Tsamba Yechipiri Kuna Timoti 4:1-22

  • “Ita ushumiri hwako zvizere” (1-5)

    • Paridza shoko uchiita zvekukurumidza (2)

  • “Ndarwa kurwa kwakanaka” (6-8)

  • Mashoko ekupedzisira (9-18)

  • Kwaziso yekupedzisira (19-22)

4  Pamberi paMwari naKristu Jesu, uyo achatonga+ vapenyu nevakafa+ paachazviratidza pachena+ uye paachauya muUmambo hwake,+ ndinokuudza zvakasimba kuti:  Paridza shoko;+ paridza uchiita zvekukurumidza panguva dzakanaka nedzakaoma; tsiura,+ rayira, kurudzira nemwoyo murefu neunyanzvi hwekudzidzisa.+  Nekuti pachava nenguva yavasingazoteereri kudzidzisa kwakanaka,*+ asi maererano nezvido zvavo, vachazviunganidzira vadzidzisi kuti vafadze nzeve dzavo.*+  Vacharamba kuteerera chokwadi vachida kunzwa ngano.  Asi iwe, ngwarira zvinhu zvese, tsungirira matambudziko,+ ita basa remuevhangeri,* ita ushumiri hwako zvizere.+  Nekuti ndava kutodururwa semupiro wechinwiwa,+ uye nguva yangu yekusunungurwa+ yava pedyo.  Ndarwa kurwa kwakanaka,+ ndamhanya kusvika kumagumo,+ ndachengeta kutenda.  Kubvira iye zvino, ndakachengeterwa korona yekururama,+ iyo Ishe, mutongi akarurama,+ achandipa semubayiro pazuva iroro,+ asi kwete ini ndega, asiwo vamwe vese vakada kuratidzwa kwake pachena.  Ita zvese zvaunogona kuti ukurumidze kuuya kwandiri. 10  Nekuti Dhemasi+ akandisiya nekuti akada nyika ino,* uye akaenda kuTesaronika, Kresenzi akaenda kuGaratiya, Tito kuDharimatiya. 11  Ruka chete ndiye wandasara naye. Muuye mese naMako, nekuti anondibatsira muushumiri. 12  Asi ndatuma Tikiko+ kuEfeso. 13  Paunouya, uuye nejasi randakasiya riina Kapo kuTroasi, nemabhuku,* kunyanya aya ematehwe. 14  Arekizanda mupfuri wemhangura akandiitira zvakaipa chaizvo. Jehovha* achamutsiva zvinoenderana nezvaakaita.+ 15  Newewo unofanira kumungwarira, nekuti akapikisa mashoko edu zvakasimba. 16  Pandakatongwa kekutanga hapana akanditsigira, asi vese vakandisiya; ngavarege havo kupiwa mhosva. 17  Asi Ishe akamira pedyo neni akandipa simba, kuti kuburikidza neni kuparidza kunyatsoitwa uye kunzwike nemarudzi ese;+ uye ndakanunurwa pamuromo weshumba.+ 18  Ishe achandinunura pamabasa ese akaipa uye achandiponesa nekuda kweUmambo hwake hwekudenga.+ Ngaakudzwe nariini nariini. Ameni. 19  Ndikwazisirewo Priska naAkwira+ neimba yaOnesiforasi.+ 20  Erasto+ akasara kuKorinde, asi ndakasiya Trofimo+ kuMireto achirwara. 21  Edza nepaunogona napo kusvika chando chisati chatanga. Uri kukwaziswa naYubhuro, naPudhenzi, naRino, naKraudhiya, nehama dzese. 22  Ishe ngaave nemafungiro aunoratidza. Nyasha dzake ngadzive nemi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kunopa utano; kunobatsira.”
Kana kuti “vavaudze zvavanoda kunzwa.”
Kana kuti “ramba uchiparidza mashoko akanaka.”
Kana kuti “mamiriro ezvinhu epanguva ino.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “nemagwaro.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Gwaro.”