Tsamba Yekutanga Kuna Timoti 4:1-16

  • Kuyambirwa nezvedzidziso dzemadhimoni (1-5)

  • Kuva mushumiri waKristu akanaka (6-10)

    • Kusimbisa muviri kuchienzaniswa nekuzvipira kuna Mwari (8)

  • Chenjerera madzidzisiro ako (11-16)

4  Asi shoko rakafemerwa rinonyatsotaura* zvakajeka kuti munguva inouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera kutaura kwakafemerwa kunotsausa*+ nedzidziso dzemadhimoni,  neunyengeri hwevanhu vanonyepa,+ vane hana dzinoita sedzakapiswa nesimbi inoisa mucherechedzo.  Vanorambidza vanhu kuroorana+ uye vanorambidza vanhu zvekudya+ zvakasikwa naMwari kuti zvidyiwe+ nekuonga nevaya vane kutenda+ uye vanoziva chokwadi zvakarurama.  Nekuti zvisikwa zvese zvaMwari zvakanaka,+ uye hapana chinofanira kurambwa+ kana chichigamuchirwa nekuonga,  nekuti chinoitwa kuti chive chitsvene neshoko raMwari nekuchinyengeterera.  Kana ukapa hama mazano aya, uchava mushumiri waKristu Jesu akanaka, akarerwa nemashoko ekutenda needzidziso yakanaka yawakanyatsotevera.+  Asi ramba ngano+ dzekumhura sedziya dzinotaurwa nechembere. Asi iva nechinangwa chekuzvidzidzisa kuzvipira kuna Mwari.  Nekuti kusimbisa muviri kunobatsira zvishoma, asi kuzvipira kuna Mwari kunobatsira pazvinhu zvese, sezvo kuine vimbiso yeupenyu huno neupenyu huchauya.+  Mashoko iwayo ndeechokwadi uye anofanira kubvumwa zvakakwana. 10  Ndokusaka tiri kushanda nesimba, tichirwisa,+ nekuti takaisa tariro yedu pana Mwari mupenyu, anova ndiye Muponesi+ wevanhu vese,+ kunyanya wevakatendeka. 11  Ramba uchirayira nekudzidzisa vanhu zvinhu izvi. 12  Usarega munhu achikutarisira pasi nekuti uri mudiki. Asi iva muenzaniso kune vakatendeka, pakutaura, pakuzvibata, parudo, pakutenda, patsika dzakachena.* 13  Ramba uchishingairira kuverenga paruzhinji,+ kukurudzira, uye kudzidzisa, kusvikira ndauya. 14  Usarega kushandisa chipo chiri mauri chawakapiwa kuburikidza neuprofita, pakaiswa maoko pauri nedare revakuru.+ 15  Fungisisa zvinhu izvi; nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako kunyatsoonekwa nevanhu vese. 16  Ramba uchizvichenjerera iwe pachako, nekudzidzisa kwako.+ Ramba wakashinga pakuita zvinhu izvi, nekuti kana ukadaro uchazviponesa iwe pachako, nevaya vanokuteerera.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mweya unonyatsotaura.”
ChiGir., “mweya inotsausa.”
Kana kuti “pakuva akachena.”