Tsamba Yekutanga Kuna Timoti 3:1-16

  • Zvinotarisirwa kuti munhu akodzere kuva mutariri (1-7)

  • Zvinotarisirwa kuti munhu akodzere kuva mushumiri weungano (8-13)

  • Chakavanzika chitsvene chekuzvipira kuna Mwari (14-16)

3  Mashoko aya ndeechokwadi: Kana murume achivavarira kuva mutariri,+ ari kuda basa rakanaka.  Saka mutariri anofanira kuva munhu asina chaanopomerwa, murume ane mudzimai mumwe chete, anoita zvinhu zvine mwero, ane pfungwa dzakanaka,+ akarongeka, anogamuchira vaenzi zvakanaka,*+ anokwanisa kudzidzisa,+  asiri chidhakwa,+ asingaiti mhirizhonga,* asi anonzwisisa,+ asingapopoti,+ asingakari mari,+  murume anotungamirira imba yake zvakanaka, ane vana vanozviisa pasi nemwoyo wese+  (nekuti kana murume asingagoni kutungamirira imba yake, angazotungamirira sei ungano yaMwari?),  kwete murume achangobva kutendeuka,+ kuti arege kuzokurirwa nekuzvikudza, akapiwa mutongo wakafanana newaDhiyabhorosi.  Anofanirawo kupupurirwa zvakanaka nevanhu vari kunze,*+ kuti arege kuzvidzwa* uye kupinda mumusungo waDhiyabhorosi.  Vashumiri veungano vanofanirawo kuva vanhu vanoita zvinhu nemwoyo wese, vasina mashoko maviri,* vasinganwisi waini, vasingakari pfuma,+  vanochengeta chakavanzika chitsvene* chekutenda vaine hana yakachena.+ 10  Uyewo vanofanira kutanga vaedzwa kuti vaonekwe kana vachikodzera; vozoshanda sevashumiri, kana vasina zvavanopomerwa.+ 11  Vakadzi vanofanirawo kuita zvinhu nemwoyo wese, vasingatauri zvinosvibisa mazita evamwe,+ vachiita zvinhu zvine mwero, vakatendeka muzvinhu zvese.+ 12  Vashumiri veungano vanofanira kuva nemudzimai mumwe chete, vachitungamirira vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka. 13  Nekuti varume vanoshumira zvakanaka vari kuwana zita rakanaka uye rusununguko rwekutaura pakutenda kuri muna Kristu Jesu. 14  Ndiri kukunyorera zvinhu izvi, kunyange zvazvo ndiri kutarisira kuuya ikoko nekukurumidza, 15  kuitira kuti kana ndikanonoka, uzive kuti unofanira kuzvibata sei muimba yaMwari,+ ungano yaMwari mupenyu, mbiru nefaundesheni inotsigira chokwadi. 16  Hazvirambiki kuti chakavanzika chitsvene chekuzvipira kuna Mwari uku chinhu chikuru, chekuti: ‘Iye akaratidzwa pachena panyama,+ akanzi akarurama mumweya,+ akazviratidza kungirozi,+ akaparidzwa nezvake pakati pemamwe marudzi,+ akatendwa munyika,+ akagamuchirwa kudenga mukubwinya.’

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “anobata zvakanaka vanhu vaasingazivi.”
Kana kuti “asingarovi.”
Kana kuti “kuva nemukurumbira wakanaka.”
Kana kuti “kunyadziswa.”
Kana kuti “vasinganyengeri.”