Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raDhanieri

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Jerusarema rinokombwa nevaBhabhironi (1, 2)

  • Kudzidziswa kwenhapwa dzechidiki dzeimba yeumambo (3-5)

  • Kutenda kwevaHebheru vana kunoedzwa (6-21)

 • 2

  • Mambo Nebhukadhinezari anorota hope dzinomunetsa (1-4)

  • Varume vese vakachenjera vanotadza kududzira hope dzacho (5-13)

  • Dhanieri anokumbira kubatsirwa naMwari (14-18)

  • Mwari anorumbidzwa nekuzivisa zvakavanzika (19-23)

  • Dhanieri anoudza mambo hope dzacho (24-35)

  • Kududzirwa kwehope dzacho (36-45)

   • Dombo rinomiririra umambo rinopwanya chifananidzo (44, 45)

  • Dhanieri anokudzwa namambo (46-49)

 • 3

  • Chifananidzo chegoridhe chaMambo Nebhukadhinezari (1-7)

   • Anorayira kuti chifananidzo chacho chinamatwe (4-6)

  • VaHebheru vatatu vanopiwa mhosva yekuramba kuteerera (8-18)

   • “Hatisi kuzoshumira vanamwari venyu” (18)

  • Kukandwa muchoto chemoto (19-23)

  • Chishamiso chekununurwa mumoto (24-27)

  • Mambo anorumbidza Mwari wevaHebheru (28-30)

 • 4

  • Mambo Nebhukadhinezari anobvuma kuti Mwari ndiMambo (1-3)

  • Hope dzamambo dzemuti (4-18)

   • Nguva nomwe dzichapfuura chigutsa chacho chakadaro (16)

   • Mwari ndiye Mutongi wevanhu (17)

  • Dhanieri anodudzira hope dzacho (19-27)

  • Hope dzacho dzinotanga kuzadziswa pana mambo (28-36)

   • Mambo anorasika pfungwa kwenguva nomwe (32, 33)

  • Mambo anorumbidza Mwari wedenga (37)

 • 5

  • Mabiko aMambo Bheshazari (1-4)

  • Pamadziro panonyorwa (5-12)

  • Dhanieri anonzi adudzire mashoko acho (13-25)

  • Kududzirwa kwacho: Bhabhironi richakundwa (26-31)

 • 6

  • Vakuru vakuru vePezhiya vanorukira Dhanieri zano (1-9)

  • Dhanieri anoramba achinyengetera (10-15)

  • Dhanieri anokandwa mugomba reshumba (16-24)

  • Mambo Dhariyasi anokudza Mwari waDhanieri (25-28)

 • 7

  • Chiratidzo chemhuka ina (1-8)

   • Kubuda kwenyanga diki inozvikudza (8)

  • Wemazuva Mazhinji anotungamirira dare (9-14)

   • Mwanakomana wemunhu anopiwa umambo (13, 14)

  • Dhanieri anoziviswa kududzirwa kwehope (15-28)

   • Mhuka ina dzinomiririra madzimambo mana (17)

   • Vatsvene vachagamuchira umambo (18)

   • Pachamuka nyanga gumi kana kuti madzimambo (24)

 • 8

  • Chiratidzo chegondohwe nenhongo (1-14)

   • Nyanga diki inozvikwidziridza (9-12)

   • Kusvikira papera manheru nemangwanani 2 300 (14)

  • Gabrieri anodudzira chiratidzo chacho (15-27)

   • Kududzirwa kwegondohwe nenhongo (20, 21)

   • Mambo anotyisa kutarisa anomuka (23-25)

 • 9

  • Munyengetero waDhanieri wekureurura (1-19)

   • Makore 70 ekuva dongo (2)

  • Gabrieri anouya kuna Dhanieri (20-23)

  • Makore 70 euprofita (24-27)

   • Mesiya achauya papera mavhiki 69 (25)

   • Mesiya achaurayiwa (26)

   • Guta nenzvimbo tsvene zvichaparadzwa (26)

 • 10

  • Dhanieri anoshanyirwa nemutumwa waMwari (1-21)

   • Mikaeri anobatsira ngirozi (13)

 • 11

  • Madzimambo ePezhiya neGirisi (1-4)

  • Madzimambo ekumaodzanyemba neekuchamhembe (5-45)

   • Pachamuka mudzvinyiriri (20)

   • Mutungamiriri wesungano achaputswa (22)

   • Mwari wenhare anokudzwa (38)

   • Kusundidzirana kwamambo wekumaodzanyemba namambo wekuchamhembe (40)

   • Mashoko anovhiringidza achabva kumabvazuva nekuchamhembe (44)

 • 12

  • ‘Nguva yekuguma’ uye painenge yapfuura (1-13)

   • Mikaeri achasimuka (1)

   • Vane njere vachapenya (3)

   • Zivo yechokwadi ichawanda (4)

   • Dhanieri achamukira mugove wake (13)