Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 6:1-20

  • Hama dzechiKristu dziri kuendesana kumatare (1-8)

  • Vaya vasingazogari nhaka yeUmambo (9-11)

  • Kudza Mwari nemuviri wako (12-20)

    • “Tizai upombwe!” (18)

6  Zvingadaro sei kuti kana mumwe wenyu akanetsana nemumwe wake+ ari kushinga kumuendesa kumatare evanhu vasina kururama, asingamuendesi pamberi pevatsvene?  Kana kuti hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga nyika?+ Uye kana nyika ichizotongwa nemi, hamuna kukodzera kutonga tunyaya tudiki here?  Hamuzivi here kuti tichatonga ngirozi?+ Saka munoregererei kutonga nyaya dzeupenyu huno?  Saka kana muine nyaya dzeupenyu huno dzinofanira kutongwa,+ vanhu vanozvidzwa neungano ndivo vamungagadza kuva vatongi here?  Ndiri kuzvitaura kuti munyare. Pakati penyu hapana munhu akachenjera anogona kutonganisa hama dzake here?  Asi hama inoendesa imwe hama kudare, pamberi pevasingatendi chaipo!  Kana mava kumhan’arirana zvinoreva kuti matokundikana. Madii zvenyu kungobvuma kuitirwa zvakaipa?+ Madii zvenyu kungobvuma kubiridzirwa?  Panzvimbo pekudaro, muri kuita zvakaipa, muchibiridzira, apa muchizviitira hama dzenyu!  Kana kuti hamuzivi here kuti vanhu vasina kururama havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari?+ Musatsauswa.* Mhombwe,*+ vanhu vanonamata zvidhori,+ vanhu vasina kuvimbika muwanano,*+ varume vanobvuma kuitwa vakadzi nevamwe varume,+ varume vanoita vamwe varume vakadzi,*+ 10  mbavha, vanhu vane makaro,+ zvidhakwa,+ vanotuka, uye makororo, havazogari nhaka yeUmambo hwaMwari.+ 11  Vamwe venyu ndizvo zvamakanga makaita. Asi makagezwa mukachena;+ makatsveneswa;+ makanzi makarurama+ muzita raShe wedu Jesu Kristu uye nemweya waMwari wedu. 12  Zvinhu zvese zvinobvumirwa kwandiri, asi hazvisi zvinhu zvese zvinobatsira.+ Zvinhu zvese zvinobvumirwa kwandiri, asi handibvumi kuitwa muranda nechimwe chinhu. 13  Zvekudya ndezvedumbu, uye dumbu nderezvekudya, asi Mwari achaparadza zvese zviri zviviri.+ Muviri hausi weupombwe,* asi ndewaShe,+ uye Ishe ndewemuviri. 14  Asi Mwari akamutsa Ishe+ uye achatimutsawo murufu+ nesimba rake.+ 15  Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu?+ Saka ndingatora nhengo dzaKristu ndodzibatanidza nepfambi here? Hazviiti! 16  Hamuzivi here kuti munhu anobatanidzwa nepfambi anova muviri mumwe chete nayo? Nekuti iye anoti, “vaviri vacho vachava nyama imwe.”+ 17  Asi wese anobatanidzwa naShe ari pamwe naye mumweya.+ 18  Tizai upombwe!*+ Chimwe chivi chese chingaitwa nemunhu chiri kunze kwemuviri wake, asi wese anoita upombwe ari kutadzira muviri wake.+ 19  Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi+ yemweya mutsvene uri mamuri, wakabva kuna Mwari?+ Uyewo, hamusi venyu pachenyu,+ 20  nekuti makatengwa nemutengo.+ Saka kudzai Mwari+ nemiviri yenyu.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “ngochani.” ChiGir., “varume vanorara nevarume.”
Kureva, munhu anorara nemurume kana mudzimai asiri wake.
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Upombwe.”
Kana kuti “Musanyengerwa.”
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Shoko racho rechiGiriki nderekuti por·nei′a. Ona Tsanangudzo Yemashoko.