Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raAmosi

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Amosi anopiwa mashoko naJehovha (1, 2)

  • Kutongwa nemhaka yekupanduka kakawanda (3-15)

 • 2

  • Kutongwa nemhaka yekupanduka kakawanda (1-16)

 • 3

  • Kuzivisa mitongo yaMwari (1-8)

   • Mwari anozivisa zvakavanzika zvake (7)

  • Kutongwa kweSamariya (9-15)

 • 4

  • Shoko kumhou dzekuBhashani (1-3)

  • Jehovha anotsvinyira vaIsraeri nekunamata kwavo kwenhema (4, 5)

  • VaIsraeri vanorangwa asi havateereri (6-13)

   • “Gadzirira kusangana naMwari wako” (12)

   • ‘Mwari anoudza munhu pfungwa dzake’ (13)

 • 5

  • Israeri akaita semhandara yadonha (1-3)

  • Tsvagai Mwari, murambe muchirarama (4-17)

   • Vengai zvakaipa mude zvakanaka (15)

  • Zuva raJehovha richava nerima (18-27)

   • Zvibayiro zvevaIsraeri zvinorambwa (22)

 • 6

  • Vane nhamo vaya vasingatirimuki! (1-14)

   • Mibhedha yakagadzirwa nenyanga dzenzou; midziyo yewaini (4, 6)

 • 7

  • Zviratidzo zvekuti Israeri yava kuda kuparadzwa (1-9)

   • Mhashu (1-3), moto (4-6), tambo yekururamisa mudhuri (7-9)

  • Amosi anoudzwa kuti arege kuprofita (10-17)

 • 8

  • Chiratidzo chetswanda ine michero yemuzhizha (1-3)

  • Vadzvinyiriri vanotongwa (4-14)

   • Nzara yekushaya mashoko aMwari (11)

 • 9

  • Mitongo yaMwari haitiziki (1-10)

  • Dumba raDhavhidhi richamutswa (11-15)