Tsamba Yekutanga Kuna Timoti 1:1-20

  • Kwaziso (1, 2)

  • Kuyambirwa nezvevadzidzisi venhema (3-11)

  • Pauro anoratidzwa nyasha (12-16)

  • Mambo asingagumi (17)

  • ‘Irwa hondo yakanaka’ (18-20)

1  Pauro, muapostora waKristu Jesu akatumwa naMwari Muponesi wedu uye naKristu Jesu, tariro yedu,+  kuna Timoti,*+ mwana chaiye+ mukutenda: Nyasha nengoni nerugare zvinobva kuna Mwari Baba nekuna Kristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe.  Pandakanga ndava kuenda kuMakedhoniya ndakambokukurudzira kuti urambe uri muEfeso uye izvi ndizvo zvandiri kukukurudzirazve kuti uite, ndichiitira kuti urayire vamwe varimo kuti varege kudzidzisa imwe dzidziso,  kana kuteerera ngano+ nenhoroondo dzemadzinza. Zvinhu zvakadaro hazvina zvazvinobatsira,+ asi kuti zvinoita kuti vanhu vataure zvavasina chokwadi nazvo uye hazvienderani nezvatakapiwa naMwari kuti zvisimbise kutenda kwedu.  Chinangwa chemurayiro uyu ndechekuti tinofanira kuva nerudo+ runobva pamwoyo wakachena nemuhana yakanaka nepakutenda+ kusina unyengeri.  Vamwe vakatsauka pakuita zvinhu izvi, vakatanga kubatikana nenyaya dzisina zvadzinobatsira.+  Vanoda kuva vadzidzisi+ vemutemo, asi havanzwisisi zvinhu zvavanotaura kana zvinhu zvavanosimbirira kudzidzisa.  Tinoziva kuti Mutemo wakanaka kana munhu achiushandisa zvakanaka,  achiziva kuti mutemo hauna kuitirwa munhu akarurama, asi wakaitirwa vaya vasingateereri mutemo+ nevanopanduka, vasingadi Mwari, vatadzi, vasina kuvimbika nevasina kuchena, vanouraya vanababa uye vanouraya vanaamai, mhondi, 10  mhombwe,* varume vanoita zveungochani,* vanoba vanhu, vanoreva nhema, vanopika zvenhema, uye zvinhu zvese zvinopesana nedzidziso yakanaka*+ 11  inoenderana nemashoko akanaka anokudzwa aMwari anofara, andakapiwa kuti ndizivise.+ 12  Ndinotenda Kristu Jesu Ishe wedu, akandipa simba, nekuti akaona kuti ndakatendeka nekundipa kwaakaita ushumiri,+ 13  kunyange zvazvo ndaimbova munhu anomhura, mutambudzi uye munhu anoita zvakaipa.+ Asi ndakanzwirwa tsitsi nekuti ndaizviita ndisingazivi uye ndisina kutenda. 14  Asi nyasha dzandakaratidzwa naShe wedu dzakawanda zvikuru pamwe nekutenda nerudo zviri muna Kristu Jesu. 15  Shoko iri nderechokwadi uye rinofanira kubvumwa zvakakwana: Kristu Jesu akauya panyika kuzoponesa vatadzi.+ Ini ndini mutadzi mukuru pavari vese.+ 16  Kunyange zvakadaro, ndakanzwirwa tsitsi kuitira kuti Kristu Jesu aratidze mwoyo murefu wake wese achishandisa muenzaniso wangu unopfuura mimwe yese, kuti vaya vachaisa kutenda kwavo maari nechinangwa chekuwana upenyu husingaperi, vanditevedzere.+ 17  Saka Mambo asingagumi,+ asingafi,*+ asingaoneki,+ iye Mwari oga,+ ngaapiwe kukudzwa nembiri nariini nariini. Ameni. 18  Ndiri kukurayira mwanangu Timoti, maererano nezvakaprofitwa nezvako, kuitira kuti urambe uchirwa hondo yakanaka,+ 19  uine kutenda nehana yakanaka,+ iyo yakaraswa nevamwe, zvikaita kuti kutenda kwavo kuparare sengarava yaita tsaona. 20  Vamwe vavo ndiHimeniyo+ naArekizanda, uye ndakavaisa kuna Satani+ kuti varangwe, vadzidze kusamhura.

Mashoko Emuzasi

Kureva kuti “Uya Anokudza Mwari.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Upombwe.”
ChiGir., “varume vanorara nevarume.”
Kana kuti “inopa utano; inobatsira.”
Kana kuti “asingaori.”