Tsamba Yekutanga Kuna Timoti 6:1-21

  • Varanda vanofanira kukudza vanatenzi vavo (1, 2)

  • Vadzidzisi venhema uye kuda mari (3-10)

  • Kurayirwa kwemunhu waMwari (11-16)

  • Pfuma pamabasa akanaka (17-19)

  • Chengetedza zvakaiswa mumaoko ako (20, 21)

6  Vanhu vese vari pajoko reuranda ngavarambe vachiziva kuti vanatenzi vavo vakakodzera kukudzwa zvizere,+ kuti zita raMwari nedzidziso zvirege kutaurwa zvakaipa nezvazvo.+  Uyewo, vaya vane vanatenzi vanotenda ngavarege kuvashora vachiti ihama. Asi vanofanira kuvashandira nechido chakatowedzera, nekuti vaya vari kubatsirwa nemabasa avo akanaka vatendi uye vanhu vanodiwa. Ramba uchidzidzisa zvinhu izvi uchipa mirayiro iyi.  Kana munhu akadzidzisa imwe dzidziso, asingabvumirani nedzidziso yakanaka*+ inobva kunaShe wedu Jesu Kristu, kana dzidziso inoenderana nekuzvipira kuna Mwari,+  anenge achizvitutumadza uye haana chaanonzwisisa.+ Anofarira zvenharo nekukakavadzana pamusoro pemashoko.+ Zvinhu izvi zvinoita kuti pave negodo, kukakavadzana, kutukana, kufungirana zvakaipa,  uye nharo dzisingaperi pamusoro petunyaya tusina basa dzinoitwa nevanhu vane pfungwa dzakakanganisika+ nevasisazivi chokwadi, vanofunga kuti kuzvipira kuna Mwari inzira yekuwana nayo pfuma.+  Kutaura chokwadi, kuzvipira kuna Mwari+ pamwe chete nekugutsikana ipfuma huru.  Nekuti hapana chatakauya nacho munyika, uye hapana chatinobuda nacho.+  Saka kana tiine zvekudya nezvekupfeka,* tichagutsikana nezvinhu izvi.+  Asi vaya vane shungu dzekupfuma vanowira mumuedzo nemumusungo+ nemukuchiva zvinhu zvizhinji zvisina musoro uye zvinokanganisa, zvichinyudza vanhu mukuparadzwa nemukurasikirwa.+ 10  Nekuti kuda mari ndiwo mudzi wezvinhu zvese zvakaipa, uye vachivavarira kuzadzisa chido ichocho, vamwe vakatsauswa pakutenda, vakazvibaya pese pese nemarwadzo akawanda.+ 11  Asi iwe munhu waMwari, tiza zvinhu izvi. Tevera kururama, kuzvipira kuna Mwari, kutenda, rudo, kutsungirira, uye unyoro.+ 12  Irwa kurwa kwakanaka kwekutenda; batisisa upenyu husingaperi hwawakadanirwa uye hwawakazivisa zvakanaka pachena pamberi pezvapupu zvakawanda. 13  Pamberi paMwari, uyo anochengetedza zvinhu zvese zviri zvipenyu, uye paKristu Jesu, uyo akapa uchapupu hwakanaka pamberi paPondiyo Pirato,+ ndinokurayira 14  kuti uchengete murayiro zvekuti haupiwi mhosva uye hauna chaunopomerwa kusvikira pakuratidzwa kwaShe wedu Jesu Kristu,+ 15  uko kucharatidzwa kana nguva yacho yakwana naiye anofara, iye ega Mutongi Ane Simba. Iye ndiye Mambo wevaya vanotonga semadzimambo uye Ishe wevaya vanotonga semadzishe,+ 16  iye ega asingafi,+ anogara muchiedza chisingasvikiki,+ asina munhu akambomuona kana anogona kumuona.+ Kukudzwa nesimba risingaperi ngazvive kwaari. Ameni. 17  Rayira vaya vakapfuma munyika ino* kuti varege kuzvikudza, uye kuti vasaise tariro yavo papfuma inogona kungoparara,+ asi pana Mwari, uyo anotipa zvinhu zvese zvinotifadza.+ 18  Vaudze kuti vaite zvakanaka, vapfume pamabasa akanaka, vasanyima, vapewo vamwe zvavainazvo,+ 19  vozvichengetera pfuma isingaparare, inova faundesheni yakanaka yeramangwana,+ kuti vabatisise upenyu chaihwo.+ 20  Timoti, chengetedza zvinhu zvakaiswa mumaoko ako,+ uchifuratira mashoko asina zvaanobatsira anoshatisa zvinhu zvitsvene, nemashoko ekupikisa enhema dzavanoti ruzivo.+ 21  Vamwe vachishamisira neruzivo rwakadaro, vakatsauka pakutenda. Nyasha dzaMwari ngadzive nemi.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “inopa utano; inobatsira.”
Kana kuti “nepekugara.” ChiGir., “nechekuzvifukidza.”
Kana kuti “mumamiriro ano ezvinhu.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.