Bhuku Rekutanga raSamueri 28:1-25

  • Sauro anoenda kusvikiro rekuEndori (1-25)

28  Mazuva iwayo vaFiristiya vakaunganidza mauto avo kuti varwise vaIsraeri.+ Saka Akishi akati kuna Dhavhidhi: “Iwe unotozviziva kuti uchaenda neni nevarume vako kunorwa.”+  Dhavhidhi akabva ati kuna Akishi: “Chokwadi munoziva zvichaitwa nemuranda wenyu.” Akishi akati kuna Dhavhidhi: “Ndokusaka ndichakugadza kuti uve munhu achagara achindirinda nguva dzese.”*+  Samueri akanga afa, uye vaIsraeri vese vakanga vamuchema, vakamuviga muRama, muguta rake.+ Uye Sauro akanga abvisa masvikiro nevafemberi munyika.+  VaFiristiya vakaungana vakaenda vakanodzika musasa muShunemi.+ Saka Sauro akaunganidza vaIsraeri vese, vakadzika musasa muGiribhoa.+  Sauro paakaona musasa wevaFiristiya, akatanga kutya, hana yake ichirova chaizvo.+  Kunyange zvazvo Sauro aibvunza Jehovha,+ Jehovha haana kumbomupindura, kungava kuhope kana kuti neUrimu+ kana kuti nevaprofita.  Sauro akazoti kuvaranda vake: “Nditsvagirei mukadzi anosvikirwa+ ndiende kunomubvunza.” Varanda vake vakapindura kuti: “Pane mukadzi ari muEndori anosvikirwa.”+  Saka Sauro akaita kuti arege kuzivikanwa, akapfeka dzimwe nguo, akaenda kumukadzi wacho usiku aine varume vake vaviri. Akati: “Ndinokumbirawo kuti usvikirwe,+ ushandise simba rako rekutaura nemidzimu, wondibudisirawo munhu wandinenge ndasarudza.”  Zvisinei, mukadzi wacho akati kwaari: “Unoziva zvakaitwa naSauro, kubvisa kwaakaita masvikiro nevafemberi munyika.+ Saka nei uri kuedza kunditeya* kuti ndiurayiwe?”+ 10  Sauro akabva apika naJehovha kwaari achiti: “Chokwadi naJehovha mupenyu, hauzovi nemhosva panyaya iyi!” 11  Mukadzi wacho akabva ati: “Ndikubudisirei ani?” Iye akati: “Ndibudisire Samueri.” 12  Mukadzi wacho paakaona “Samueri,”*+ akashevedzera nenzwi guru akati kuna Sauro: “Mandinyengedzerei? Ndimi Sauro!” 13  Mambo akati kwaari: “Usatya, uri kuonei?” Mukadzi wacho akapindura Sauro achiti: “Ndiri kuona akaita samwari achibuda panyika.” 14  Akabva amubvunza kuti: “Akaita sei?” iye achibva ati: “Pari kubuda murume akwegura, uye akapfeka nguo isina maoko.”+ Sauro akabva aziva kuti akanga ari “Samueri,” uye akapfugama, akadzikisa musoro wake. 15  “Samueri” akabva ati kuna Sauro: “Wandinetserei nekuita kuti ndibudiswe?” Sauro akati: “Ndiri panguva yakaoma. VaFiristiya vari kundirwisa, uye Mwari abva kwandiri uye haachandipinduri nevaprofita kana kuti kuhope;+ ndokusaka ndiri kukumbira kwamuri kuti mundiudze zvandinofanira kuita.”+ 16  “Samueri” akati: “Jehovha abva kwauri+ uye ava mhandu yako, saka uri kundibvunzirei? 17  Jehovha achaita zvaakataura kuburikidza neni zvekuti: Jehovha achabvarura umambo kubva mumaoko ako ohupa mumwe wako, Dhavhidhi.+ 18  Jehovha ari kukuitira izvi nhasi nekuti hauna kuteerera inzwi raJehovha, uye hauna kuratidza kutsamwa kwake kukuru pavaAmareki.+ 19  Jehovha achaisawo iwe nevaIsraeri mumaoko evaFiristiya,+ uye mangwana iwe+ nevanakomana vako+ muchava neni. Jehovha achaisawo uto revaIsraeri mumaoko evaFiristiya.”+ 20  Sauro akabva azvambarara pasi, akatya chaizvo nemhaka yemashoko “aSamueri.” Uye akanga asisina simba, nekuti akanga asina kudya zuva rese neusiku hwese. 21  Mukadzi wacho paakaenda paiva naSauro ndokuona kuti akanga achinetseka chaizvo, akati kwaari: “Muranda wenyu ateerera zvamataura, uye ndaisa upenyu hwangu pangozi*+ ndikaita zvamati ndiite. 22  Ndapota, teererai mashoko emuranda wenyu. Regai ndikupei chimedu chechingwa; uye idyai kuti muwane simba rekudzokera.” 23  Asi iye akaramba, akati: “Handisi kuzodya.” Zvisinei, varanda vake nemukadzi wacho vakaramba vachimumanikidza. Akazovateerera, akasimuka akagara pamubhedha. 24  Mukadzi wacho akanga aine mhuru yakakodzwa pamba pake, saka akakurumidza kuiuraya,* uye akatora furawa akakanya mukanyiwa, akabika chingwa chisina mbiriso. 25  Akazvipa Sauro nevaranda vake, vakadya. Pashure paizvozvo vakasimuka, vakaenda usiku.+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kuti uchengete musoro wangu mazuva ese.”
Kana kuti “kuteya mweya wangu.”
Kana kuti “chaiita kunge Samueri.”
Kana kuti “ndabatira mweya wangu mumaoko.”
Kana kuti “kuibayira.”