Dhanieri 7:1-28

 • Chiratidzo chemhuka ina (1-8)

  • Kubuda kwenyanga diki inozvikudza (8)

 • Wemazuva Mazhinji anotungamirira dare (9-14)

  • Mwanakomana wemunhu anopiwa umambo (13, 14)

 • Dhanieri anoziviswa kududzirwa kwehope (15-28)

  • Mhuka ina dzinomiririra madzimambo mana (17)

  • Vatsvene vachagamuchira umambo (18)

  • Pachamuka nyanga gumi kana kuti madzimambo (24)

7  Mugore rekutanga raMambo Bheshazari+ weBhabhironi, Dhanieri akarota hope uye akaona zviratidzo akarara pamubhedha wake.+ Akabva anyora hope dzacho,+ achirondedzera zvinhu zvacho zvese.  Dhanieri akati: “Pazvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndakaona mhepo ina dzekudenga dzichinyandura gungwa guru.+  Mhuka huru ina+ dzakabva dzabuda mugungwa racho, uye dzese dzakanga dzakasiyana.  “Yekutanga yakanga yakaita seshumba,+ uye yaiva nemapapiro egondo.+ Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mapapiro ayo adzurwa, ikasimudzwa panyika, ikamiswa nemakumbo maviri semunhu, ikapiwa mwoyo wemunhu.  “Uye ndakaona imwe mhuka yechipiri yakanga yakaita sebheya.+ Yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, uye yakanga yakaruma mbabvu nhatu; uye yakaudzwa kuti, ‘Simuka, udye nyama zhinji.’+  “Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa ndikaona imwe mhuka yakanga yakaita sembada,+ asi yakanga iine mapapiro mana pamusana akaita seeshiri. Mhuka yacho yaiva nemisoro mina,+ uye yakapiwa simba rekutonga.  “Pashure pacho, ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina. Mhuka yacho yaityisa uye yaivhundutsa uye yakanga yakasimba kwazvo, iine mazino mahombe esimbi. Yaiparadza, ichipwanya-pwanya, uye yakatsika-tsika zvakanga zvasara.+ Yakanga yakasiyana nedzimwe mhuka dzese dzakanga dzaitangira, uye yaiva nenyanga gumi.  Pandaifunga nezvenyanga dzacho, pakabva pabuda imwe nyanga diki pakati padzo,+ uye dzimwe nyanga nhatu dzekutanga dzakadzurwa pamberi payo. Nyanga yacho yaiva nemaziso akaita seemunhu, uye yaiva nemuromo waitaura uchizvikudza.+  “Ndakaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zveumambo zvaiswa, Wemazuva Mazhinji+ achibva agara.+ Zvipfeko zvake zvakanga zvakachena sechando,+ uye bvudzi remusoro wake rakanga rakaita semvere dzemakwai dzakachena. Chigaro chake cheumambo chaiva marimi emoto; mavhiri acho aiva moto unobvira.+ 10  Paiva nerukova rwemoto rwaiyerera ruchibva pamberi pake.+ Vane chiuru chakapetwa kane chiuru, vairamba vachimushumira, uye vane zviuru gumi zvakapetwa kane zviuru gumi vakanga vakamira pamberi pake.+ Dare+ rakatanga kutonga, mabhuku akavhurwa. 11  “Panguva iyoyo, mashoko ekuzvikudza+ andainzwa achitaurwa nenyanga yacho akaita kuti ndirambe ndakatarisa. Ndakaramba ndakatarisa kusvikira mhuka yacho yaurayiwa, muviri wayo ukapiswa nemoto, ukaparadzwa. 12  Asi dzimwe mhuka dzese+ dzakatorerwa ushe hwadzo, uye upenyu hwadzo hwakawedzerwa nenguva imwe chete nemwaka. 13  “Ndakaramba ndakatarisa zvinhu zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mumwe munhu akafanana nemwanakomana wemunhu+ achiuya aine makore ekudenga; akasvika kune Wemazuva Mazhinji,+ uye vakamuswededza pamberi pake. 14  Akapiwa ushe+ nekukudzwa,+ neumambo, kuti vanhu vemarudzi ese, nenyika, nemitauro yakasiyana-siyana vamushumire.+ Ushe hwake ushe hunogara nekusingaperi, husingazobviswi, uye umambo hwake hahuzoparadzwi.+ 15  “Zvino ini Dhanieri, ndakanetseka chaizvo nekuti zvandakaratidzwa zvakandityisa.+ 16  Ndakaenda pedyo nemumwe wevakanga vakamira ipapo, kuti ndimubvunze kuti zvinhu izvi zvairevei. Akabva apindura, akandiudza kuti zvinhu izvi zvairevei. 17  “‘Mhuka huru idzi ina,+ dzinomiririra madzimambo mana achamuka panyika.+ 18  Asi vatsvene vaIye Mukurusa+ vachagamuchira umambo,+ uye umambo hwacho huchava hwavo+ nekusingaperi, huchava hwavo nariini nariini.’ 19  “Ndakabva ndada kuziva nezvemhuka yechina, iyo yakanga yakasiyana nedzimwe dzese. Yaityisa kwazvo, iine mazino esimbi nenzara dzemhangura uye yaiparadza, ichipwanya-pwanya, uye ichitsika-tsika zvakanga zvasara.+ 20  Ndakadawo kuziva nezvenyanga gumi+ dzaiva mumusoro mayo, neimwe nyanga yakabuda ikaita kuti nyanga nhatu dziwire pasi,+ nyanga yaiva nemaziso nemuromo waitaura uchizvikudza, iyo yainge yakakura kupfuura dzimwe. 21  “Ndakaramba ndakatarisa nyanga iyoyo payairwa nevatsvene, ichivakunda,+ 22  kusvikira Wemazuva Mazhinji+ asvika, akapa mutongo waitsigira vatsvene vaIye Mukurusa,+ uye nguva yakasarudzwa yekuti vatsvene vapiwe umambo yakasvika.+ 23  “Iye akati: ‘Kana iri mhuka yechina, kune umambo hwechina huchavapo panyika. Huchange hwakasiyana nehumwe umambo hwese, uye huchaparadza nyika yese uye huchaitsika-tsika hwoipwanya-pwanya.+ 24  Kana dziri nyanga gumi, pachava nemadzimambo gumi achabuda muumambo ihwohwo; uye pachavazve nemumwe pashure pawo, uyo achange akasiyana neekutanga, uye achaninipisa madzimambo matatu.+ 25  Achataura mashoko ekushora Wekumusorosoro,+ uye acharamba achinetsa vatsvene vaIye Mukurusa. Achafunga nezvekuchinja nguva nemutemo, uye vachaiswa muruoko rwake kwenguva imwe chete, nedzimwe nguva, nehafu yenguva.*+ 26  Asi Dare rakatanga kutonga, vachibva vamutorera ushe hwake, kuti vamuparadze uye vamutsakatise.+ 27  “‘Zvino umambo neushe neukuru hweumambo hwaiva pasi pematenga ese zvakapiwa vatsvene vaIye Mukurusa.+ Umambo hwavo umambo hunogara nekusingaperi,+ uye humwe ushe hwese huchava pasi pavo huchivateerera.’ 28  “Pano ndipo panogumira nyaya yacho. Asi ini Dhanieri, ndakanetseka chaizvo nezvaiva mupfungwa dzangu, zvekuti chiso changu chakachinja; asi ndakachengeta nyaya yacho mumwoyo mangu.”

Mashoko Emuzasi

Kureva, nguva nhatu nehafu.