Bhuku Rechipiri raSamueri 6:1-23

  • Areka inounzwa kuJerusarema (1-23)

    • Uza anobata Areka uye anourayiwa (6-8)

    • Mikari anoshora Dhavhidhi (16, 20-23)

6  Dhavhidhi akaunganidzazve mauto ese aiva shasha dzekurwa muIsraeri, varume 30 000.  Dhavhidhi nevarume vese vaaiva navo vakabva vasimuka vachienda kuBhaare-judha kuti vanotora Areka yaMwari wechokwadi kubva ikoko.+ Vanhu vanodana zita raJehovha wemauto,+ pamberi peAreka yacho, uyo akagara pachigaro cheumambo pamusoro* pemakerubhi.+  Asi vakaisa Areka yaMwari wechokwadi mungoro itsva,+ kuti vaitakure kubva kuimba yaAbhinadhabhi,+ yaiva pachikomo; uye Uza naAhiyo, vanakomana vaAbhinadhabhi, vakanga vachifambisa ngoro yacho itsva.  Saka vakatakura Areka yaMwari wechokwadi kubva kumba kwaAbhinadhabhi pachikomo, uye Ahiyo akanga achifamba ari mberi kweAreka.  Dhavhidhi nevanhu vese veimba yaIsraeri vakanga vachipembera pamberi paJehovha nezviridzwa zvemhando dzese zvemuti wemujunipa, neudimbwa, nezvimwe zviridzwa zvine tambo,+ nematambureni,+ nematare, nesimbi dzinorovaniswa.+  Asi pavakasvika paburiro* raNakoni, Uza akatambanudzira ruoko rwake kuAreka yaMwari wechokwadi, akaibata,+ nekuti yakanga yava kudonhedzwa nemombe.  Jehovha akabva atsamwira Uza zvikuru, Mwari wechokwadi akamurova+ ipapo nemhaka yekusaremekedza kwaakaita,+ uye akafira ipapo padivi peAreka yaMwari wechokwadi.  Asi Dhavhidhi akatsamwa nekuti Jehovha akanga aratidza hasha dzake kuna Uza; uye nzvimbo iyoyo inonzi Perezi-uza* nanhasi.  Saka Dhavhidhi akatya Jehovha+ pazuva iroro, uye akati: “Zvino Areka yaJehovha ichasvika kuguta rangu here?”+ 10  Dhavhidhi haana kuda kuunza Areka yaJehovha kuGuta raDhavhidhi kwaaiva.+ Asi Dhavhidhi akaita kuti iendeswe kumba kwaObhedhi-edhomu+ wekuGati. 11  Areka yaJehovha yakaramba iri kumba kwaObhedhi-edhomu wekuGati kwemwedzi mitatu, uye Jehovha akaramba achikomborera Obhedhi-edhomu neimba yake yese.+ 12  Mambo Dhavhidhi akaudzwa kuti: “Jehovha akomborera imba yaObhedhi-edhomu nezvinhu zvese zvaainazvo nemhaka yeAreka yaMwari wechokwadi.” Saka Dhavhidhi akaenda achifara chaizvo kunotora Areka yaMwari wechokwadi kumba kwaObhedhi-edhomu kuti aiunze kuGuta raDhavhidhi.+ 13  Vatakuri+ veAreka yaJehovha pavakanga vafamba nhanho 6, akabva abayira mukono wemombe neimwe mhuka yakakodzwa. 14  Dhavhidhi akanga achitamba pamberi paJehovha nesimba rake rese; nguva yese iyi Dhavhidhi akanga akapfeka efodhi* yejira.+ 15  Dhavhidhi neimba yese yaIsraeri vakanga vachiuya neAreka+ yaJehovha vachishevedzera nemufaro+ uye vachiridza hwamanda.+ 16  Asi Areka yaJehovha payakasvika muGuta raDhavhidhi, Mikari,+ mwanasikana waSauro akatarisa pasi nepahwindo, akaona Mambo Dhavhidhi achisvetuka uye achitamba pamberi paJehovha achitenderera; uye akatanga kumushora mumwoyo make.+ 17  Saka vakapinda neAreka yaJehovha vakaiisa panzvimbo yayo mutende rayakanga yadzikirwa naDhavhidhi.+ Dhavhidhi akabva apa zvibayiro zvinopiswa+ nezvibayiro zverugare+ pamberi paJehovha.+ 18  Dhavhidhi paakapedza kupa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare, akakomborera vanhu muzita raJehovha wemauto. 19  Uyewo akapa vaIsraeri vese, murume wese nemukadzi wese, chingwa cheraundi,* nekeke remichero yemichindwe, nekeke remazambiringa akaomeswa, vanhu vese vachibva vaenda mumwe nemumwe kumba kwake. 20  Dhavhidhi paakadzoka kuti akomborere imba yake, Mikari+ mwanasikana waSauro akabuda ndokuenda kwaari. Akati: “Inga mambo waIsraeri azvikwidziridza chaizvo paazvipfekenura nhasi pamberi pevarandasikana vevashandi vake, sekuzvipfekenura kunoita benzi pamberi pevanhu!”+ 21  Dhavhidhi akabva ati kuna Mikari: “Ndapemberera pamberi paJehovha, uyo akandisarudza panzvimbo pababa vako neimba yavo yese, uye akandigadza kuti ndive mutungamiriri wevaIsraeri,+ ivo vanhu vaJehovha. Saka ndichapemberera pamberi paJehovha, 22  uye ndichazvininipisa kutopfuura ipapo uye ini pachangu ndichatozviona semunhu akaderera. Asi varandasikana vawataura vachandikudza.” 23  Saka Mikari+ mwanasikana waSauro, haana kuva nevana kusvikira pazuva raakafa.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “pakati.”
Kureva kuti “Kuputikira Uza Nehasha.”
Chingwa ichi cheraundi chaiva neburi pakati.