Amosi 9:1-15

  • Mitongo yaMwari haitiziki (1-10)

  • Dumba raDhavhidhi richamutswa (11-15)

9  Ndakaona Jehovha+ akamira pamusoro peatari uye akati: “Rova musoro wembiru, uye zvidimbati* zvichazununguka. Dimbura misoro yadzo, uye vese vanenge vasara ndichavauraya nebakatwa. Hapana achakwanisa kutiza, uye hapana anoedza kupukunyuka achabudirira.+   Kana vakachera pasi vakapinda muGuva,*Ruoko rwangu ruchavatora imomo;Uye kana vakakwira kudenga,Ndichavaburutsa ikoko.   Kana vakahwanda pamusoro peKameri,Ndichavatsvaga ipapo ndovatora.+ Kana vakandihwanda pasi pegungwa,Ndichaudza nyoka kuti dzivarume imomo.   Kana vakatapwa nevavengi vavo,Ndichatuma bakatwa uye richavauraya ikoko;+Ndichaisa maziso angu pavari kuti ndivaitire zvakaipa kwete zvakanaka.+   Nekuti Changamire Ishe, Jehovha wemauto, ndiye anobata nyika,Zvekuti inobva yanyunguduka,+ vanhu vese vanogara mairi vochema;+Uye nyika yacho yese ichaita seRwizi rwaNire ruri kuzara,Yobva yaserera saNire weIjipiti.+   ‘Uya anovaka matanho ake kudenga,Uye anovaka chivakwa chake mudenga;Achishevedza mvura yegungwa,Kuti aidururire panyika,+Jehovha ndiro zita rake.’+   ‘Imi vaIsraeri, handikuonei sevanakomana vevaKushi here?’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. ‘Handina here kubudisa Israeri munyika yeIjipiti,+NevaFiristiya muKrete,+ neSiriya muKiri?’+   ‘Inzwai! Maziso aChangamire Ishe Jehovha ari paumambo hunotadza,Uye achahuparadza panyika.+ Asi handizoparadzi imba yese yaJakobho,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha.   ‘Nekuti ndichapa murayiro,Uye ndichazunguza imba yaIsraeri pakati pemarudzi ese,+Sezvinoita munhu anozunguza sefa,Pasina kana katombo kanowira pasi. 10  Vatadzi vese vari pavanhu vangu vachaurayiwa nebakatwa,Ivo vaya vari kuti, “Dambudziko harizouyi pedyo nesu kana kusvika kwatiri.”’ 11  ‘Zuva iroro ndichamutsa dumba* raDhavhidhi+ rakawa.Ndichagadzira makaputswa,Uye ndichavaka pamatongo aro;Ndicharivaka rodzokera pane zvarakanga rakaita kare,+ 12  Kuti vatore zvakasara zveEdhomu,+Nemarudzi ese anodanwa nezita rangu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, iye ari kuita izvi. 13  ‘Inzwai! Mazuva achasvika,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha,‘Murimi paachatanga kurima mukohwi asati apedza kukohwa,Uye nguva yekudyara paichasvika mazambiringa asati apera kutsikwa-tsikwa;+Makomo paachadonha waini inotapira,+Uye zvikomo zvese pazvichayerera waini.*+ 14  Ndichadzosa vanhu vangu vakatapwa, ivo vaIsraeri,+Uye vachavakazve maguta akaitwa matongo vogara maari;+Vachadyara minda yemizambiringa vonwa waini yacho,+Uye vacharima minda vodya michero yayo.’+ 15  ‘Ndichavadyara munyika yavo,Uye havazombodzurwizveVachibviswa munyika yavo yandakavapa,’+ anodaro Jehovha Mwari wako.”

Mashoko Emuzasi

Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
Kana kuti “muSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “tende.”
ChiHeb., “pazvichanyunguduka.”