Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku raDheuteronomi

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kusimuka kubva muGomo reHorebhi (1-8)

  • Vakuru nevatongi vanogadzwa (9-18)

  • Kusateerera paKadheshi-bhaneya (19-46)

   • VaIsraeri vanoramba kupinda munyika yacho (26-33)

   • Kutadza kukunda Kenani (41-46)

 • 2

  • Kudzungaira murenje kwemakore 38 (1-23)

  • Kukunda Mambo Sihoni weHeshbhoni (24-37)

 • 3

  • Kukunda Mambo Ogi weBhashani (1-7)

  • Kugovewa kwenyika iri kumabvazuva kweJodhani (8-20)

  • Joshua anoudzwa kuti asatya (21, 22)

  • Mozisi haasi kuzopinda munyika yakapikirwa (23-29)

 • 4

  • Vanhu vanokurudzirwa kuteerera (1-14)

   • Musakanganwa mabasa aMwari (9)

  • Jehovha anoda kuzvipira kwakazara (15-31)

  • Hakuna mumwe Mwari kunze kwaJehovha (32-40)

  • Maguta ekupotera ekumabvazuva kwaJodhani (41-43)

  • Kusuma Mutemo (44-49)

 • 5

  • Sungano yaJehovha paHorebhi (1-5)

  • Mirayiro Gumi inodzokororwa (6-22)

  • Kutya kwakaita vanhu paGomo reSinai (23-33)

 • 6

  • Ida Jehovha nemwoyo wako wese (1-9)

   • “Teerera, haiwa iwe Israeri” (4)

   • Vabereki vanofanira kudzidzisa vana (6, 7)

  • Usakanganwa Jehovha (10-15)

  • Usaedza Jehovha (16-19)

  • Udza chizvarwa chinotevera (20-25)

 • 7

  • Marudzi manomwe anofanira kuparadzwa (1-6)

  • Chakaita kuti Israeri asarudzwe (7-11)

  • Kuteerera kunounza makomborero (12-26)

 • 8

  • Makomborero anobva kuna Jehovha anodzokororwa (1-9)

   • “Munhu haararami nechingwa chete” (3)

  • Musakanganwa Jehovha (10-20)

 • 9

  • Chakaita kuti Israeri apiwe nyika yacho (1-6)

  • Israeri anotsamwisa Jehovha kanosvika kana (7-29)

   • Mhuru yegoridhe (7-14)

   • Mozisi anoteterera achimiririra vanhu (15-21, 25-29)

   • Dzimwe nzvimbo nhatu dzavakatsamwisa Jehovha (22)

 • 10

  • Mahwendefa maviri anogadzirwa zvakare (1-11)

  • Zvinodiwa naJehovha (12-22)

   • Itya uye ida Jehovha (12)

 • 11

  • Makaona ukuru hwaJehovha (1-7)

  • Nyika Yakapikirwa (8-12)

  • Mibayiro yekuteerera (13-17)

  • Mashoko aMwari anofanira kuiswa mumwoyo (18-25)

  • “Chikomborero nekutukwa” (26-32)

 • 12

  • Namatai Mwari panzvimbo yaanosarudza (1-14)

  • Vanobvumirwa kudya nyama asi kwete ropa (15-28)

  • Musanyengerwa nevamwe vanamwari (29-32)

 • 13

  • Zvinofanira kuitwa vanhu vakatsauka pakutenda (1-18)

 • 14

  • Zvisingafaniri kuitwa pakuchema vakafa (1, 2)

  • Zvekudya zvakachena nezvisina (3-21)

  • Chegumi chaJehovha (22-29)

 • 15

  • Chikwereti chaidzimwa makore manomwe ega ega (1-6)

  • Kubatsira varombo (7-11)

  • Kusunungurwa kwevaranda makore manomwe ega ega (12-18)

   • Kuboorwa kwenzeve yemuranda (16, 17)

  • Mhuka dzinotanga kuberekwa dzinotsveneswa (19-23)

 • 16

  • Paseka; Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso (1-8)

  • Mutambo Wemavhiki (9-12)

  • Mutambo Wematumba (13-17)

  • Kugadza vatongi (18-20)

  • Zvinhu zvakanzi zvisashandiswa pakunamata (21, 22)

 • 17

  • Zvibayiro zvisina kuremara (1)

  • Zvinofanira kuitwa munhu anenge atsauka pakutenda (2-7)

  • Nyaya yakaoma kutonga (8-13)

  • Mirayiridzo yamambo anozogadzwa (14-20)

   • Mambo anofanira kuzvinyorera bhuku reMutemo (18)

 • 18

  • Mugove wevapristi nevaRevhi (1-8)

  • Kurambidzwa kuita zvemidzimu (9-14)

  • Muprofita akaita saMozisi (15-19)

  • Maziviro amungaita muprofita wenhema (20-22)

 • 19

  • Mhosva yekudeura ropa uye maguta ekupotera (1-13)

  • Miganhu haifaniri kuchinjwa (14)

  • Zvapupu mudare (15-21)

   • Panodiwa zvapupu zviviri kana zvitatu (15)

 • 20

  • Mitemo yehondo (1-20)

   • Vaibvumirwa kusara vamwe vachienda kuhondo (5-9)

 • 21

  • Munhu akawanikwa akaurayiwa (1-9)

  • Kuroora nhapwa (10-14)

  • Kodzero dzedangwe (15-17)

  • Mwanakomana ane musikanzwa (18-21)

  • Munhu akaturikwa padanda, akatukwa (22, 23)

 • 22

  • Kubata zvakanaka zvipfuwo zvemuvakidzani (1-4)

  • Kupfeka zvipfeko zvechirume uri mukadzi kana kuti zvechikadzi uri murume (5)

  • Kubata mhuka zvakanaka (6, 7)

  • Kuisa kamudhuri pamusoro pedenga remba (8)

  • Kusanganisa zvinhu kusingabvumirwi (9-11)

  • Masa pazvipfeko (12)

  • Mitemo pamusoro peumhandara, unzenza, uye kubata chibharo (13-30)

 • 23

  • Vaya vasina kukodzera kuva muungano yaMwari (1-8)

  • Musasa unofanira kuva wakachena (9-14)

  • Muranda anenge atiza (15, 16)

  • Upfambi hunorambidzwa (17, 18)

  • Mubereko uye mhiko (19-23)

  • Zvinobvumidzwa kudyiwa nemunhu ari kungopfuura (24, 25)

 • 24

  • Kuroorana uye kurambana (1-5)

  • Kukoshesa upenyu hwemunhu (6-9)

  • Kubata varombo zvakanaka (10-18)

  • Mutemo wekusapedzeredza pakukohwa (19-22)

 • 25

  • Mutemo wekuranga neshamhu (1-3)

  • Usasunga muromo wenzombe painenge ichipura (4)

  • Kugara nhaka mudzimai wemukoma kana kuti wemunin’ina (5-10)

  • Kubata nhengo dzakavandika pakurwa (11, 12)

  • Zvikero nemidziyo yekuyeresa zvakarurama (13-16)

  • VaAmareki vanofanira kuparadzwa (17-19)

 • 26

  • Kupa zvibereko zvekutanga (1-11)

  • Chegumi chechipiri (12-15)

  • Israeri, pfuma yaJehovha yaanokoshesa (16-19)

 • 27

  • Mutemo unofanira kunyorwa pamatombo (1-10)

  • PaGomo reEbhari uye paGomo reGerizimu (11-14)

  • Kutukwa kunodzokororwa (15-26)

 • 28

  • Makomborero nekuteerera (1-14)

  • Kutukwa nemhaka yekusateerera (15-68)

 • 29

  • Sungano nevaIsraeri paMoabhi (1-13)

  • Kuyambirwa nezvekusateerera (14-29)

   • Zvinhu zvakavanzwa, zvinhu zvakaziviswa (29)

 • 30

  • Kudzokera kuna Jehovha (1-10)

  • Mirayiro yaJehovha haina kuoma (11-14)

  • Kusarudza upenyu kana rufu (15-20)

 • 31

  • Mozisi ava pedyo nekufa (1-8)

  • Kuverenga Mutemo zvinonzwika (9-13)

  • Joshua anogadzwa (14, 15)

  • VaIsraeri vanoudzwa kuti vachapanduka (16-30)

   • Rwiyo rwekudzidzisa vaIsraeri (19, 22, 30)

 • 32

  • Rwiyo rwaMozisi (1-47)

   • Jehovha, Dombo (4)

   • Israeri anokanganwa Dombo rake (18)

   • “Kutsiva ndekwangu” (35)

   • “Farai, imi marudzi, nevanhu vake” (43)

  • Mozisi achafira muGomo reNebho (48-52)

 • 33

  • Mozisi anokomborera madzinza (1-29)

   • “Maoko [aJehovha] asingagumi” (27)

 • 34

  • Jehovha anoratidza Mozisi nyika yacho (1-4)

  • Rufu rwaMozisi (5-12)