Tsamba Yekutanga kuvaTesaronika 5:1-28

  • Kuuya kwezuva raJehovha (1-5)

    • “Kwava nerunyararo uye hapana chichatiwana!” (3)

  • Rambai makamuka, pfungwa dzenyu ngadzinyatsoshanda (6-11)

  • Kurudziro (12-24)

  • Kwaziso yekupedzisira (25-28)

5  Hama, kana iri nyaya yenguva nemwaka, hamufaniri kutombonyorerwa chinhu.  Nekuti imi munonyatsoziva kuti zuva raJehovha*+ riri kuuya sembavha inouya usiku.+  Pavanongoti, “Kwava nerunyararo uye hapana chichatiwana!” vachabva vangoparadzwa pakarepo vasingatarisiri,+ semauyiro anoita marwadzo emukadzi ane pamuviri ava kusununguka, uye havasi kuzopukunyuka.  Asi imi hama, hamusi murima, zvekuti zuva iroro ringakusvikirai sezvaringaita kumbavha,  nekuti mese muri vanakomana vechiedza nevanakomana vemasikati.+ Isu hatisi veusiku kana verima.+  Saka ngatiregei kuramba takarara sevamwe vese,+ asi ngatirambei takamuka,+ pfungwa dzedu dzichinyatsoshanda.+  Nekuti vaya vanorara, vanorara usiku, uye vaya vanodhakwa, vanodhakwa usiku.+  Asi kana tiri isu vemasikati, pfungwa dzedu ngadzirambe dzichinyatsoshanda uye ngatipfekei kutenda nerudo sechinhu chinovharidzira chipfuva, uye tariro yeruponeso sengowani+  nekuti Mwari haana kutisarudza kuti atiitire hasha, asi kuti tiwane ruponeso+ naShe wedu Jesu Kristu. 10  Iye akatifira+ kuti pasinei nekuti taramba takamuka kana kuti takarara,* tinofanira kurarama pamwe chete naye.+ 11  Saka rambai muchikurudzirana* uye muchivakana,+ sezvamuri kutoita iye zvino. 12  Saka hama tinokukumbirai kuti muremekedze vaya vari kushanda nesimba pakati penyu vachikutungamirirai munaShe uye vachikudzidzisai; 13  uye kuti muvape rukudzo rukuru murudo nekuda kwebasa ravo.+ Garisanai nerugare.+ 14  Uyewo tinokukurudzirai hama, kuti muyambire vaya vanofamba zvisina kukodzera,+ munyaradze vaya vakaora mwoyo, mutsigire vasina simba, uye muitire mwoyo murefu vanhu vese.+ 15  Ivai nechokwadi chekuti hapana anotsiva chakaipa nechakaipa,+ asi garai muchiitirana zvakanaka uye muchizviitirawo vamwe vese.+ 16  Garai muchifara.+ 17  Rambai muchinyengetera.+ 18  Tendai zvese zvamunoitirwa.+ Uku ndiko kuda kwaMwari kwamuri muna Kristu Jesu. 19  Musadzima moto wemweya.+ 20  Musashora uprofita.+ 21  Ivai nechokwadi nezvinhu zvese;+ batisisai zvinhu zvakanaka. 22  Musatomboita zvinhu zvese zvakaipa.+ 23  Mwari werugare pachake ngaakutsvenesei zvakakwana. Uye mweya yenyu nemwoyo* yenyu nemiviri yenyu hama, ngazvirambe zvakakwana muzvese, zvisina pazvinoshoreka pakuvapo kwaShe wedu Jesu Kristu.+ 24  Iye ari kukudanai akatendeka, uye achatozviita. 25  Hama, rambai muchitinyengeterera.+ 26  Kwazisai hama dzese nekutsvoda kutsvene. 27  Ndiri kukutetererai muzita raShe kuti muverengere tsamba ino hama dzese.+ 28  Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “takarara murufu.”
Kana kuti “muchinyaradzana.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mweya.”