Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Bhuku Rechipiri reMadzimambo

Zvitsauko

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Eriya anoprofita nezvekufa kwaAhaziya (1-18)

 • 2

  • Eriya anotakurwa mudutu (1-18)

   • Erisha anotora nguo yebasa yaEriya (13, 14)

  • Erisha anonatsa mvura yeJeriko (19-22)

  • Mabheya anouraya vana vadiki kuBheteri (23-25)

 • 3

  • Jehoramu, mambo weIsraeri (1-3)

  • Moabhi inopandukira Israeri (4-25)

  • Moabhi inokundwa (26, 27)

 • 4

  • Erisha anoita kuti mafuta echirikadzi awande (1-7)

  • Mukadzi wekuShunemi anogamuchira vaeni zvakanaka (8-16)

  • Mukadzi anopiwa mwanakomana; mwana wacho anofa (17-31)

  • Erisha anomutsa mwana anga afa (32-37)

  • Erisha anoita kuti zvekudya zvidyike (38-41)

  • Erisha anoita kuti zvingwa zviwande (42-44)

 • 5

  • Naamani anorapwa maperembudzi naErisha (1-19)

  • Gehazi ane makaro anorohwa nemaperembudzi (20-27)

 • 6

  • Erisha anoita kuti demo riyangarare (1-7)

  • Erisha nevaSiriya (8-23)

   • Maziso emushandi waErisha anosvinudzwa (16, 17)

   • VaSiriya vanopofumadzwa pfungwa (18, 19)

  • Samariya inokombwa; muguta racho munoita nzara (24-33)

 • 7

  • Erisha anoprofita nezvekupera kwenzara (1, 2)

  • Zvekudya zvinowanikwa mumusasa wasiyiwa nevaSiriya (3-15)

  • Uprofita hwaErisha hunozadziswa (16-20)

 • 8

  • Mukadzi wekuShunemi anodzorerwa munda wake (1-6)

  • Erisha, Bheni-hadhadhi, naHazaeri (7-15)

  • Jehoramu, mambo weJudha (16-24)

  • Ahaziya, mambo weJudha (25-29)

 • 9

  • Jehu anozodzwa kuva mambo weIsraeri (1-13)

  • Jehu anouraya Jehoramu naAhaziya (14-29)

  • Jezebheri anourayiwa; anodyiwa nembwa (30-37)

 • 10

  • Jehu anouraya vanhu veimba yaAhabhi (1-17)

   • Jehonadhabhi anobatana naJehu (15-17)

  • Vanamati vaBhaari vanourayiwa naJehu (18-27)

  • Pfupiso yekutonga kwaJehu (28-36)

 • 11

  • Atariya anobvuta chigaro (1-3)

  • Jehoashi anoitwa mambo pachivande (4-12)

  • Atariya anourayiwa (13-16)

  • Jehoyadha anogadzirisa zvinhu (17-21)

 • 12

  • Jehoashi, mambo weJudha (1-3)

  • Jehoashi anogadziridza temberi (4-16)

  • Siriya inouya kuzorwisa (17, 18)

  • Jehoashi anourayiwa (19-21)

 • 13

  • Jehoahazi, mambo weIsraeri (1-9)

  • Jehoashi, mambo weIsraeri (10-13)

  • Erisha anoedza Jehoashi kuti aone kuzvipira kwake (14-19)

  • Kufa kwaErisha; mapfupa ake anomutsa munhu (20, 21)

  • Uprofita hwaErisha hwekupedzisira hunozadziswa (22-25)

 • 14

  • Amaziya, mambo weJudha (1-6)

  • Hondo nevaEdhomu uye nevaIsraeri (7-14)

  • Kufa kwaJehoashi weIsraeri (15, 16)

  • Kufa kwaAmaziya (17-22)

  • Jerobhoamu Wechipiri, mambo weIsraeri (23-29)

 • 15

  • Azariya, mambo weJudha (1-7)

  • Madzimambo eIsraeri ekupedzisira: Zekariya (8-12), Sharumu (13-16), Menahemu (17-22), Pekahiya (23-26), Peka (27-31)

  • Jotamu, mambo weJudha (32-38)

 • 16

  • Ahazi, mambo weJudha (1-6)

  • Ahazi anotenga vaAsiriya (7-9)

  • Ahazi anogadzira atari yakafanana neyevahedheni (10-18)

  • Kufa kwaAhazi (19, 20)

 • 17

  • Hoshea, mambo weIsraeri (1-4)

  • VaIsraeri vanokundwa (5, 6)

  • VaIsraeri vanotapwa nekuti vakasiya Mwari (7-23)

  • Vekune dzimwe nyika vanounzwa mumaguta eSamariya (24-26)

  • Kunamata kwevaSamariya kwakavhengana (27-41)

 • 18

  • Hezekiya, mambo weJudha (1-8)

  • Kudzokororwa kwenyaya yekukundwa kwevaIsraeri (9-12)

  • Saniheribhi anopinda muJudha nechisimba (13-18)

  • MuRabhisheki anoshora Jehovha (19-37)

 • 19

  • Hezekiya anotsvaga kubatsirwa naMwari achishandisa Isaya (1-7)

  • Saniheribhi anotyisidzira Jerusarema (8-13)

  • Munyengetero waHezekiya (14-19)

  • Isaya anozivisa mhinduro yaMwari (20-34)

  • Ngirozi inouraya vaAsiriya 185 000 (35-37)

 • 20

  • Kurwara kwaHezekiya uye kupora kwake (1-11)

  • Nhume dzakabva kuBhabhironi (12-19)

  • Kufa kwaHezekiya (20, 21)

 • 21

  • Manase, mambo weJudha; kudeura ropa kwaakaita (1-18)

   • Jerusarema richaparadzwa (12-15)

  • Amone, mambo weJudha (19-26)

 • 22

  • Josiya, mambo weJudha (1, 2)

  • Mirayiridzo yekugadziridza temberi (3-7)

  • Bhuku reMutemo rinowanikwa (8-13)

  • Uprofita hwaHuridha hwedambudziko (14-20)

 • 23

  • Josiya anogadzirisa zvinhu (1-20)

  • Paseka inochengetwa (21-23)

  • Zvimwe zvinogadziriswa naJosiya (24-27)

  • Kufa kwaJosiya (28-30)

  • Jehoahazi, mambo weJudha (31-33)

  • Jehoyakimu, mambo weJudha (34-37)

 • 24

  • Kupanduka kwaJehoyakimu uye kufa kwake (1-7)

  • Jehoyakini, mambo weJudha (8, 9)

  • Vanhu vekutanga kuendeswa kuBhabhironi (10-17)

  • Zedhekiya, mambo weJudha; kupanduka kwake (18-20)

 • 25

  • Nebhukadhinezari anokomba Jerusarema (1-7)

  • Jerusarema netemberi yaro zvinoparadzwa; vamwe vanhu vanoendeswa kuBhabhironi (8-21)

  • Gedhariya anoitwa gavhuna (22-24)

  • Gedhariya anourayiwa; vanhu vanotizira kuIjipiti (25, 26)

  • Jehoyakini anosunungurwa kuBhabhironi (27-30)