Tsamba Yechipiri kuvaTesaronika 3:1-18

  • Rambai muchinyengetera (1-5)

  • Kuyambira vanhu vanozvibata zvisina kukodzera (6-15)

  • Kwaziso yekupedzisira (16-18)

3  Hama dzangu, regai ndipedzise ndichiti, rambai muchitinyengeterera+ kuti shoko raJehovha* rirambe richipararira nekukurumidza+ uye richikudzwa, sezvariri kuitwa pakati penyu,  uye kuti tinunurwe pavanhu vanotikanganisa uye vakaipa,+ nekuti havasi vanhu vese vane kutenda.+  Asi Ishe akatendeka, uye achakusimbisai, okudzivirirai pane akaipa.  Zvakare, tinovimba nemi munaShe, kuti muri kuita zvinhu zvatakakurayirai uye mucharamba muchizviita.  Ishe ngaarambe achitungamirira mwoyo yenyu zvakanaka, kuti mude Mwari+ uye kuti mutsungirire+ nekuda kwaKristu.  Iye zvino hama, tiri kukupai mirayiro muzita raShe wedu Jesu Kristu, kuti musiyane nehama inofamba zvisina kukodzera+ uye zvisingaenderani nemirayiro* yamakagamuchira* kwatiri.+  Nekuti imi pachenyu munoziva kuti munofanira kutitevedzera sei,+ nekuti hatina kuzvibata zvisina kukodzera pakati penyu,  uyewo hatina kudya zvekudya zvemumwe munhu tisingabhadhari.+ Asi taishanda, tichifondoka siku nesikati, kuti pasava nemumwe wenyu watinoremedza.+  Hakusi kuti hatibvumirwi kuwana zvinhu kwamuri,+ asi taida kuti mutevedzere muenzaniso wedu.+ 10  Ndingatoti pataiva nemi, taigara tichikuudzai kuti: “Kana munhu asingadi kushanda, ngaaregewo kudya.”+ 11  Nekuti tiri kunzwa kuti kune vamwe vari kufamba zvisina kukodzera pakati penyu,+ vasingamboshandi asi vachipindira munyaya dzisinei navo.+ 12  Vanhu vakadaro tiri kuvaudza uye tiri kuvakurudzira munaShe Jesu Kristu, kuti vanofanira kushanda vakanyarara vachidya zvekudya zvavanoshandira.+ 13  Asi imi hama, musaneta pakuita zvakanaka. 14  Asi kana paine asingateereri mashoko edu ari mutsamba ino, rambai makamuisa mucherechedzo uye musawadzana naye,+ kuti anyare. 15  Asi panzvimbo pekumuona semuvengi, rambai muchimurayira+ sehama. 16  Ishe werugare ngaakupei rugare nguva dzese pazvinhu zvese.+ Ishe ngaave nemi mese. 17  Iyi ndiyo kwaziso yangu ini Pauro, yandanyora neruoko rwangu,+ chiratidzo chetsamba dzangu dzese; aya ndiwo manyorero andinoita. 18  Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi mese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “netsika.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “yavakagamuchira.”