Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 13:1-14

  • Mashoko ekupedzisira ekuyambira uye ekukurudzira (1-14)

    • “Rambai muchizviedza kuti muone kana muri pakutenda” (5)

    • Ruramiswai; muchibvumirana pazvinhu zvamunofunga (11)

13  Aka kava kechitatu ndichiuya kwamuri. “Nyaya dzese dzinofanira kutongwa papiwa uchapupu nevanhu vaviri kana vatatu.”*+  Kunyange zvazvo ndisipo iye zvino, zvinoita sekuti ndiripo kechipiri, uye ndiri kugara ndayambira vaya vakamboita chivi uye vamwe vese, kuti kana ndikauya ikoko handisi kuzovasiya,  sezvo muri kutsvaga uchapupu hwekuti Kristu, uyo wamusingaoni semunhu asina simba, asi semunhu ane simba pakati penyu, ari kutaura achishandisa ini.  Nekuti iye akarovererwa padanda nekuda kwekusava nesimba, asi mupenyu pamusana pesimba raMwari.+ Ichokwadi kuti isuwo hatina simba pamwe chete naye, asi tichararama pamwe chete+ naye pamusana pesimba raMwari raari kukuratidzai.+  Rambai muchizviedza kuti muone kana muri pakutenda; rambai muchizviedza kuti makamira sei.+ Hamuzivi here kuti Jesu Kristu ari pamwe nemi? Kunze kwekunge musingafarirwi naMwari.  Ndinovimba zvechokwadi kuti muchazviona kuti tinofarirwa naMwari.  Iye zvino tinonyengetera kuna Mwari kuti pasava nechakaipa chamunoita, kwete kuti isu tizviite sevanhu vanofarirwa nevamwe, asi kuti muite zvakanaka, kunyange isu tingaita sevanhu vasingafarirwi nevamwe.  Nekuti hapana chatinogona kuita chinopesana nechokwadi, asi tinongoita chete zvinotsigira chokwadi.  Chokwadi tinofara pese patinenge tisina simba asi imi muine simba. Uye tinonyengeterera kuti mururamiswe. 10  Ndokusaka ndichinyora zvinhu izvi ndisipo, kuti kana ndavapo, ndirege kuzoshandisa zvakanyanya simba randakapiwa naShe,+ kuti ndikuvakei kwete kukuputsai. 11  Hama dzangu regai ndipedzise nekuti rambai muchifara, muchiruramiswa, muchinyaradzwa,+ muchibvumirana pakufunga,+ muchigara muine rugare;+ uye Mwari werudo newerugare+ achava nemi. 12  Kwazisanai nekutsvoda kutsvene. 13  Vatsvene vese vanokukwazisai. 14  Nyasha dzaShe Jesu Kristu nerudo rwaMwari nekuwadzana mumweya mutsvene ngazvive nemi mese.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “pasimbiswa nemiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu.”