Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rechipiri raSamueri

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Dhavhidhi anonzwa nezvekufa kwaSauro (1-16)

  • Dhavhidhi anoimba rwiyo rwekuchema Sauro naJonatani (17-27)

 • 2

  • Dhavhidhi, mambo weJudha (1-7)

  • Ishi-bhosheti, mambo weIsraeri (8-11)

  • Kurwisana kweimba yaDhavhidhi neimba yaSauro (12-32)

 • 3

  • Imba yaDhavhidhi inowedzera kuva nesimba (1)

  • Vanakomana vaDhavhidhi (2-5)

  • Abhineri anotanga kutsigira Dhavhidhi (6-21)

  • Joabhi anouraya Abhineri (22-30)

  • Dhavhidhi anochema Abhineri (31-39)

 • 4

  • Ishi-bhosheti anourayiwa (1-8)

  • Dhavhidhi anoita kuti mhondi dzacho dziurayiwe (9-12)

 • 5

  • Dhavhidhi anoitwa mambo wevaIsraeri vese (1-5)

  • Jerusarema rinotorwa (6-16)

   • Ziyoni, Guta raDhavhidhi (7)

  • Dhavhidhi anokunda vaFiristiya (17-25)

 • 6

  • Areka inounzwa kuJerusarema (1-23)

   • Uza anobata Areka uye anourayiwa (6-8)

   • Mikari anoshora Dhavhidhi (16, 20-23)

 • 7

  • Dhavhidhi haasi iye achavaka temberi (1-7)

  • Sungano yeumambo naDhavhidhi (8-17)

  • Munyengetero waDhavhidhi achitenda (18-29)

 • 8

  • Kukunda kwaDhavhidhi (1-14)

  • Umambo hwaDhavhidhi (15-18)

 • 9

  • Dhavhidhi anoratidza rudo rusingachinji kuna Mefibhosheti (1-13)

 • 10

  • Kukunda vaAmoni nevaSiriya (1-19)

 • 11

  • Dhavhidhi anoita upombwe naBhati-shebha (1-13)

  • Dhavhidhi anoronga kuti Uriya aurayiwe (14-25)

  • Dhavhidhi anotora Bhati-shebha kuti ave mudzimai wake (26, 27)

 • 12

  • Natani anotsiura Dhavhidhi (1-15a)

  • Mwanakomana waBhati-shebha anofa (15b-23)

  • Bhati-shebha anobereka Soromoni (24, 25)

  • Guta revaAmoni rinonzi Rabha rinotorwa (26-31)

 • 13

  • Amnoni anobata Tamari chibharo (1-22)

  • Absaromu anouraya Amnoni (23-33)

  • Absaromu anotizira kuGeshuri (34-39)

 • 14

  • Joabhi nemukadzi wekuTekoa (1-17)

  • Dhavhidhi anoziva zvakanga zvarongwa naJoabhi (18-20)

  • Absaromu anobvumirwa kudzoka (21-33)

 • 15

  • Absaromu anoruka zano uye anopanduka (1-12)

  • Dhavhidhi anotiza muJerusarema (13-30)

  • Ahitoferi anobatana naAbsaromu (31)

  • Hushai anotumwa kunovhiringidza mazano aAhitoferi (32-37)

 • 16

  • Zibha anochera Mefibhosheti (1-4)

  • Shimei anotuka Dhavhidhi (5-14)

  • Absaromu anogamuchira Hushai (15-19)

  • Zano raAhitoferi (20-23)

 • 17

  • Hushai anovhiringidza zano raAhitoferi (1-14)

  • Dhavhidhi anonyeverwa; anotiza Absaromu (15-29)

   • Bhazirai nevamwe vanouya nezvinhu zvekushandisa (27-29)

 • 18

  • Absaromu anokundwa uye anofa (1-18)

  • Dhavhidhi anoudzwa nezvekufa kwaAbsaromu (19-33)

 • 19

  • Dhavhidhi anochema Absaromu (1-4)

  • Joabhi anotsiura Dhavhidhi (5-8a)

  • Dhavhidhi anodzokera kuJerusarema (8b-15)

  • Shimei anokumbira ruregerero (16-23)

  • Mefibhosheti anoonekwa kuti haana mhosva (24-30)

  • Bhazirai anokudzwa (31-40)

  • Madzinza anotadza kuwirirana (41-43)

 • 20

  • Kupanduka kwaShebha; Joabhi anouraya Amasa (1-13)

  • Shebha anoteverwa uye anodimburwa musoro (14-22)

  • Umambo hwaDhavhidhi (23-26)

 • 21

  • Mhosva yeimba yaSauro kuvaGibhiyoni inotsiviwa (1-14)

  • Hondo nevaFiristiya (15-22)

 • 22

  • Dhavhidhi anorumbidza Mwari nekumununura kwaakaita (1-51)

   • “Jehovha ndiye ibwe rangu” (2)

   • Jehovha akavimbika kune vakavimbika (26)

 • 23

  • Mashoko ekupedzisira aDhavhidhi (1-7)

  • Zvakaitwa nevarwi vaDhavhidhi vaiva nesimba (8-39)

 • 24

  • Chivi chaDhavhidhi chekuverenga vanhu (1-14)

  • Denda rinouraya vanhu 70 000 (15-17)

  • Dhavhidhi anovaka atari (18-25)

   • Hapana zvibayiro zvinopiwa pasina mutengo (24)