Dhanieri 10:1-21

  • Dhanieri anoshanyirwa nemutumwa waMwari (1-21)

    • Mikaeri anobatsira ngirozi (13)

10  Mugore rechitatu raMambo Koreshi+ wePezhiya pane zvinhu zvakaratidzwa Dhanieri, uyo aishevedzwa kuti Bheteshazari.+ Mashoko acho aiva echokwadi, uye akanga ari ekurwisana kukuru. Akanzwisisa mashoko acho, uye akabatsirwa kunzwisisa zvinhu zvaakanga aona.  Mazuva iwayo, ini Dhanieri ndakanga ndava nemavhiki matatu azere ndichichema.+  Handina kudya zvekudya zvakanaka, uye hapana nyama kana waini yakapinda mukanwa mangu, uye handina kuzora mafuta kwemavhiki matatu azere.  Pazuva rechi24 remwedzi wekutanga, pandaiva pamahombekombe erwizi rukuru runonzi Tigirisi,*+  ndakatarisa ndikaona mumwe murume akanga akapfeka nguo yejira,+ akasunga bhandi regoridhe rekuUfazi muchiuno.  Muviri wake wakanga wakaita sedombo rekrisoriti,+ uye chiso chake chakanga chakaita semheni, maziso ake akanga akaita semwenje iri kubvira, maoko ake netsoka dzake zvaiita semhangura yakapenyeswa,+ uye inzwi rake raiita semanzwi evanhu vazhinji.  Ini Dhanieri ndini chete ndakaona chiratidzo chacho; varume vandaiva navo havana kuchiona.+ Zvisinei, vakatya kwazvo, vakatiza vakanohwanda.  Ndakabva ndasara ndiri ndega, uye pandakaona chiratidzo ichi chikuru, ndakapera simba, chiso changu chikachinja, uye ndakasara ndati rukutu.+  Ndakatanga kunzwa achitaura; asi pandakanzwa achitaura, ndakabatwa nehope huru, chiso changu chakatarisa pasi.+ 10  Asi pane ruoko rwakabva rwandibata,+ rukandizunguza kuti ndimuke. Ndakabva ndapfugama ndakabatirira pasi. 11  Akabva ati kwandiri: “Dhanieri, iwe murume anokosha* chaizvo,+ teerera mashoko andava kuda kukuudza. Saka simuka, nekuti ndatumwa kwauri.” Paakataura izvozvo, ndakasimuka ndichidedera. 12  Akabva ati kwandiri: “Usatya hako+ Dhanieri. Mashoko ako akanzwiwa kubvira pazuva rekutanga rawakazvipira kuti unzwisise uye kuti uzvininipise pamberi paMwari wako, uye mashoko ako ndiwo aita kuti ndiuye.+ 13  Asi muchinda+ weumambo hwePezhiya akandirwisa kwemazuva 21. Zvisinei, Mikaeri,*+ mumwe wemachinda makuru,* akauya kuzondibatsira; uye ndakaramba ndiri ikoko nemadzimambo ePezhiya. 14  Ndauya kuzoita kuti unzwisise zvichaitika kuvanhu vekwako mumazuva ekupedzisira,+ nekuti chiratidzo chacho ndechemazuva ari mberi.”+ 15  Paakandiudza mashoko iwayo, ndakatarisa pasi ndikatadza kutaura. 16  Mumwe akanga akaita semunhu akabva abata muromo wangu,+ ndikashama muromo wangu ndikati kune uya akanga amire pamberi pangu: “Ishe wangu, chiratidzo chandaona chiri kundidederesa, uye handina simba.+ 17  Saka ini muranda wenyu ndingataura sei nemi ishe wangu?+ Nekuti iye zvino handina simba uye handisisina mweya wekufema.”+ 18  Uya akanga akaita semunhu akandibatazve, akandisimbisa.+ 19  Akabva ati: “Usatya+ iwe murume anokosha* chaizvo.+ Iva nerugare.+ Iva nesimba; simba.” Paaitaura neni ndakava nesimba ndichibva ndati: “Taurai ishe wangu, nekuti mandisimbisa.” 20  Akabva ati: “Unoziva here kuti ndauyirei kwauri? Iye zvino ndichadzokera kunorwa nemuchinda wePezhiya.+ Pandichaenda, muchinda wekuGirisi achauyawo. 21  Zvisinei, ndichakuudza zvinhu zviri muzvinyorwa zvechokwadi. Hapana mumwe anonditsigira zvakasimba pazvinhu izvi kunze kwaMikaeri,+ muchinda wenyu.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “Hidhekeri.”
Kana kuti “anodiwa; anoremekedzwa.”
Kureva kuti “Ndiani Akaita saMwari?”
Kana kuti “muchinda ane chinzvimbo chepamusoro.”
Kana kuti “anodiwa; anoremekedzwa.”