Bhuku Rekutanga raSamueri 7:1-17

  • Areka muKiriyati-jearimu (1)

  • Samueri anoudza vanhu kuti: ‘Shumirai Jehovha chete’ (2-6)

  • VaIsraeri vanokunda kuMizpa (7-14)

  • Samueri anotonga Israeri (15-17)

7  Saka varume vekuKiriyati-jearimu vakauya vakatora Areka yaJehovha, vakanoiisa muimba yaAbhinadhabhi+ yaiva pachikomo, uye vakatsaura mwanakomana wake Eriyezari kuti achengetedze Areka yaJehovha.  Kubvira pazuva rakauya Areka muKiriyati-jearimu, pakapfuura nguva refu chaizvo yaisvika makore 20, uye imba yese yaIsraeri yakatanga kutsvaga* Jehovha.+  Samueri akabva ati kuimba yese yaIsraeri: “Kana muri kudzoka kuna Jehovha nemwoyo yenyu yese,+ bvisai pakati penyu vanamwari vekune dzimwe nyika+ nemifananidzo yaAshtoreti,+ muzvipire nemwoyo yenyu yese kuna Jehovha, mushumire iye ega,+ uye achakununurai paruoko rwevaFiristiya.”+  VaIsraeri vakabva vabvisa vanaBhaari nemifananidzo yaAshtoreti, vakatanga kushumira Jehovha chete.+  Samueri akabva ati: “Unganidzai vaIsraeri vese kuMizpa,+ uye ndichakunyengetererai kuna Jehovha.”+  Saka vakaungana kuMizpa, vakachera mvura, vakaidururira pamberi paJehovha, uye vakatsanya pazuva iroro.+ Vari ipapo vakati: “Takatadzira Jehovha.”+ Samueri akabva atanga kushumira semutongi+ wevaIsraeri kuMizpa.  VaFiristiya pavakanzwa kuti vaIsraeri vakanga vaungana kuMizpa, madzishe evaFiristiya+ akaenda kunorwisa vaIsraeri. VaIsraeri pavakazvinzwa, vakatya vaFiristiya.  Saka vaIsraeri vakati kuna Samueri: “Musarega kushevedzera kuna Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire+ uye atiponese paruoko rwevaFiristiya.”  Samueri akabva atora gwayana raiyamwa, akaripa sechibayiro chinopiswa+ kuna Jehovha; uye Samueri akashevedzera kuna Jehovha kuti vaIsraeri vabatsirwe, Jehovha akamupindura.+ 10  Samueri paaipa chibayiro chinopiswa, vaFiristiya vakaswedera pedyo kuti varwise vaIsraeri. Jehovha akabva aita kuti kutinhire zvinotyisa+ zuva iroro achirwisa vaFiristiya, uye akavavhiringidza,+ vakakundwa nevaIsraeri.+ 11  Varume veIsraeri vakabva vabuda muMizpa, vakadzingirira vaFiristiya vachivauraya kusvikira kumaodzanyemba kweBheti-kari. 12  Samueri akabva atora dombo,+ akarimisa pakati peMizpa neJeshana, akaritumidza kuti Ebhenezeri,* nekuti akati: “Jehovha atibatsira kusvikira iye zvino.”+ 13  Saka vaFiristiya vakakundwa, uye havana kuzouyazve munharaunda yevaIsraeri;+ uye ruoko rwaJehovha rwakaramba ruchirwa nevaFiristiya mazuva ese aSamueri.+ 14  Uyewo maguta akanga atorerwa vaIsraeri nevaFiristiya akadzoka kuvaIsraeri, kubva kuEkroni kusvika kuGati, uye vaIsraeri vakatora nharaunda yavo yakanga yapambwa nevaFiristiya. Paivawo nerugare pakati pevaIsraeri nevaAmori.+ 15  Samueri akaramba achitonga nyaya dzevaIsraeri kweupenyu hwake hwese.+ 16  Gore negore aifamba achitenderera nekuBheteri,+ Girigari,+ neMizpa,+ achitonga nyaya dzevaIsraeri munzvimbo dzese idzi. 17  Asi aidzokera kuRama,+ nekuti ndiko kwaiva neimba yake, uye aitongawo vaIsraeri ikoko. Akavakira Jehovha atari ikoko.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuchema kuna.”
Kureva kuti “Dombo Rerubatsiro.”