Dhanieri 3:1-30

  • Chifananidzo chegoridhe chaMambo Nebhukadhinezari (1-7)

    • Anorayira kuti chifananidzo chacho chinamatwe (4-6)

  • VaHebheru vatatu vanopiwa mhosva yeramba kuteerera (8-18)

    • “Hatisi kuzoshumira vanamwari venyu” (18)

  • Kukandwa muchoto chemoto (19-23)

  • Chishamiso chekununurwa mumoto (24-27)

  • Mambo anorumbidza Mwari wevaHebheru (28-30)

3  Mambo Nebhukadhinezari akagadzira chifananidzo chegoridhe chakanga chakareba makubhiti 60,* chakafara makubhiti 6.* Akachimisa mubani reDhura mudunhu reBhabhironi.  Mambo Nebhukadhinezari akabva aita kuti paunganidzwe machinda, makurukota, magavhuna, vanachipangamazano, vachengeti vepfuma, vatongi, vaongorori vemhosva, nevatungamiriri vese vematunhu acho kuti vauye kuzokumikidza chifananidzo chakanga chamiswa naMambo Nebhukadhinezari.  Saka machinda, makurukota, magavhuna, vanachipangamazano, vachengeti vepfuma, vatongi, vaongorori vemhosva, nevatungamiriri vese vematunhu vakaungana kuti vakumikidze chifananidzo chakanga chamiswa naMambo Nebhukadhinezari. Vakabva vamira pamberi pechifananidzo chakanga chamiswa naNebhukadhinezari.  Mumiririri wamambo akashevedzera achiti: “Imi vanhu vemarudzi nemitauro yakasiyana-siyana,  pamuchanzwa kurira kwehwamanda, nechiridzwa chinoita zvekufuridzwa, nezviridzwa zvakasiyana-siyana zvine tambo, nerudimbwa, nenyere hombe, nezvimwewo zviridzwa, munofanira kuwira pasi, monamata chifananidzo chegoridhe chakamiswa naMambo Nebhukadhinezari.  Munhu wese asingawiri pasi kuti achinamate achabva angokandwa muchoto chemoto unopisa kwazvo.”+  Saka vanhu vemarudzi nemitauro yakasiyana-siyana pavakanzwa kurira kwehwamanda, nechiridzwa chinoita zvekufuridzwa, nezviridzwa zvakasiyana-siyana zvine tambo, nerudimbwa, nezvimwewo zviridzwa, vakabva vawira pasi vakanamata chifananidzo chegoridhe chakanga chamiswa naMambo Nebhukadhinezari.  Zvino panguva iyoyo vamwe vaKadheya vakaenda kuna mambo vakapomera vaJudha.  Vakati kuna Mambo Nebhukadhinezari: “Raramai nekusingaperi imi mambo. 10  Imi mambo makarayira kuti munhu wese anonzwa kurira kwehwamanda, nechiridzwa chinoita zvekufuridzwa, nezviridzwa zvakasiyana-siyana zvine tambo, nerudimbwa, nenyere hombe, nezvimwewo zviridzwa, anofanira kuwira pasi, onamata chifananidzo chegoridhe; 11  uye kuti munhu wese asingawiri pasi kuti achinamate anofanira kukandwa muchoto chemoto unopisa kwazvo.+ 12  Asi pane vamwe vaJudha vamakagadza kuti vatungamirire dunhu reBhabhironi vanoti, Shadreki, Misheki, naAbhedhinego.+ Varume ava havana kukuremekedzai, imi mambo. Havasi kushumira vanamwari venyu, uye vari kuramba kunamata chifananidzo chegoridhe chamakamisa.” 13  Nebhukadhinezari akashatirwa uye akabva arayira kuti Shadreki, Misheki, naAbhedhinego vaunzwe kwaari. Saka varume vacho vakaunzwa kuna mambo. 14  Nebhukadhinezari akati kwavari: “Iwe Shadreki, naMisheki, naAbhedhinego, ndizvo here kuti hamusi kushumira vanamwari vangu,+ uye kuti muri kuramba kunamata chifananidzo chegoridhe chandakamisa? 15  Iye zvino pamunonzwa kurira kwehwamanda, nechiridzwa chinoita zvekufuridzwa, nezviridzwa zvakasiyana-siyana zvine tambo, nerudimbwa, nenyere hombe, nezvimwewo zviridzwa, kana mukabva mawira pasi monamata chifananidzo chandakagadzira, zvakanaka. Asi kana mukaramba kuchinamata, muchabva mangokandwa muchoto chemoto unopisa kwazvo. Ndimwari upi angakununurai mumaoko angu?”+ 16  Shadreki, Misheki, naAbhedhinego vakati kuna mambo: “Mambo Nebhukadhinezari, hatifaniri hedu kukupindurai panyaya iyi. 17  Kana tikakandwa mumoto, Mwari wedu watinonamata ane simba rekutinunura mumoto wacho uye muruoko+ rwenyu imi mambo. 18  Asi kunyange kana akarega kutinunura, imi mambo zivai kuti hatisi kuzoshumira vanamwari venyu kana kunamata chifananidzo chegoridhe chamakamisa.”+ 19  Nebhukadhinezari akabva atsamwira Shadreki, Misheki, naAbhedhinego kwazvo, chiso chake chikachinja,* uye akarayira kuti moto ukuchidzirwe kuti upise zvakapetwa kanomwe kupfuura zvawaisiita. 20  Akaudza vamwe varume vaiva nesimba vemuuto rake kuti vasunge Shadreki, Misheki, naAbhedhinego, vovakanda mumoto. 21  Saka varume vacho vakasungwa vachakamonera machira avo, uye vainge vachakapfeka nguo dzavo, nengowani dzavo nezvimwe zvipfeko zvavo zvese. Vakabva vakandwa muchoto chemoto waipisa kwazvo. 22  Nemhaka yekuti murayiro wamambo wakanga wakaoma chaizvo uye choto chacho chaipisa zvakanyanyisa, varume vakatora Shadreki, Misheki, naAbhedhinego ndivo vakatsva nemarimi emoto wacho, vakafa. 23  Asi Shadreki, Misheki, naAbhedhinego, vari vatatu, vakawira mumoto wacho vakasungwa. 24  Mambo Nebhukadhinezari akatya uye akabva angosimuka akati kuvakuru vakuru vaaishanda navo: “Hatina kusunga varume vatatu tikavakanda mumoto here?” Vakabva vapindura mambo vachiti: “Ndizvozvo mambo.” 25  Iye akati: “Ndiri kuona varume vana vachifamba-famba mumoto vasina kusungwa; havana kutsva, uye wechina wacho ari kuita semwanakomana wavanamwari.” 26  Nebhukadhinezari akabva aenda pasuo rechoto chemoto waipisa kwazvo akati: “Shadreki, Misheki, naAbhedhinego, imi vashumiri vaMwari Wekumusorosoro,+ budai muuye pano!” Shadreki, Misheki, naAbhedhinego vakabva vabuda mumoto. 27  Machinda amambo, nemakurukota, nemagavhuna, nevakuru vakuru avo vainge vakaungana ipapo,+ vakaona kuti moto wacho wakanga usina kana chawaita pamiviri yevarume vacho;+ hapana kana bvudzi remisoro yavo rakanga rabvuraudzwa, machira avakanga vakamonera akanga asina kutsva uye vakanga vasingatombonhuhwi moto. 28  Nebhukadhinezari akabva ati: “Mwari waShadreki, Misheki, naAbhedhinego ngaarumbidzwe,+ uyo atuma ngirozi yake ikanunura vashumiri vake. Vavimba naye uye varamba kuteerera murayiro wamambo; vazvipira kufa pane kushumira kana kunamata mumwe mwari kunze kwaMwari wavo.+ 29  Saka ndadzika murayiro wekuti kana pakava nerudzi kana nyika kana vanhu vemutauro upi zvawo, vanotaura chinhu chakaipa pamusoro paMwari waShadreki, Misheki, naAbhedhinego vagurwe-gurwe, uye kuti dzimba dzavo dziitwe zvimbuzi zvevanhu vese;* nekuti hakuna mumwe mwari anokwanisa kununura saiye.”+ 30  Mambo akabva akwidziridza Shadreki, Misheki, naAbhedhinego mudunhu reBhabhironi.+

Mashoko Emuzasi

Mamita anenge 27. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Mamita anenge 2,7. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “akavachinjira.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “nzvimbo dzinorasirwa marara; mirwi yendove.”