha vakaenda kuJotbhata,+ nyika inoyerera hova dzemvura.  “Panguva iyoyo Jehovha akatsaura dzinza raRevhi+ kuti ritakure areka yesungano+ yaJehovha, kuti rimire pamberi paJehovha, richimushumira uye kuti rikomborere vanhu muzita rake+ sezvavari kuita nanhasi.  Ndokusaka Revhi asina mugove kana nhaka pamwe chete nehama dzake. Jehovha ndiye nhaka yake, sezvakataurwa naJehovha Mwari wako kwaari.+ 10  Ini pachangu ndakagara mugomo sezvandakanga ndamboita, kwemazuva 40 neusiku 40,+ uye Jehovha akanditeerera zvakare musi iwoyo.+ Jehovha haana kuda kukuparadzai. 11  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Tungamirira vanhu, vagadzirire kusimuka, kuti vapinde vatore nyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndichavapa.’+ 12  “Saka iwe Israeri, Jehovha Mwari wako anodei kwauri?+ Anongoda izvi: kuti utye Jehovha Mwari wako,+ ufambe munzira dzake dzese,+ umude, ushumire Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wese nemweya* wako wese,+ 13  uye kuti uchengete mirayiro nemirau yaJehovha yandiri kukurayira nhasi kuti zvikunakire.+ 14  Ona, matenga, matenga ekumatenga,* uye nyika nezvese zviri mairi ndezvaJehovha Mwari wako.+ 15  Asi Jehovha akaswedera pedyo nemadzibaba enyu chete uye akaratidza kuti anoada, akakusarudzai imi vana vawo,+ pamarudzi ese, sezvamuri nhasi. 16  Iye zvino munofanira kuchenesa mwoyo*+ yenyu, uye regai kuramba makaoma musoro.*+ 17  Nekuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari wavanamwari naShe wemadzishe,+ Mwari mukuru, ane simba, uye anoshamisa, asina waanosarura+ uye asingabvumi chiokomuhomwe. 18  Anotonga zvakarurama nyaya dzenherera nechirikadzi+ uye anoda mutorwa,+ achimupa zvekudya nezvekupfeka. 19  Imiwo munofanira kuda mutorwa, nekuti maiva vatorwa munyika yeIjipiti.+ 20  “Unofanira kutya Jehovha Mwari wako, uchimushumira,+ unamatire kwaari, uye unofanira kupika nezita rake. 21  Ndiye waunofanira kurumbidza.+ Ndiye Mwari wako, akakuitira zvinhu zvese izvi zvikuru uye zvinoshamisa zvawakaona nemaziso ako.+ 22  Madzitateguru ako akaenda nevanhu* 70 kuIjipiti,+ asi iye zvino Jehovha Mwari wako aita kuti muwande senyeredzi dzekudenga.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Mashoko Gumi.”
Kana kuti “reungano.”
Kana kuti “matenga ekumusorosoro.”
ChiHeb., “kuchecheudza chikanda chepamberi chemwoyo.”
ChiHeb., “makaomesa mutsipa.”
Kana kuti “nemweya.”