Tsamba Yechipiri kuvaKorinde 12:1-21

  • Zviratidzo zvakaonekwa naPauro (1-7a)

  • “Munzwa munyama” waiva naPauro (7b-10)

  • Haana kuderera pane vaapostora vaizviona sevakanakisisa (11-13)

  • Pauro ane hanya nevaKorinde (14-21)

12  Ndinofanira kuzvirumbidza. Kunyange zvazvo zvisingabatsiri, ndichataura nezvezviratidzo zvinoshamisa+ nezvandakazarurirwa naShe.+  Ndinoziva mumwe murume aiva pamwe naKristu, makore 14 apfuura; handizivi hangu kuti zvakaitika mumuviri here kana kuti musiri mumuviri; Mwari ndiye anoziva. Murume wacho akatorwa akaendeswa kudenga rechitatu.  Ndinoziva murume akadaro; handizivi hangu kuti zvakaitika mumuviri here kana kuti hazvina kuitika mumuviri; Mwari ndiye anoziva.  Munhu wacho akatorwa akaendeswa kuparadhiso, akanzwa mashoko asingatauriki uye asingabvumirwi nemutemo kuti munhu ataure.  Ndichazvirumbidza pamusoro pemunhu akadaro, asi handingazvirumbidzi nezvandiri, kunze kwekusava nesimba kwangu.  Nekuti kunyange kana ndichida kuzvirumbidza, handizoiti zveupenzi, nekuti ndinenge ndichitaura chokwadi. Asi handidi kuita izvozvo, kuti pasava nemunhu anozonyanya kundirumbidza kupfuura zvaanoona pandiri kana kuti zvaanonzwa ndichitaura,  pamusana pekungoti ndakazarurirwa zvinhu zvinoshamisa. Kuti ndirege kunyanyokwidziridzwa, ndakapiwa munzwa munyama,+ ngirozi yaSatani, kuti irambe ichindirova, kuti ndirege kunyanyokwidziridzwa.  Ndakakumbira Ishe katatu kese kuti ubve.  Asi iye akati kwandiri: “Nyasha dzangu pauri dzakakukwanira, nekuti simba rangu riri kuitwa kuti rive rakakwana mukusava kwako nesimba.”+ Saka ndichazvirumbidza ndichifara pamusoro pekusava kwangu nesimba, kuti simba raKristu rirambe riri pamusoro pangu setende. 10  Saka ndinofara mukusava nesimba, mukutukwa, mukushayiwa, mukutambudzwa uye mukuomerwa nezvinhu, nekuda kwaKristu. Nekuti pandinenge ndisina simba, ndipo pandiine simba.+ 11  Ndava kuita sebenzi. Ndimi makandiita kuti ndidaro, nekuti ndimi maifanira kundirumbidza. Nekuti hapana pandakava akaderera kuvaapostora venyu vakanakisisa, kunyange zvazvo ndingasava chinhu.+ 12  Zviratidzo zvemuapostora zvakavapo pakati penyu nekutsungirira kukuru,+ uye nezviratidzo nezvishamiso nemabasa esimba.+ 13  Nekuti ndepapi pandakaitira dzimwe ungano dzese zvinopfuura zvandakakuitirai? Handiti ndakatorega kukuremedzai?+ Ndiregerereiwo chitadzo ichocho. 14  Onai! Aka kava kechitatu ndagadzirira kuuya kwamuri, uye handisi kuzokuremedzai. Nekuti handisi kutsvaga zvinhu zvenyu,+ asi imimi; nekuti vana+ havatarisirwi kuti vachengete pfuma kuti vazochengeta vabereki vavo, asi vabereki ndivo vanofanira kuichengetera vana vavo. 15  Kana ndiri ini, ndichafara kushandisa zvinhu zvese zvandiinazvo uye ini ndichizvishandisawo kuitira imi.*+ Kana ndichikudai zvakadaro, ini ndini ndisingafaniri kudiwawo here? 16  Asi kunyange zvikava zvakadaro, handina kukuremedzai.+ Asi munoti ndakanga ndiine “manomano” uye ndakakubatai “ndichiita zvekukunyengerai.” 17  Pane pandakambokunyengerai ndichishandisa vanhu vandakatuma kwamuri ndichida kuti zvindinakire here? 18  Ndakakurudzira Tito uye ndakamutuma pamwe chete nehama yacho. Tito akambokunyengerai achida kuti zvimunakire here?+ Hatina kufamba nepfungwa dzakafanana here? Hatina kufamba mumakwara akafanana here? 19  Nguva yese iyi munofunga kuti tiri kuzvidavirira panyaya yamuri kutipomera here? Tiri kutaura pamberi paMwari tiri pamwe naKristu. Asi vadiwa, zvese zvatinoita tinozviitira kuti imi muvakwe. 20  Nekuti ndinotya kuti pandinosvika, ndingakuwanai musina kuita sezvandinoshuva uye ini ndingasava sezvamunoshuva, asi ndingasvika paine kukakavadzana, godo, kupopotedzana, kusawirirana, kunyeyana, makuhwa, kuzvitutumadza, uye nyonganyonga. 21  Zvimwe pandichauyazve, Mwari wangu angandininipisa pamberi penyu, ndikachema vakawanda vakambotadza asi vasati vapfidza zvivi zvavo pakusachena kwavo nepaupombwe* hwavo nepatsika dzakafumuka dzavanoita.*

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya yenyu.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “nepakushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”