Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 16:1-24

  • Kuunganidza mari yekubatsira vaKristu vekuJerusarema (1-4)

  • Nzendo dzaizoitwa naPauro (5-9)

  • Kushanya kwaTimoti naAporo (10-12)

  • Kukurudzirwa uye kwaziso (13-24)

16  Panyaya yekuunganidza mari yekupa vatsvene,+ munogona kutevedzera zvandakati ungano dzeGaratiya dziite.  Pazuva rekutanga revhiki rega rega, mumwe nemumwe wenyu anofanira kuisa parutivi chimwe chinhu zvichienderana nemawaniro aanoita, kuitira kuti kuunganidza kusazoitwa kana ndasvika.  Asi kana ndasvika ikoko, varume vamunenge mataura mutsamba dzenyu+ kuti vakatendeka ndivo vandichatuma kuti vaende nechipo chenyu chemutsa kuJerusarema.  Asi kana zvichiita kuti neniwo ndiende ikoko, ndichaenda navo.  Asi ndichauya kwamuri pandinenge ndava kubva kuMakedhoniya, nekuti ndichapfuura nekuMakedhoniya;+  uye zvimwe ndichagara kana kutopedza mwaka wechando ndiinemi, kuti muzondiperekedza kwandinenge ndichienda.  Nekuti iye zvino handisi kuda kungokuonai kwenguva pfupi, asi ndinotarisira kuzomboti garei nemi+ kana Jehovha* akabvumira.  Asi ndichambogara muEfeso+ kusvikira paMutambo wePendekosti,  nekuti ndakazarurirwa suo guru rebasa,+ asi vanopikisa vakawanda. 10  Kana Timoti+ asvika ikoko, musaita kuti pave nechaanotya paanenge ainemi, nekuti ari kuita basa raJehovha,*+ sezvandiri kuitawo. 11  Saka ngapasave nemunhu anomutarisira pasi. Itai kuti apfuurire nerwendo rwake murugare, kuti auye kwandiri, nekuti ini nedzimwe hama takamumirira. 12  Kana ari Aporo+ hama yedu, ndakamukurudzira zvikuru kuti auye kwamuri pamwe chete nedzimwe hama. Akanga asina kuronga kuuya iye zvino, asi achauya kana awana mukana. 13  Rambai makamuka,+ mirai makasimba mukutenda,+ rambai muchiita sevanhu vevarume,*+ ivai nesimba.+ 14  Zvese zvamunoita zviitei nerudo.+ 15  Hama, ndinokukurudzirai ndichiti: Munoziva kuti imba yaStefanasi ndiyo zvibereko zvekutanga zveAkaya uye kuti vakazvipira kushumira vatsvene. 16  Saka rambai muchizviisa pasi pevanhu vakadaro uye pevanhu vese vanoita basa iri vachishanda nesimba.+ 17  Asi ndinofara nekuti Stefanasi+ naFochunato naAkaiko vari kuno, nekuti vakatsiva kusavapo kwenyu kuno. 18  Nekuti vakazorodza mweya wangu newenyu. Saka koshesai varume vakadaro. 19  Ungano dzekuEzhiya dzinokukwazisai. Akwira naPriska pamwe chete neungano iri mumba mavo+ vanokukwazisai nemwoyo wese munaShe. 20  Hama dzese dzinokukwazisai. Kwazisanai nekutsvoda kutsvene. 21  Iyi ndiyo kwaziso yangu ini Pauro, yandanyora neruoko rwangu. 22  Kana munhu asingadi Ishe, ngaatukwe. Uyai imi Ishe wedu! 23  Nyasha dzaShe Jesu ngadzive nemi. 24  Rudo rwangu ngaruve nemi mese muri pamwe naKristu Jesu.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “rambai makashinga.”