Bhuku Rekutanga raSamueri 3:1-21

  • Samueri anoshevedzwa kuti ave muprofita (1-21)

3  Panguva iyi, mukomana wacho Samueri akanga achishumira+ Jehovha pamberi paEri, asi shoko raibva kuna Jehovha rakanga risingachanyanyi kunzwika mazuva iwayo; kwakanga kusina zviratidzo+ zvakawanda.  Rimwe zuva Eri akanga akarara panzvimbo yake yemazuva ese, uye maziso ake akanga ava kudzima; akanga asisaoni.+  Rambi raMwari+ rakanga risati radzimwa, uye Samueri akanga akarara mutemberi*+ yaJehovha, maiva neAreka yaMwari.  Jehovha akabva ashevedza Samueri. Iye akapindura achiti: “Ndiri pano.”  Akamhanyira kuna Eri akati: “Ndauya nekuti mandishevedza.” Asi iye akati: “Handina kukushevedza. Dzokera unorara.” Saka akaenda akanorara.  Jehovha akashevedzazve achiti: “Samueri!” Samueri akabva amuka, akaenda kwaiva naEri, akati: “Ndauya nekuti mandishevedza.” Asi iye akati: “Handina kukushevedza mwanakomana wangu. Dzokera unorara.”  (Samueri akanga asati ava kuziva Jehovha, uye akanga asati atanga kuziviswa shoko raJehovha.)+  Jehovha akashevedzazve kechitatu achiti: “Samueri!” Iye akabva amuka, akaenda kwaiva naEri akati: “Ndauya nekuti mandishevedza.” Eri akabva aziva kuti Jehovha ndiye akanga achishevedza mukomana wacho.  Saka Eri akati kuna Samueri: “Enda unorara, kana akakushevedza, unofanira kuti, ‘Taurai henyu Jehovha, nekuti muranda wenyu akateerera.’” Samueri akabva aenda akarara panzvimbo yake. 10  Jehovha akauya akamira ipapo, akashevedza sezvaakanga amboita achiti: “Samueri, Samueri!” Samueri akati: “Taurai henyu, nekuti muranda wenyu akateerera.” 11  Jehovha akati kuna Samueri: “Inzwa! Ndava kuita chimwe chinhu muIsraeri, chichaita kuti nzeve dzemunhu wese achachinzwa dziunge.+ 12  Pazuva iroro ndichaitira Eri zvese zvandakataura nezveimba yake, kubvira pane chekutanga kusvikira pane chekupedzisira.+ 13  Unofanira kumuudza kuti ndichaunza mutongo uchagara uripo paimba yake nemhaka yekukanganisa kwaanoziva,+ nekuti vanakomana vake vari kutuka Mwari,+ asi iye haasi kuvatsiura.+ 14  Ndokusaka ndakapika kuimba yaEri kuti kukanganisa kweimba yaEri hakuzomboyananiswi nezvibayiro kana nemipiro.”+ 15  Samueri akaramba akarara kusvikira mangwanani; akabva avhura masuo eimba yaJehovha. Samueri aitya kuudza Eri zvaakanga aratidzwa. 16  Asi Eri akashevedza Samueri akati: “Samueri, mwanakomana wangu!” Iye akati: “Ndiri pano.” 17  Akamubvunza kuti: “Akuudzei? Ndapota, usandivanzira. Mwari ngaakurange zvinorwadza kwazvo kana ukandivanzira chimwe chinhu pane zvese zvaakuudza.” 18  Saka Samueri akamuudza zvese, uye haana kana chaakamuvanzira. Eri akabva ati: “NdiJehovha. Ngaaite zvaanoona kuti ndizvo zvakanaka.” 19  Samueri akaramba achikura, uye Jehovha aiva naye+ uye haana kurega chero shoko ripi zvaro raakataura richikundikana.* 20  VaIsraeri vese kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha vakaziva kuti Samueri ndiye akanga agadzwa kuti ave muprofita waJehovha. 21  Jehovha akaramba achizviratidza muShiro, nekuti Jehovha akazviratidza kuna Samueri muShiro achishandisa shoko raJehovha.+

Mashoko Emuzasi

Kureva, tebhenekeri.
ChiHeb., “richiwira pasi.”