Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Tsamba Yekutanga kuvaKorinde

Zvitsauko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zviri Mubhuku Racho

 • 1

  • Kwaziso (1-3)

  • Pauro anotenda Mwari nekuda kwevaKorinde (4-9)

  • Kukurudzirwa kubatana (10-17)

  • Kristu, simba uye uchenjeri hwaMwari (18-25)

  • Kuzvirumbidza muna Jehovha chete (26-31)

 • 2

  • Kuparidza kwaPauro muKorinde (1-5)

  • Kukwirira kwakaita uchenjeri hwaMwari (6-10)

  • Kusiyana kwakaita munhu wemweya nemunhu wenyama (11-16)

 • 3

  • VaKorinde vachiri venyama (1-4)

  • Mwari anoita kuti zvikure (5-9)

   • Tinoshanda pamwe naMwari (9)

  • Vaka nezvinhu zvisingatsvi (10-15)

  • Muri temberi yaMwari (16, 17)

  • Uchenjeri hwenyika upenzi kuna Mwari (18-23)

 • 4

  • Vatariri vanofanira kuva vakatendeka (1-5)

  • Kuzvininipisa kwevashumiri vechiKristu (6-13)

   • “Musapfuura zvakanyorwa” (6)

   • VaKristu vari kuonekwa nevanhu vese sevari mudariro (9)

  • Pauro anotora vaanonamata navo sevana vake (14-21)

 • 5

  • Nyaya yeupombwe (1-5)

  • Mbiriso shomanana inovirisa mukanyiwa wese (6-8)

  • Munhu akaipa anofanira kubviswa (9-13)

 • 6

  • Hama dzechiKristu dziri kuendesana kumatare (1-8)

  • Vaya vasingazogari nhaka yeUmambo (9-11)

  • Kudza Mwari nemuviri wako (12-20)

   • “Tizai upombwe!” (18)

 • 7

  • Mazano kuvanhu vasina kuroora kana kuroorwa uye vakaroorana (1-16)

  • Ramba uri sezvawakanga uri pawakadanwa (17-24)

  • Vasina kuroora kana kuroorwa uye chirikadzi (25-40)

   • Zvakanakira kugara munhu asina kuroora kana kuroorwa (32-35)

   • Kuroorana “munaShe chete” (39)

 • 8

  • Nyaya yezvekudya zvakabayirwa kuzvidhori (1-13)

   • Kwatiri kunongova naMwari mumwe chete (5, 6)

 • 9

  • Muenzaniso waPauro semuapostora (1-27)

   • “Usasunga muromo wenzombe” (9)

   • ‘Ndine nhamo kana ndikasaparidza!’ (16)

   • Kuva zvinhu zvese kuvanhu vese (19-23)

   • Kuzvidzora pakumhanya munhangemutange yeupenyu (24-27)

 • 10

  • Kuyambirwa kwatinoitwa nenhoroondo yevaIsraeri (1-13)

  • Kuyambirwa nezvekunamata zvidhori (14-22)

   • Tafura yaJehovha, tafura yemadhimoni (21)

  • Rusununguko uye kufungawo vamwe (23-33)

   • “Itai zvinhu zvese kuti Mwari akudzwe” (31)

 • 11

  • “Nditevedzerei” (1)

  • Kuva musoro uye kufukidza musoro (2-16)

  • Kuchengeta Kudya kwaShe kweManheru (17-34)

 • 12

  • Zvipo zvemweya (1-11)

  • Muviri mumwe chete, nhengo dzakawanda (12-31)

 • 13

  • Rudo—nzira inopfuura dzese (1-13)

 • 14

  • Zvipo zvekuprofita uye kutaura nendimi (1-25)

  • Misangano yechiKristu yakarongeka (26-40)

   • Nzvimbo yevakadzi muungano (34, 35)

 • 15

  • Rumuko rwaKristu (1-11)

  • Rumuko musimboti wekutenda (12-19)

  • Rumuko rwaKristu vimbiso yekuti vakafa vachamutswa (20-34)

  • Muviri wenyama, muviri wemweya (35-49)

  • Kusafa uye kusaora (50-57)

  • Zvizhinji zvekuita mubasa raShe (58)

 • 16

  • Kuunganidza mari yekubatsira vaKristu vekuJerusarema (1-4)

  • Nzendo dzaizoitwa naPauro (5-9)

  • Kushanya kwaTimoti naAporo (10-12)

  • Kukurudzirwa uye kwaziso (13-24)