Tsamba Yekutanga kuvaTesaronika 3:1-13

  • Kumirira kwakaita Pauro ari muAtene achinetseka (1-5)

  • Mashoko anonyaradza anouya naTimoti (6-10)

  • Kunyengeterera vaTesaronika (11-13)

3  Saka patakanga tisingachagoni kutsungirira, takafunga kuti zvaiva nani kuti tirambe tiri muAtene tiri tega;+  uye takatuma Timoti,+ hama yedu uye mushumiri waMwari* pakuparidza mashoko akanaka pamusoro paKristu, kuti akusimbisei nekukunyaradzai pakutenda kwenyu,  kuti parege kuva neanozununguswa nematambudziko aya. Nekuti imi munoziva kuti hatikwanisi kunzvenga matambudziko akadaro.*+  Nekuti pataiva nemi, taiwanzokuudzai kuti taizosangana nematambudziko, saka izvi ndizvo zvazoitika, sezvamunoziva.+  Ndokusaka pandakanga ndisingachagoni kutsungirira, ndakamutuma kuti ndinzwe nezvekutendeka kwenyu,+ ndichityira kuti pamwe Muedzi+ angangodaro akakuedzai, basa redu rikava pasina.  Asi Timoti achangobva kusvika achibva kwamuri+ uye atipa mashoko akanaka pamusoro pekutendeka kwenyu nerudo rwenyu, achiti munogara muchifunga nezvekufara kwataiita tiri tese uye kuti mune shungu dzekutiona sedzatiinadzowo.  Saka hama, takanyaradzwa panhamo dzedu dzese nematambudziko, patakanzwa nezvenyu uye kutendeka kwenyu.+  Nekuti tinonzwa tasimbaradzwa* kana imi makamira zvakasimba munaShe.  Nekuti tingatenda sei Mwari pamusoro penyu nemufaro mukuru watiinawo pamberi paMwari nekuda kwenyu? 10  Siku nesikati tinonyengetera kuna Mwari tichiteterera nemwoyo wese kuti tikwanise kukuonaiwo panyama uye kuti tikuwedzerei pamuri kuperevedza pakutenda.+ 11  Dai Mwari wedu uye Baba vedu naShe wedu Jesu vatibatsirawo kuti tikwanise kuuya kwamuri. 12  Uyezve, dai Ishe aita kuti rudo rwenyu ruwedzere uye rufashukire pakudanana kwamunoita+ uye pakuda kwamunoita vamwe vese, sekukudaiwo kwatinoita, 13  kuti asimbise mwoyo yenyu, irege kuva nechainopomerwa muutsvene pamberi paMwari+ wedu uye Baba vedu pakuvapo kwaShe wedu Jesu+ aine vatsvene vake vese.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “uyo anoshanda pamwe naMwari.”
Kana kuti “takagadzwa kuti tisangane nawo.”
ChiGir., “tinorarama.”