Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yechipiri kuvaKorinde

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kunyaradzwa naMwari mumatambudziko ese (3-11)

  • Kuchinja kwenzendo dzaPauro (12-24)

 • 2

  • Chido chaPauro chekuuya nemufaro (1-4)

  • Mutadzi anoregererwa uye anodzorerwa (5-11)

  • Pauro anosvika kuTroasi nekuMakedhoniya (12, 13)

  • Ushumiri, kufamba mumudungwe sevanhu vakunda (14-17)

   • Hatitengesi shoko raMwari (17)

 • 3

  • Tsamba dzekurumbidza (1-3)

  • Vashumiri vesungano itsva (4-6)

  • Sungano itsva inobwinya kupfuura yekare (7-18)

 • 4

  • Chiedza chemashoko akanaka (1-6)

   • Pfungwa dzevanhu vasingatendi dzakapofumadzwa (4)

  • Pfuma mumidziyo yevhu (7-18)

 • 5

  • Kupfeka imba yekudenga (1-10)

  • Ushumiri hwekuyananisa (11-21)

   • Chisikwa chitsva (17)

   • Nhume dzinomiririra Kristu (20)

 • 6

  • Nyasha dzaMwari hadzifaniri kushandiswa zvisiri izvo (1, 2)

  • Ushumiri hwaPauro hunotsanangurwa (3-13)

  • Musasungwa pajoko zvisina kukodzera (14-18)

 • 7

  • Kuzvichenesa pakusachena (1)

  • Mufaro waPauro pamusoro pevaKorinde (2-4)

  • Tito anouya neshoko rinofadza (5-7)

  • Kusuruvara zvinofadza Mwari uye kupfidza zvivi (8-16)

 • 8

  • Kuunganidza zvipo zvekubatsira vaKristu vekuJudhiya (1-15)

  • Tito achatumwa kuKorinde (16-24)

 • 9

  • Kukurudzirwa kupa (1-15)

   • Mwari anoda munhu anopa achifara (7)

 • 10

  • Pauro anoratidza kuti muapostora wechokwadi (1-18)

   • Zvombo zvedu hazvisi zvenyama (4, 5)

 • 11

  • Pauro uye vaapostora vaya vaizviona sevakanakisisa (1-15)

  • Matambudziko akasangana naPauro semuapostora (16-33)

 • 12

  • Zviratidzo zvakaonekwa naPauro (1-7a)

  • “Munzwa munyama” waiva naPauro (7b-10)

  • Haana kuderera pane vaapostora vaizviona sevakanakisisa (11-13)

  • Pauro ane hanya nevaKorinde (14-21)

 • 13

  • Mashoko ekupedzisira ekuyambira uye ekukurudzira (1-14)

   • “Rambai muchizviedza kuti muone kana muri pakutenda” (5)

   • Ruramiswai; muchibvumirana pazvinhu zvamunofunga (11)