Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 7:1-40

  • Mazano kuvanhu vasina kuroora kana kuroorwa uye vakaroorana (1-16)

  • Ramba uri sezvawakanga uri pawakadanwa (17-24)

  • Vasina kuroora kana kuroorwa uye chirikadzi (25-40)

    • Zvakanakira kugara munhu asina kuroora kana kuroorwa (32-35)

    • Kuroorana “munaShe chete” (39)

7  Panyaya dzamakanyora nezvadzo, zviri nani kuti murume arege kubata* mukadzi;  asi nekupararira kwaita upombwe,* murume mumwe nemumwe ngaave nemudzimai wake+ uye mukadzi mumwe nemumwe ngaave nemurume wake.+  Murume ngaape mudzimai wake zvaanofanira kumupa, uye mudzimai ngaaitirewo murume wake saizvozvo.+  Mudzimai haana simba pamuviri wake, asi murume wake anaro; murumewo haana simba pamuviri wake, asi mudzimai wake anaro.  Musanyimana, kunze kwekunge mabvumirana kwenguva yamunenge masarudza, kuti muve nenguva yekunyengetera mozosangana zvakare, kuti Satani arege kuramba achikuedzai nekuda kwekusazvidzora kwenyu.  Asi ndiri kutaura izvi ndichikupai mvumo, kwete kuti ndiri kugadza mutemo.  Asi ndinoti dai vanhu vese vari sezvandiri. Kunyange zvakadaro, mumwe nemumwe ane chipo chake+ chinobva kuna Mwari, mumwe ane ichi, mumwe ane icho.  Saka ndinoti kuvaya vasina kuroora kana kuroorwa nekuchirikadzi, zviri nani kuti varambe vakaita sezvandiri.+  Asi kana vasingagoni kuzvidzora, ngavaroore kana kuroorwa, nekuti zviri nani kuroora kana kuroorwa pane kutsva.+ 10  Vanhu vakaroora kana kuroorwa ndinovarayira, kwete ini asi Ishe, kuti mudzimai haafaniri kuparadzana nemurume wake.+ 11  Asi zvikaitika kuti aparadzana naye, ngaarambe asina kuroorwa kana kuti angatodzokerana nemurume wake; uye murume haafaniri kusiya mudzimai wake.+ 12  Asi kune vamwe ini ndinoti, (ini, kwete Ishe):+ Kana hama iine mudzimai asingatendi uye mudzimai wacho achida hake kugara nayo, ngairege kumusiya; 13  uye kana mukadzi aine murume asingatendi uye murume wacho achida hake kugara naye, ngaarege kusiya murume wake. 14  Nekuti murume asingatendi anoitwa kuti ave mutsvene nemudzimai wake, uye mudzimai asingatendi anoitwa kuti ave mutsvene nehama yacho; dai zvisina kudaro, vana venyu vangadai vasina kuchena, asi zvino vatsvene. 15  Asi kana asingatendi akasarudza kuenda,* ngaaende hake; pakadaro hama kana hanzvadzi inenge isina kusungwa. Mwari akakudanirai rugare.+ 16  Nekuti, iwe mudzimai, unoziva sei kana uchaponesa murume wako?+ Kana kuti, iwe murume, unoziva sei kana uchaponesa mudzimai wako? 17  Kunyange zvakadaro, sekupiwa kwakaitwa mumwe nemumwe mugove wake naJehovha,* mumwe nemumwe ngaafambe sekudanwa kwaakaitwa naMwari.+ Saka ndiri kupa mirayiro iyi kuungano dzese. 18  Pane munhu akadanwa akachecheudzwa here?+ Ngaarambe akadaro. Pane munhu akadanwa asina kuchecheudzwa here? Ngaarege kuchecheudzwa.+ 19  Kuchecheudzwa hakuna zvakunoreva, uye kusachecheudzwa hakuna zvakunoreva;+ kuchengeta mirayiro yaMwari ndiko kune basa.+ 20  Mumwe nemumwe ngaarambe ari sezvaakadanwa ari.+ 21  Wakadanwa uri muranda here? Usazvinetsa nezvazvo;+ asi kana uchigona kusununguka, shandisa mukana wacho. 22  Nekuti wese akadanwa munaShe ari muranda, munhu waShe akasunungurwa;+ uyewo munhu wese akadanwa ari munhu akasununguka, muranda waKristu. 23  Makatengwa nemutengo;+ regai kuva varanda vevanhu. 24  Hama, mumwe nemumwe ngaarambe ari sezvaakadanwa ari pamberi paMwari. 25  Pamusoro pevasati vamboroora kana kuroorwa, handina murayiro unobva kunaShe, asi ndinotaura zvandinofunga+ semunhu akanzwirwa tsitsi naShe kuti ave akatendeka. 26  Saka ndinofunga kuti, nedambudziko riripo iye zvino, zvakanaka kuti munhu arambe ari sezvaari. 27  Wakasunganidzwa nemudzimai here? Rega kutsvaga kusunungurwa.+ Wakasunungurwa kumudzimai here? Rega kutsvaga mudzimai. 28  Asi kunyange kana ukaroora kana kuroorwa, unenge usina kutadza. Uye kana munhu asati amboroora kana kuroorwa, akaroora kana kuroorwa, anenge asina kutadza. Asi vanoita izvozvo vachava nedambudziko munyama yavo. Zvino ini ndiri kuedza kukudzivirirai. 29  Zvakare, ndinotaura izvi, hama, kuti pasara nguva shomanana.+ Kubvira iye zvino, vaya vane madzimai ngavave sevasina, 30  nevaya vanochema vave sevasingachemi, nevaya vanofara vave sevasingafari, nevaya vanotenga vaite sevasina chinhu, 31  nevaya vari kushandisa nyika vaite sevasiri kuishandisa zvizere; nekuti zviri kuitika munyika zviri kuchinja. 32  Zvandinoda ndezvekuti musazvidya mwoyo. Murume asina kuroora anozvidya mwoyo nezvinhu zvaShe, kuti angaita sei kuti afadze Ishe. 33  Asi murume akaroora anozvidya mwoyo nezvinhu zvenyika,+ kuti angaita sei kuti afadze mudzimai wake, 34  uye pfungwa dzake hadzisi pachinhu chimwe chete. Uyezve, mukadzi asina kuroorwa, uye mhandara, vanozvidya mwoyo nezvinhu zvaShe,+ kuti vave vatsvene mumuviri nemumweya. Asi mukadzi akaroorwa anozvidya mwoyo nezvinhu zvenyika, kuti angaita sei kuti afadze murume wake. 35  Asi ndiri kutaura izvi kuti zvikunakirei, kwete kuti ndikuomeserei,* asi kuti ndikukurudzirei kuita zvakakodzera uye kuti murambe muchizvipira kunaShe pasina chinokukanganisai. 36  Asi kana munhu achifunga kuti kuramba asina kuroora kana kuroorwa* hakuna kunaka, iye apfuura makore ekuyaruka, izvi ndizvo zvinofanira kuitika: Muregei aite zvaanoda; hapana chaanenge atadza. Regai varoore kana kuroorwa.+ 37  Asi kana munhu akagadzikana mumwoyo make uye asingamanikidzwi, asi aine simba rekuita zvaanoda uye asarudza mumwoyo make kugara asina kuroora kana kuroorwa,* achaita zvakanaka.+ 38  Saka uya anoroorawo* achaita zvakanaka, asi uya asingaroori achatoita zviri nani.+ 39  Mudzimai akasungwa kana murume wake achiri mupenyu.+ Asi kana murume wake arara murufu, iye asununguka kuroorwa newaanoda, munaShe chete.+ 40  Asi maonero angu ndeekuti anofara kana akaramba ari sezvaari; uye ndine chokwadi kuti ndiri kutungamirirwa nemweya waMwari.

Mashoko Emuzasi

Kureva, kurara naye.
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “kuparadzana naye.”
ChiGir., “ndikusungei nechishwe.”
Kana kuti “kuramba aine umhandara hwake.”
Kana kuti “ari mhandara.”
Kana kuti “anopa umhandara hwake.”