Bhuku Rekutanga raSamueri 5:1-12

  • Areka munharaunda yevaFiristiya (1-12)

    • Dhagoni anonyadziswa (1-5)

    • VaFiristiya vanorohwa nedenda (6-12)

5  VaFiristiya pavakatora Areka+ yaMwari wechokwadi, vakabva nayo kuEbhenezeri vakaenda nayo kuAshdhodhi.  VaFiristiya vakatora Areka yaMwari wechokwadi, vakaipinza mumba* maDhagoni, vakaigadzika padivi paDhagoni.+  VaAshdhodhi pavakafumomuka zuva rakatevera, Dhagoni akanga awira pasi nechiso pamberi peAreka yaJehovha.+ Saka vakatora Dhagoni vakamudzorera panzvimbo yake.+  Pavakafumomuka zuva rakatevera racho, Dhagoni akanga awira pasi nechiso pamberi peAreka yaJehovha. Musoro waDhagoni nezvanza zvemaoko ake maviri zvakanga zvadimbuka, zviri pachidimbati.* Chikamu chakaita sehove ndicho chete* chakanga chasara paari.  Ndokusaka vapristi vaDhagoni nevaya vese vanopinda mumba maDhagoni vasingatsiki pachidimbati* chaDhagoni muguta reAshdhodhi kusvikira nhasi.  Ruoko rwaJehovha rwakatambudza vaAshdhodhi, uye akavarwisa nekuita kuti vanhu vekuAshdhodhi nenharaunda dzayo vabude zvimapundu kunobuda netsvina.*+  Varume vekuAshdhodhi pavakaona zvakanga zvichiitika, vakati: “Musaita kuti Areka yaMwari waIsraeri irambe iinesu, nekuti ruoko rwake rwatitambudza isu namwari wedu Dhagoni.”  Saka vakatumira shoko, vakaunganidza madzishe ese evaFiristiya, vakaabvunza kuti: “Toitei neAreka yaMwari waIsraeri?” Akapindura kuti: “Areka yaMwari waIsraeri ngaiende kuGati.”+ Saka vakaendesa Areka yaMwari waIsraeri ikoko.  Pashure pekunge vaiendesa ikoko, ruoko rwaJehovha rwakarwisa guta racho, vanhu vakashaya zvekuita. Akatambudza vanhu veguta racho kubvira kumudiki kusvikira kumukuru, uye vakabuda zvimapundu kunobuda netsvina.*+ 10  Saka vakaendesa Areka yaMwari wechokwadi kuEkroni,+ asi pakangosvika Areka yaMwari wechokwadi kuEkroni, vaEkroni vakatanga kuchema, vachiti: “Vaunza Areka yaMwari waIsraeri kwatiri kuti vatiuraye isu nevanhu vedu!”+ 11  Vakabva vatumira shoko, vakaunganidza madzishe ese evaFiristiya vakati: “Endesai Areka yaMwari waIsraeri; ngaidzokere kunzvimbo yayo, kuti isu nevanhu vedu tirege kuurayiwa.” Nekuti vanhu vese muguta vakanga vava kutya kufa; ruoko rwaMwari wechokwadi rwakanga rwavatambudza chaizvo ikoko,+ 12  uye vanhu vasina kufa vakanga vabuda zvimapundu kunobuda netsvina. Vanhu vese veguta racho vakachemera kubatsirwa zvekuti kuchema kwavo kwakasvika kudenga.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mutemberi.”
Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
ChiHeb., “Dhagoni chete.”
Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
Kana kuti “vabude musana.”
Kana kuti “vakabuda musana.”