Tsamba Yekutanga kuvaTesaronika 2:1-20

  • Ushumiri hwaPauro muTesaronika (1-12)

  • VaTesaronika vanogamuchira shoko raMwari (13-16)

  • Pauro anoshuva kuona vaTesaronika (17-20)

2  Hama, munonyatsoziva kuti kukushanyirai kwatakaita hakuna kushaya zvibereko.+  Nekuti kunyange zvazvo takambotambura pakutanga uye takanyadziswa kuFiripi+ sezvamunoziva, takazvishingisa tichibatsirwa naMwari wedu kuti tikuudzei mashoko akanaka aMwari+ tichipikiswa zvakaoma.*  Nekuti zvatinokukurudzirai kuita hazvisi zvekukurasai uye hazvibvi papfungwa dzekusachena kana dzeunyengeri,  asi sezvo Mwari akati takakodzera kupiwa basa rekuzivisa mashoko akanaka, tinotaura tisingafadzi vanhu, asi Mwari, uyo anoongorora mwoyo yedu.+  Ndingatoti munoziva kuti hatina kumbobvira tashandisa mashoko ekubata kumeso kana kunyepedzera zvatisiri, tiine pfungwa dzemakaro;+ Mwari anotipupurira!  Uyewo hatina kumbotsvaga kukudzwa nevanhu, kungava kukudzwa nemi kana vamwewo, kunyange zvazvo sevaapostora vaKristu taigona kukuremedzai tichida kuchengetwa.+  Panzvimbo pekudaro, taiva vanhu vanyoro pakati penyu, saamai vanoyamwisa vanorera vana vavo nerudo.  Saka sezvo taikudai zvikuru, takanga tisingadi kungokupai mashoko akanaka aMwari chete, asi taidawo kutokupai upenyu hwedu* pachedu,+ nekuti taikudai chaizvo.+  Hama, munonyatsoyeuka kushanda kwataiita tichifondoka. Taishanda siku nesikati, kuti pasava nemumwe wenyu+ watinoremedza achitichengeta pataikuparidzirai mashoko akanaka aMwari. 10  Imi munotipupurira uye Mwari anotipupurirawo kuti takanga takavimbika, takarurama uye tisina mhosva kwamuri imi vatendi. 11  Munonyatsoziva kuti takaramba tichikukurudzirai uye tichikunyaradzai, tichirayira mumwe nemumwe wenyu,+ sezvinoita baba+ kuvana vavo, 12  kuti murambe muchifamba zvakakodzera pamberi paMwari,+ ari kukudanai kuti muuye kuUmambo hwake+ nekubwinya kwake.+ 13  Ndokusaka nesuwo tichiramba tichitenda Mwari,+ nekuti pamakagamuchira shoko raMwari ramakanzwa kwatiri, hamuna kurigamuchira seshoko revanhu, asi sezvariri chaizvo, seshoko raMwari, iro riri kushandawo mamuri imi vatendi. 14  Nekuti imi hama, makatevedzera ungano dzaMwari dziri pamwe naKristu Jesu dziri kuJudhiya, nekuti matambudziko amakasangana nawo muchitambudzwa nevanhu vemunyika menyu+ ndiwo avakasanganawo nawo vachitambudzwa nevaJudha, 15  avo vakatouraya kunyange naIshe Jesu+ nevaprofita, vakatitambudzawo isu.+ Uyezve, havasi kufadza Mwari, asi vanoita zvinopesana nevanhu vese, 16  pavanoedza kutitadzisa kutaura nevanhu vemamwe marudzi kuti vaponeswe.+ Pavanodaro vanenge vachizadzisa zvivi zvavo. Asi iye zvino hasha dzake dzazouya pavari.+ 17  Asi patakanga taparadzaniswa nemi hama kwenguva pfupi chete, (panyama, kwete mumwoyo), chido chakasimba chataiva nacho chakaita kuti tiedze zvese zvataigona kuti tikuonei panyama. 18  Ndokusaka taida kuuya kwamuri; ini Pauro handina kungoedza kuuya kamwe chete asi kaviri, asi Satani akativhiringidza. 19  Nekuti hamusiri imi here tariro yedu kana mufaro kana korona yekupembera pamberi paShe wedu Jesu?+ 20  Chokwadi imi ndimi kukudzwa kwedu nemufaro wedu.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “tichitambudzika zvikuru.”
Kana kuti “mweya yedu.”