Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rechipiri reMakoronike

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Soromoni anokumbira uchenjeri (1-12)

  • Upfumi hwaSoromoni (13-17)

 • 2

  • Kugadzirira kuvaka temberi (1-18)

 • 3

  • Soromoni anotanga kuvaka temberi (1-7)

  • Imba Tsvenetsvene (8-14)

  • Mbiru mbiri dzemhangura (15-17)

 • 4

  • Atari, Dziva, nemabheseni (1-6)

  • Zvigadziko zvemarambi, matafura, nezvivanze (7-11a)

  • Zvinhu zvepatemberi zvinopera kugadzirwa (11b-22)

 • 5

  • Kugadzirira kukumikidzwa kwetemberi (1-14)

   • Areka inopinzwa mutemberi (2-10)

 • 6

  • Mashoko aSoromoni kuvanhu (1-11)

  • Munyengetero waSoromoni wekukumikidza (12-42)

 • 7

  • Temberi inozadzwa nekubwinya kwaJehovha (1-3)

  • Mitambo yekukumikidza (4-10)

  • Jehovha anozviratidza kuna Soromoni (11-22)

 • 8

  • Zvimwe zvakavakwa naSoromoni (1-11)

  • Manamatiro epatemberi anorongwa (12-16)

  • Ngarava dzaSoromoni (17, 18)

 • 9

  • Mambokadzi weShebha anoshanyira Soromoni (1-12)

  • Upfumi hwaSoromoni (13-28)

  • Kufa kwaSoromoni (29-31)

 • 10

  • Israeri inopandukira Rehobhoamu (1-19)

 • 11

  • Kutonga kwaRehobhoamu (1-12)

  • VaRevhi vakavimbika vanoenda kuJudha (13-17)

  • Mhuri yaRehobhoamu (18-23)

 • 12

  • Shishaki anorwisa Jerusarema (1-12)

  • Kutonga kwaRehobhoamu kunoguma (13-16)

 • 13

  • Abhija, mambo weJudha (1-22)

   • Abhija anokunda Jerobhoamu (3-20)

 • 14

  • Kufa kwaAbhija (1)

  • Asa, mambo weJudha (2-8)

  • Asa anokunda vaItiopiya 1 000 000 (9-15)

 • 15

  • Asa anogadzirisa zvinhu (1-19)

 • 16

  • Chibvumirano chaAsa nevaSiriya (1-6)

  • Hananai anotsiura Asa (7-10)

  • Kufa kwaAsa (11-14)

 • 17

  • Jehoshafati, mambo weJudha (1-6)

  • Kudzidziswa kwevanhu (7-9)

  • Uto raJehoshafati (10-19)

 • 18

  • Kubatana kwaJehoshafati naAhabhi (1-11)

  • Uprofita hwaMikaya hwekukundwa (12-27)

  • Ahabhi anourayiwa kuRamoti-giriyedhi (28-34)

 • 19

  • Jehu anotsiura Jehoshafati (1-3)

  • Jehoshafati anogadzirisa zvinhu (4-11)

 • 20

  • Marudzi akapoteredza anotyisidzira Judha (1-4)

  • Jehoshafati anonyengetera kuti abatsirwe (5-13)

  • Mhinduro yaJehovha (14-19)

  • Judha inoponeswa zvinoshamisa (20-30)

  • Kuguma kweutongi hwaJehoshafati (31-37)

 • 21

  • Jehoramu, mambo weJudha (1-11)

  • Tsamba inobva kuna Eriya (12-15)

  • Magumo asina kunaka aJehoramu (16-20)

 • 22

  • Ahaziya, mambo weJudha (1-9)

  • Atariya anobvuta chigaro (10-12)

 • 23

  • Jehoyadha anopindira; Jehoashi anoitwa mambo (1-11)

  • Atariya anourayiwa (12-15)

  • Jehoyadha anogadzirisa zvinhu (16-21)

 • 24

  • Kutonga kwaJehoashi (1-3)

  • Jehoashi anogadziridza temberi (4-14)

  • Jehoashi anotsauka (15-22)

  • Jehoashi anourayiwa (23-27)

 • 25

  • Amaziya, mambo weJudha (1-4)

  • Hondo neEdhomu (5-13)

  • Kunamata zvidhori kwaAmaziya (14-16)

  • Hondo naJehoashi Mambo weIsraeri (17-24)

  • Kufa kwaAmaziya (25-28)

 • 26

  • Uziya, mambo weJudha (1-5)

  • Hondo dzakarwiwa naUziya (6-15)

  • Uziya anorohwa nemaperembudzi nekuti anozvikudza (16-21)

  • Kufa kwaUziya (22, 23)

 • 27

  • Jotamu, mambo weJudha (1-9)

 • 28

  • Ahazi, mambo weJudha (1-4)

  • Kukundwa neSiriya uye neIsraeri (5-8)

  • Odhedhi anoyambira Israeri (9-15)

  • Judha inoninipiswa (16-19)

  • Kunamata zvidhori kwaAhazi; kufa kwake (20-27)

 • 29

  • Hezekiya, mambo weJudha (1, 2)

  • Hezekiya anogadzirisa zvinhu (3-11)

  • Temberi inocheneswa (12-19)

  • Basa repatemberi rinotangazve (20-36)

 • 30

  • Hezekiya anochengeta Paseka (1-27)

 • 31

  • Hezekiya anobvisa kunamata kwenhema (1)

  • Vapristi nevaRevhi vanopiwa zvavanofanira kuwana (2-21)

 • 32

  • Saniheribhi anotyisidzira Jerusarema (1-8)

  • Saniheribhi anoshora Jehovha (9-19)

  • Ngirozi inouraya uto reAsiriya (20-23)

  • Kurwara kwaHezekiya uye kuzvikudza kwake (24-26)

  • Zvakaitwa naHezekiya uye kufa kwake (27-33)

 • 33

  • Manase, mambo weJudha (1-9)

  • Manase anopfidza zvivi zvake  (10-17)

  • Kufa kwaManase (18-20)

  • Amone, mambo weJudha (21-25)

 • 34

  • Josiya, mambo weJudha (1, 2)

  • Josiya anogadzirisa zvinhu (3-13)

  • Bhuku reMutemo rinowanika (14-21)

  • Huridha anoprofita nezvedambudziko (22-28)

  • Josiya anoverengera vanhu bhuku (29-33)

 • 35

  • Josiya anoronga nezvePaseka huru (1-19)

  • Josiya anourayiwa naFarao Neko  (20-27)

 • 36

  • Jehoahazi, mambo weJudha (1-3)

  • Jehoyakimu, mambo weJudha (4-8)

  • Jehoyakini, mambo weJudha (9, 10)

  • Zedhekiya, mambo weJudha (11-14)

  • Kuparadzwa kweJerusarema (15-21)

  • Shoko raKoreshi rekuvakazve temberi (22, 23)