Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yekutanga kuvaTesaronika

Zvitsauko

1 2 3 4 5

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1)

  • Kuonga kutenda kwevaTesaronika (2-10)

 • 2

  • Ushumiri hwaPauro muTesaronika (1-12)

  • VaTesaronika vanogamuchira shoko raMwari (13-16)

  • Pauro anoshuva kuona vaTesaronika (17-20)

 • 3

  • Kumirira kwakaita Pauro ari muAtene achinetseka (1-5)

  • Mashoko anonyaradza anouya naTimoti (6-10)

  • Kunyengeterera vaTesaronika (11-13)

 • 4

  • Yambiro pamusoro peupombwe (1-8)

  • Wedzerai kudanana (9-12)

   • ‘Siyanai nenyaya dzisinei nemi’ (11)

  • Vaya vakafa muna Kristu ndivo vachatanga kumuka (13-18)

 • 5

  • Kuuya kwezuva raJehovha (1-5)

   • “Kwava nerunyararo uye hapana chichatiwana!” (3)

  • Rambai makamuka, pfungwa dzenyu ngadzinyatsoshanda (6-11)

  • Kurudziro (12-24)

  • Kwaziso yekupedzisira (25-28)