Bhuku Rechipiri reMadzimambo 22:1-20

  • Josiya, mambo weJudha (1, 2)

  • Mirayiridzo yekugadziridza temberi (3-7)

  • Bhuku reMutemo rinowanikwa (8-13)

  • Uprofita hwaHuridha hwedambudziko (14-20)

22  Josiya+ aiva nemakore 8 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 31 muJerusarema.+ Amai vake vainzi Jedhidha mwanasikana waAdhaya wekuBhozkati.+  Akaita zvakarurama pamberi paJehovha uye akafamba nenzira dzese dzatateguru vake Dhavhidhi,+ haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe.  Mugore rechi18 raMambo Josiya, mambo akatuma Shafani munyori, mwanakomana waAzaria, mwanakomana waMeshuramu kuimba yaJehovha+ achiti:  “Enda kumupristi mukuru Hirikiya,+ uye ngaatore mari yese iri kuunzwa muimba yaJehovha,+ yakaunganidzwa nevachengeti vemasuo kubva kuvanhu.+  Ita kuti vaipe vaya vakagadzwa kuti vatungamirire basa muimba yaJehovha, avo vachaipa vashandi vari muimba yaJehovha vachagadzira nzvimbo dzakatsemuka* dzeimba yacho,+  kureva mhizha, vavaki, nevanhu vanovaka nematombo; uye vanofanira kuishandisa kutenga matanda nematombo akavezwa kuti vagadziridze imba yacho.+  Asi havafaniri kubvunzwa mashandisiro avachaita mari yacho yavanopiwa, nekuti vakavimbika.”+  Gare gare mupristi mukuru Hirikiya akati kumunyori Shafani:+ “Ndawana bhuku reMutemo+ muimba yaJehovha.” Saka Hirikiya akapa Shafani bhuku racho, akatanga kuriverenga.+  Munyori Shafani akabva aenda kuna mambo akamuudza kuti: “Varanda venyu vadurura mari yanga iri mumba, uye vaipa vaya vakagadzwa kuti vatungamirire basa muimba yaJehovha.”+ 10  Munyori Shafani akaudzawo mambo kuti: “Pane bhuku+ randapiwa nemupristi Hirikiya.” Shafani akabva atanga kuriverenga pamberi pamambo. 11  Mambo paakangonzwa mashoko ebhuku reMutemo, akabvarura nguo dzake.+ 12  Mambo akabva arayira mupristi Hirikiya, Ahikamu+ mwanakomana waShafani, Akibhori mwanakomana waMikaya, munyori Shafani, naAsaya mushandi wamambo, achiti: 13  “Endai munondibvunzira Jehovha, ini nevanhu, nevaJudha vese, pamusoro pemashoko ebhuku iri rawanikwa; nekuti kutsamwa kwaJehovha uko kwatungidzwa patiri kukuru,+ nekuti madzitateguru edu haana kuteerera mashoko ebhuku rino, paasina kuchengeta zvese zvakanyorwa pamusoro pedu.” 14  Saka mupristi Hirikiya, Ahikamu, Akibhori, Shafani, naAsaya vakaenda kumuprofitakadzi Huridha.+ Aiva mudzimai waSharumu mwanakomana waTikvha mwanakomana waHahasi uyo aiona nezvenzvimbo yaichengeterwa nguo. Aigara kuRutivi Rutsva rweJerusarema; uye vakataura naye ikoko.+ 15  Akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Udzai murume akutumai kwandiri kuti: 16  “Zvanzi naJehovha, ‘Ndichaunza dambudziko panzvimbo ino nevagari vayo, iwo mashoko ese ebhuku raverengwa namambo weJudha.+ 17  Kutsamwa kwangu kuchatungidzwa panzvimbo ino uye hakuzodzimwi+ nemhaka yekuti vakandisiya uye vari kuita kuti zvibayiro zvipfungaire kune vamwe vanamwari,+ vachindigumbura nebasa rese remaoko avo.’”+ 18  Asi muti kuna mambo weJudha akutumai kuzobvunza Jehovha, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Kana ari mashoko awanzwa, 19  mwoyo wako zvawateerera,* ukazvininipisa+ pamberi paJehovha pawanzwa zvandakataura pamusoro penzvimbo ino nevagari vayo, kuti vachava vanhu vakatukwa uye vanhu vanovaona vacharohwa nehana, uye iwe wabva wabvarura nguo dzako,+ ukachema pamberi pangu, iniwo ndakunzwa, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 20  Ndokusaka ndichakuisa kwakaiswa madzitateguru ako,* uye ucharadzikwa muguva rako nerugare, uye maziso ako haazooni dambudziko rese randichaunza panzvimbo ino.’”’” Vakabva vadzokera nemhinduro yacho kuna mambo.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “dzakapazika.”
ChiHeb., “zvawapfava.”
Iri idimikira raishandiswa kureva rufu.