Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 2:1-17

  • Chido chaPauro chekuuya nemufaro (1-4)

  • Mutadzi anoregererwa uye anodzorerwa (5-11)

  • Pauro anosvika kuTroasi nekuMakedhoniya (12, 13)

  • Ushumiri, kufamba mumudungwe sevanhu vakunda (14-17)

    • Hatitengesi shoko raMwari (17)

2  Nekuti ndasarudza kuti ndirege kuuya zvakare kwamuri ndakasuruvara.  Nekuti kana ndikakusuruvarisai, ndiani achazoita kuti ndifare kunze kwenyu imi vacho vandinenge ndasuruvarisa?  Ndakanyora zvandakaita, kuti pandinouya ndirege kusuruvariswa nevaya vanofanira kuita kuti ndifare, nekuti ndine chivimbo chekuti chinhu chinoita kuti ndifare, chinoitawo kuti imi mese mufare.  Nekuti ndakakunyorerai ndichitambudzika chaizvo uye ndichirwadziwa mumwoyo, ndiine misodzi mizhinji, kwete kuti ndikusuruvarisei,+ asi kuti muzive madiro andinokuitai.  Kana munhu akaita kuti pave nekusuruvara,+ haana kusuruvarisa ini, asi zvinoita sekuti anenge asuruvarisa imi mese. Handisi kutaura izvi kuti ndikurwadzisei.  Kutsiurwa ikoko kwaakaitwa nevakawanda kwakakwanira munhu akadaro;  asi iye zvino mava kutofanira kumunzwira tsitsi momuregerera uye momunyaradza,+ kuitira kuti asakurirwa nekunyanya kusuruvara.+  Saka ndinokukurudzirai kuti mumuratidze kuti munomuda.+  Nekuti izvi ndizvo zvakaitawo kuti ndikunyorerei tsamba: kuti ndione kana muchizoratidza kuti munoteerera pazvinhu zvese. 10  Kana mukaregerera mumwe munhu pane imwe nyaya, ndinoitawo saizvozvo. Ndingatoti zvese zvandakaregerera (kana paine zvandakaregerera) ndakazviitira imi pamberi paKristu, 11  kuti tirege kunyengerwa naSatani,+ nekuti mazano* ake tinoaziva.+ 12  Pandakasvika muTroasi+ kuti ndizivise mashoko akanaka pamusoro paKristu uye pandakazarurirwa suo munaShe, 13  ndakashaya zororo mumwoyo mangu nekuti handina kuwana Tito+ hama yangu. Saka ndakavaoneka, ndikaenda kuMakedhoniya.+ 14  Asi tinotenda Mwari uyo anogara achititungamirira tichifamba mumudungwe sevanhu vakunda tiina Kristu, uye kuburikidza nesu anoita kuti kunhuhwirira kwekumuziva kunzwike kwese kwese! 15  Nekuti kuna Mwari tiri kunhuhwirira kwakanaka kwaKristu pakati pevaya vari kuponeswa uye pakati pevaya vari kuparara; 16  kune vari kuparara, tiri kunhuhwa kwerufu kunoguma* nerufu,+ kune vari kuponeswa, tiri kunhuhwirira kweupenyu kunoguma neupenyu. Saka ndiani akanyatsokodzera kuita basa iri? 17  Ndisu, nekuti hatitengesi shoko raMwari+ sezvinoitwa nevakawanda, asi tinotaura nemwoyo wese sevanhu vakatumwa naMwari, tichizviita pamberi paMwari, tiri pamwe naKristu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “manomano.”
Kana kuti “kunhuhwirira kwerufu kunoguma.”