Tsamba Yechipiri Kuna Timoti 1:1-18

  • Kwaziso (1, 2)

  • Pauro anoonga Mwari nekuda kwekutenda kwaTimoti (3-5)

  • Ita kuti chipo chaMwari chirambe chichibvira (6-11)

  • Batisisa mashoko anobatsira (12-14)

  • Vavengi uye shamwari dzaPauro (15-18)

1  Pauro, muapostora waKristu Jesu nekuda kwaMwari maererano nevimbiso yeupenyu kuburikidza naKristu Jesu,+  kuna Timoti, mwana anodiwa:+ Nyasha nengoni nerugare zvinobva kuna Mwari Baba nekuna Kristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe.  Ndinotenda Mwari, uyo wandiri kuitira basa dzvene sezvaiitwa nemadzitateguru angu, ndichizviita nehana yakachena, ndisingambokukanganwi pandinonyengetera ndichiteterera siku nesikati.  Ndikangoyeuka misodzi yako ndiri kubva ndati dai ndakuona, ndazadzwa nemufaro.  Nekuti ndinoyeuka kutenda kwako kusina unyengeri,+ uko kwakatanga kuva muna ambuya vako Roisi naamai vako Yunisi, uye kwandiine chokwadi kuti unakowo.  Saka ndiri kukuyeuchidza kuti ukuchidzire chipo chaMwari chiri mauri, chiya chawakawana pandakaisa maoko angu pauri.+  Nekuti Mwari haana kutipa mweya weumbwende,+ asi wesimba+ newerudo newekuva nepfungwa dzakanaka.  Saka usanyara kupupura pamusoro paIshe wedu,+ kana kuti pangu ini, musungwa nekuda kwake, asi bvuma kutambudzikira+ mashoko akanaka uchivimba nesimba raMwari.+  Iye akatiponesa, akatidana nekudana kutsvene,+ kwete pamusana pemabasa edu, asi nekuda kwechinangwa chake uye nenyasha dzake.+ Takadzipiwa muna Kristu Jesu kubvira kare kare, 10  asi iye zvino dzakaratidzwa pachena pakaratidzwa Muponesi wedu, Kristu Jesu,+ uyo akabvisa rufu,+ akaisa chiedza paupenyu+ nepakusaora+ achishandisa mashoko akanaka,+ 11  anova ndiwo andakagadzwa kuti ndive muparidzi wawo uye muapostora nemudzidzisi.+ 12  Ndokusaka ndiri kutambura sezvandiri kuita,+ asi handinyari.+ Nekuti ndinoziva wandakatenda maari, uye ndine chivimbo chekuti anokwanisa kuchengetedza zvandakaisa mumaoko ake kusvikira pazuva iroro.+ 13  Ramba uchitevedzera muenzaniso wemashoko anobatsira*+ awakanzwa kwandiri nekutenda nerudo zvinobva pakuva pamwe naKristu Jesu. 14  Chengetedza zvawakachengeteswa izvi uchibatsirwa nemweya mutsvene, uyo uri kugara matiri.+ 15  Unoziva kuti vanhu vese vemunharaunda yeEzhiya+ vakandisiya, kusanganisira Figerasi naHemogenesi. 16  Ngoni dzaShe ngadzive neimba yaOnesiforasi,+ nekuti aigara achindizorodza, uye haana kunyara neni nekuti ndiri musungwa. 17  Paaiva muRoma, akatonditsvaga kusvikira andiwana. 18  Ishe ngaaite kuti awane ngoni dzinobva kuna Jehovha* pazuva iroro. Uye iwe unonyatsoziva mabasa ese aakaita kuEfeso.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anopa utano.”