Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 8:1-13

  • Nyaya yezvekudya zvakabayirwa kuzvidhori (1-13)

    • Kwatiri kunongova naMwari mumwe chete (5, 6)

8  Panyaya yezvekudya zvakabayirwa kuzvidhori,+ ndinoti: Tinoziva kuti tese tine ruzivo.+ Ruzivo runoita kuti munhu azvitutumadze, asi rudo runovaka.+  Kana paine munhu anofunga kuti ane zvaanoziva nezveimwe nyaya, haasati ava nezvaanoziva nezvayo sezvaanofanira kuziva.  Asi kana munhu achida Mwari, munhu iyeye anozivikanwa naye.  Panyaya yekudya zvekudya zvakabayirwa kuzvidhori, tinoziva kuti chidhori hachisi chinhu+ panyika uye kuti hakuna mumwe Mwari kunze kwemumwe chete.+  Nekuti kunyange variko vanonzi vanamwari, kungava kudenga kana panyika,+ sezvo kuine “vanamwari” vakawanda uye “madzishe” akawanda,  kwatiri kunongova naMwari mumwe chete,+ ivo Baba,+ kunova ndiko kunobva zvinhu zvese, uye isu tiri vake;+ uye kuna Ishe mumwe chete, iye Jesu Kristu, zvinhu zvese zviripo naye,+ nesu tiripo naye.  Havasi vese vanoziva izvi.+ Asi vamwe, sezvo vaimbonamata zvidhori, kana vakadya zvekudya zvinenge zvakabayirwa kuchidhori,+ hana dzavo dzisina kusimba dzinosvibiswa.+  Asi zvekudya hazviiti kuti tive pedyo naMwari;+ hatinganzi takaipa kana tikasadya, uye hatinganzi tiri nani kana tikadya.+  Asi rambai muchichenjerera kuti kodzero yenyu yekusarudza haizogumburi vaya vasina simba.+ 10  Nekuti kana mumwe munhu akakuona iwe une ruzivo, uchidya mutemberi yezvidhori, hana yemunhu iyeye asina simba haizoshingiswi here zvekusvika pakudya zvekudya zvakabayirwa kuzvidhori? 11  Saka ruzivo rwako ruri kuita kuti munhu asina simba aparare, hama yako yakafirwa naKristu.+ 12  Kana muchitadzira hama dzenyu saizvozvo muchikuvadza hana dzavo dzisina simba,+ muri kutadzira Kristu. 13  Saka kana zvekudya zvichiita kuti hama yangu igumbuke, handichazombodyi zvakare nyama, kuti ndirege kugumbura hama yangu.+

Mashoko Emuzasi