Dheuteronomi 1:1-46

  • Kusimuka kubva muGomo reHorebhi (1-8)

  • Vakuru nevatongi vanogadzwa (9-18)

  • Kusateerera paKadheshi-bhaneya (19-46)

    • VaIsraeri vanoramba kupinda munyika yacho (26-33)

    • Kutadza kukunda Kenani (41-46)

1  Aya ndiwo mashoko akataurwa naMozisi kuvaIsraeri vese vaiva munharaunda yeJodhani murenje, renje rakatarisana neSufi, pakati peParani, neToferi, neRabhani, neHazeroti, neDhizahabhu.  Zvinotora mazuva 11 kubva kuHorebhi kuenda kuKadheshi-bhaneya+ nenzira inoenda nekuGomo reSeiri.  Mugore rechi40,+ mumwedzi wechi11, pazuva rekutanga remwedzi wacho, Mozisi akataura nevaIsraeri* zvese zvaakanga anzi naJehovha avaudze.  Akataura navo pashure pekunge akunda Sihoni+ mambo wevaAmori, aigara muHeshbhoni, naOgi+ mambo weBhashani, aigara muAshtaroti, muEdrei.+  Munharaunda yeJodhani, munyika yeMoabhi, Mozisi akatanga kutsanangura Mutemo+ uyu achiti:  “Jehovha Mwari wedu akataura nesu kuHorebhi achiti, ‘Magarisa mumakomo+ muno.  Dzokai muende kumakomo ekunyika yevaAmori+ nekunzvimbo dzese dziri pedyo navo kuArabha,+ kumakomo, kuShefera, kuNegebhu, nekumhenderekedzo yegungwa,+ nyika yevaKenani, neRebhanoni,*+ kusvikira kurwizi rukuru, rwaYufratesi.+  Onai, ndiri kuisa nyika yacho pamberi penyu. Pindai mutore nyika yakapikirwa naJehovha madzibaba enyu, Abrahamu, Isaka,+ naJakobho,+ kuti achapa ivo nevana* vavo vaizovatevera.’+  “Uye ndakakuudzai panguva iyoyo kuti, ‘Handikwanisi kukutakurai ndiri ndega.+ 10  Jehovha Mwari wenyu akaita kuti muwande, uye nhasi mawanda senyeredzi dzekudenga.+ 11  Jehovha, Mwari wemadzitateguru enyu, ngaaite kuti muwedzere+ kakapetwa nechiuru kupfuura zvamuri, uye ngaakukomborerei sezvaakakuvimbisai.+ 12  Ndingakutakurai sei ndiri ndega nekurema kwamunoita uye ndingatakura sei mutoro wenyu uye kupopota kwamunoita?+ 13  Sarudzai varume vemadzinza enyu vakachenjera, vanonzwisisa, uye vava neruzivo, ndivagadze kuti vave vakuru venyu.’+ 14  Makandipindura kuti, ‘Zvamati tiite zvakanaka.’ 15  Saka ndakatora vatungamiriri vemadzinza enyu, varume vakachenjera, vava neruzivo, ndikavagadza sevatungamiriri venyu, vakuru vezviuru, nevakuru vemazana, nevakuru vemakumi mashanu, nevakuru vemakumi, nevamwe vakuru vakuru vemadzinza enyu.+ 16  “Panguva iyoyo ndakarayira vatongi venyu, ndichiti, ‘Panouya hama dzenyu nenyaya dzaitika pakati pavo, munofanira kutonga zvakarurama+ pakati pemunhu nehama yake kana kuti nemutorwa.+ 17  Musasarura pakutonga.+ Munofanira kuteerera zvinotaurwa nemudiki sezvamunoita zvinotaurwa nemukuru.+ Musatya munhu,+ nekuti kutonga ndekwaMwari;+ uye kana nyaya yakakuomerai, munofanira kuuya nayo kwandiri, ndoinzwa.’+ 18  Panguva iyoyo ndakakuudzai zvese zvamunofanira kuita. 19  “Takabva tabva kuHorebhi, tikafamba nemurenje+ riya guru, rinotyisa, ramakaona tiri munzira tichienda kumakomo kunyika yevaAmori,+ sezvatakanga tarayirwa naJehovha Mwari wedu, tikazosvika kuKadheshi-bhaneya.+ 20  Ndakabva ndati kwamuri, ‘Masvika kumakomo kunyika yevaAmori, yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu. 21  Onai, Jehovha Mwari wenyu akupai nyika yacho. Kwirai munoitora sezvamakataurirwa+ naJehovha, Mwari wemadzitateguru enyu. Musatya kana kuvhunduka.’ 22  “Asi imi mese makauya kwandiri mukati, ‘Ngatitumei varume mberi kwedu kuti vanoongorora nyika yacho, vodzoka kuzotiudza kuti tofamba nenzira ipi uye kuti maguta ariko akaita sei.’+ 23  Ndakaona kuti pfungwa yacho yakanga yakanaka, saka ndakasarudza varume 12 pakati penyu, murume mumwe chete kubva mudzinza rimwe nerimwe.+ 24  Vakasimuka, vakakwidza kumakomo,+ vakasvika kuBani reEshkori,* vakaisora.* 25  Vakatora zvimwe zvibereko zvenyika yacho vakauya nazvo kwatiri, vakadzoka neshoko kwatiri, vachiti, ‘Nyika yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu yakanaka.’+ 26  Asi makaramba kuendako, uye makapandukira murayiro waJehovha Mwari wenyu.+ 27  Makaramba muchinyunyuta muri mumatende enyu, muchiti, ‘Jehovha akatibudisa munyika yeIjipiti kuti atiise mumaoko evaAmori kuti vatiparadze nekuti aitivenga. 28  Nzvimbo yatiri kuenda yakaita sei? Hama dzedu dzakatiodza mwoyo*+ dzichiti, “Vanhu vacho vahombe uye varefu kutipfuura, uye maguta avo makuru, ane masvingo anosvika kumatenga,*+ uye takaona vanakomana vevaAnaki.”’+ 29  “Saka ndakati kwamuri, ‘Musavavhunduka kana kuvatya.+ 30  Jehovha Mwari wenyu achaenda mberi kwenyu uye achakurwirai,+ sezvaakangoita kuIjipiti makatarisa nemaziso enyu.+ 31  Uye makaona matakurirwo amakaitwa naJehovha Mwari wenyu murenje sekutakura kunoita murume mwanakomana wake, kwese kwamaienda kudzamara masvika pano.’ 32  Asi pasinei nezvese izvi, hamuna kutenda muna Jehovha Mwari wenyu,+ 33  aikutungamirirai munzira, kuti asore nzvimbo yekuti mudzike musasa. Aizviratidza ari mumoto usiku uye mugore masikati kuti akuratidzei nzira yekufamba nayo.+ 34  “Nguva yese iyoyo Jehovha ainzwa mashoko enyu, uye akatsamwa, akapika achiti,+ 35  ‘Hapana kana mumwe wevarume ava vechizvarwa ichi chakaipa achaona nyika yakanaka yandakapika kuti ndichapa madzibaba enyu,+ 36  kunze kwaKarebhi mwanakomana waJefune. Achaiona, uye ndichapa iye pamwe nevanakomana vake nyika yaakafamba mairi, nekuti akatevera Jehovha nemwoyo wese.*+ 37  (Jehovha akatonditsamwirawo ini nekuda kwenyu, uye akati, “Iwewo hauzopindi imomo.+ 38  Joshua mwanakomana waNuni, mubatsiri wako,*+ ndiye achapinda munyika yacho.+ Musimbise*+ nekuti ndiye achaita kuti Israeri aigare nhaka.”) 39  Uyezve vana venyu vamakati vachapambwa,+ nevanakomana venyu vasati vava kuziva chakanaka nechakaipa, ndivo vachapinda, uye ndichavapa nyika yacho, yova yavo.+ 40  Asi kana muri imi, chisimukai mudzokere kurenje nenzira yekuGungwa Dzvuku.’+ 41  “Makabva mati kwandiri, ‘Takatadzira Jehovha. Tichaenda kunorwa sezvakarayirwa naJehovha Mwari wedu!’ Saka mumwe nemumwe wenyu akapakata zvombo zvake zvehondo, muchifunga kuti zviri nyore kukwira mugomo macho.+ 42  Asi Jehovha akati kwandiri, ‘Vaudze kuti: “Musakwira kunorwa, nekuti handisi pakati penyu.+ Mukaenda, muri kunokundwa nevavengi venyu.”’ 43  Saka ndakataura nemi, asi hamuna kuteerera. Pane kudaro, makapandukira murayiro waJehovha uye makazvikudza, mukaedza kukwira mugomo. 44  VaAmori vaigara mugomo iroro vakabva vabuda kuzosangana nemi, vakakudzingirirai sezvinoita nyuchi, mukaita bararamhanya muSeiri kusvikira kuHoma. 45  Saka makadzoka, mukatanga kuchema pamberi paJehovha, asi Jehovha haana kukuteererai kana kunzwa kuchema kwenyu. 46  Ndokusaka makazogara nguva yakareba zvakadaro kuKadheshi.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “nevanakomana vaIsraeri.”
Zvinoratidza sekuti pari kutaurwa makomo eRebhanoni.
ChiHeb., “mbeu.”
Kana kuti “Rwizi rwaEshkori.”
Kana kuti “vakaiongorora.”
ChiHeb., “dzakaita kuti mwoyo yedu inyungudike.”
Kureva, masvingo marefu-refu.
ChiHeb., “zvakazara; zvakakwana.”
ChiHeb., “anomira pamberi pako.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mwari amusimbisa.”