Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 7:1-16

  • Kuzvichenesa pakusachena (1)

  • Mufaro waPauro pamusoro pevaKorinde (2-4)

  • Tito anouya neshoko rinofadza (5-7)

  • Kusuruvara zvinofadza Mwari uye kupfidza zvivi (8-16)

7  Saka vadiwa, sezvo tiri kuvimbiswa zvinhu zvakadai,+ ngatizvichenesei pazvinhu zvese zvinosvibisa nyama nemweya,+ tichiwedzera kuva vatsvene pakutya Mwari.  Tiwanireiwo nzvimbo mumwoyo menyu.+ Hatina watakatadzira, hatina watakakanganisa, hatina watakanyengera kuti zvitinakire.+  Handisi kutaura izvi kuti ndikupei mhosva. Nekuti ndambozvitaura kuti muri mumwoyo medu kuti tife pamwe chete uye kuti tirarame pamwe chete.  Ndinotaura nemi ndakanyatsosununguka. Ndinozvirumbidza chaizvo pamusoro penyu. Ndakazara nekunyaradzwa; ndiri kufashukira nemufaro pakutambudzika kwedu kwese.+  Ndingatoti patakasvika kuMakedhoniya,+ miviri* yedu haina kumbozorora, asi takaramba tichitambura munzira dzese; kunze kwaiva nekurwiswa, mukati muine kutya.  Asi Mwari, uyo anonyaradza vakaora mwoyo,+ akatinyaradza nekuvapo kwaTito;  kwete chete nekuvapo kwake, asiwo nekuti imi makanga mamunyaradza, uye akatiudza nezvekundisuwa kwamuri kuita, kuchema kwenyu, uye kuti mune hanya neni;* izvi zvakaita kuti ndiwedzere kufara.  Nekuti kunyange ndakakusuruvarisai netsamba yangu,+ handizvidembi. Kunyange zvazvo ndakambozvidemba pakutanga (pandakaona kuti tsamba yacho yakakusuruvarisai, kunyange zvaiva zvenguva diki),  iye zvino ndinofara, kwete nekuti makangosuruvariswa, asi nekuti makasuruvariswa mukapfidza zvivi zvenyu. Nekuti makasuruvara zvinofadza Mwari, zvekuti hamuna kukanganiswa nesu. 10  Nekuti kusuruvara kunofadza Mwari kunoita kuti munhu apfidze zvivi zvake otungamirirwa kuruponeso, asingazozvidembi;+ asi kusuruvara kwenyika kunoita kuti pave nerufu. 11  Nekuti onai kuti kusuruvara kwenyu uko kunofadza Mwari kwakaita kuti muite zvinhu nemwoyo wese, muzvichenese, mutsamwe, mutye, musuwe, mushingaire, uye mururamise zvakaipa!+ Muzvinhu zvese makaratidza kuti makachena* panyaya iyi. 12  Kunyange zvazvo ndakakunyorerai, handina kuzviitira munhu akatadza wacho+ kana kuti akatadzirwa wacho, asi ndakazviitira kuti chido chenyu chekutiteerera chiratidzwe pachena pakati penyu pamberi paMwari. 13  Ndokusaka takanyaradzwa. Asi kuwedzera pakunyaradzwa kwedu, takatonyanya kufara patakaona kufara kwaiita Tito, nekuti imi makazorodza mweya wake. 14  Nekuti kana ndakazvirumbidza kwaari pamusoro penyu, handina kunyadziswa; asi sezvo zvinhu zvese zvatakakuudzai zvaiva zvechokwadi, kuzvirumbidza kwedu pamberi paTito kwaivawo kwechokwadi. 15  Uyewo, anokudai zvakadzama paanofunga nezvekuteerera kwenyu mese,+ pamakamugamuchira neruremekedzo rukuru.* 16  Ndiri kufara kuti ndinovimba nemi muzvinhu zvese.*

Mashoko Emuzasi

ChiGir., “nyama.”
ChiGir., “kundishingairira kwamunoita.”
Kana kuti “hamuna mhosva.”
Kana kuti “nekutya nekudedera.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “ndine ushingi nemhaka yenyu.”