Tsamba Yechipiri yaPetro 2:1-22

  • “Pachava nevadzidzisi venhema” (1-3)

  • Vadzidzisi venhema vachatotongwa (4-10a)

    • Kukandwa kwengirozi muTatarosi (4)

    • Mafashamo; Sodhomu neGomora (5-7)

  • Zvinoitwa nevadzidzisi venhema (10b-22)

2  Zvisinei, pakati penyu pachava nevadzidzisi venhema sezvapakavawo nevaprofita venhema pakati pevanhu.+ Vanhu ava vachamutsa tumapoka tunoparadza vachizviita chinyararire uye vachatoramba tenzi akavatenga,+ zvoita kuti vakurumidze kuparadzwa.  Uyewo vazhinji vachatevera tsika dzavo dzakafumuka,*+ uye maitiro avo achashoresa nzira yechokwadi.+  Uyewo vachakunyengerai nemashoko enhema nemhaka yemakaro avo, kuti vawane zvavanoda. Asi mutongo wavo uyo wakapiwa kare kare,+ hausi kunonoka kusvika, uye kuparadzwa kwavo kuchatouya chete.+  Chokwadi Mwari haana kurega kuranga ngirozi dzakatadza,+ asi, akadzikanda muTatarosi,*+ akadzisunga necheni dzerima* guru kuti dzichengeterwe kutongwa.+  Haanawo kurega kuranga nyika yekare,+ asi akachengeta Noa muparidzi wekururama+ ari mupenyu, nevamwe vanomwe,+ paakaunza mafashamo panyika yevanhu vakanga vasingadi Mwari.+  Uye paakaita kuti maguta eSodhomu neGomora ave madota, akaapa mhosva,+ achiratidza zvichaitika kuvanhu vasingadi Mwari.+  Uye akanunura Roti uyo aiva akarurama+ uye aishungurudzika chaizvo netsika dzakafumuka dzevanhu* vakanga vasingateereri mutemo,  nekuti paaigara pakati pavo, mweya* wemurume akarurama iyeye wairwadziwa zuva nezuva nezvinhu zvaaiona uye zvaainzwa, zvaiitwa nevanhu vasingateereri mutemo.  Saka Jehovha* anoziva nzira yekununura nayo mumuedzo vanhu vakazvipira kwaari,+ asi achava nechokwadi chekuti vanhu vasina kururama vaparadzwa pazuva rekutongwa,+ 10  kunyanya vaya vanoda kusvibisa miviri yevamwe+ uye vanozvidza vane simba.*+ Havatombotyi uye havateereri zvinotaurwa nevamwe saka havazezi kushora vaya vanokudzwa, 11  asi ngirozi, kunyange zvazvo dzakasimba kwazvo uye dziine simba kuvapfuura, hadzivapomeri dzichivatuka, nekuti dzinoremekedza Jehovha.*+ 12  Asi vanhu ivava, avo vanoita semhuka dzisingafungi dzinongoita zvinhu semasikirwo adzakaitwa uye dzinongoberekerwa kubatwa uye kuparadzwa, vanotaura mashoko ekuzvidza pamusoro pezvinhu zvavasingazivi.+ Vachaparadzwa nemhaka yemaitiro avo akaipa; 13  vachawana mubayiro wekurwadziswa nemhaka yezvakaipa zvavanoita. Vanonakidzwa nekurarama upenyu hweumbozha vachifadza nyama yavo+ kunyange masikati machena. Vanhu ava vakaita semavara nemakwapa, uye vanonakidzwa chaizvo nekusimudzira dzidziso dzavo dzinonyengera pavanenge vachidya nemi.+ 14  Maziso avo azere neupombwe+ uye havakwanisi kurega chivi, uye vanonyengera vaya vasina kusimba.* Vane mwoyo yakadzidziswa kukara. Ivo vana vakatukwa. 15  Vakasiya nzira yakarurama vakabva vatsauswa. Vakatevera nzira yaBharami,+ mwanakomana waBheori, uyo akada mubayiro wekuita zvakaipa,+ 16  akatsiurirwa kuita zvisina kururama.+ Mhuka isingatauri inotakuriswa zvinhu yakataura naye nenzwi remunhu ikaita kuti muprofita wacho asaita zvinhu zveupengo zvaaida kuita.+ 17  Vanhu ava zvitubu zvisina mvura uye imhute inotakurwa nedutu rine simba, uye vakachengeterwa rima gobvu.+ 18  Vanotaura zvinhu zvinofadza nzeve asi zvisina zvazvinobatsira. Vanoshandisa zvido zvenyama+ uye zvinhu zvakafumuka* kuti vanyengere vanhu vanenge vachangopukunyuka vachibva pane vaya vanoraramira kuita zvakaipa.+ 19  Vanovavimbisa rusununguko, asi ivo pachavo vari varanda vekuora;+ nekuti kana munhu akakundwa nemumwe munhu, anenge ari muranda wake.*+ 20  Kana vakatangazve kuita zvinhu zvinosvibisa zvenyika+ zvavakanga vambosiya vachibatsirwa neruzivo rwakarurama pamusoro paShe uye Muponesi Jesu Kristu, vokurirwa nazvo, chokwadi vanenge vaipa kupfuura zvavaiva pakutanga.+ 21  Zvaizova nani kudai vakanga vasina kuwana ruzivo rwakarurama pamusoro penzira yekururama pane kuti vawane ruzivo rwacho vozotsauka pamurayiro mutsvene wavakapiwa.+ 22  Zvakaitika kwavari zvinozadzisa chirevo chechokwadi chinoti: “Imbwa yadzokera kumarutsi ayo, uye nguruve yakanga yashambidzwa yadzokera kunoumburuka mumatope.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “maitiro avo ekushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “akadziisa mumakomba erima.”
Kana kuti “nekushaya nyadzi kwevanhu.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
Kana kuti “vanozvidza ushe.”
Kana kuti “mweya isina kusimba.”
Kana kuti “mabasa anoratidza kushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
Kana kuti “akakundwa nechimwe chinhu, anenge ari muranda wechinhu chacho.”