Bhuku Rekutanga raSamueri 27:1-12

  • Dhavhidhi anopiwa Zikragi nevaFiristiya (1-12)

27  Zvisinei, Dhavhidhi akati mumwoyo make: “Rimwe zuva ndichaparadzwa neruoko rwaSauro. Saka regai nditizire kunyika yevaFiristiya;+ uye Sauro acharega kunditsvaga munharaunda yese yeIsraeri,+ ndopona paruoko rwake.”  Saka Dhavhidhi akasimuka nevarume 600+ vaaiva navo, vakaenda kuna Akishi+ mwanakomana waMaoki, mambo weGati.  Dhavhidhi akagara naAkishi muGati, iye nevarume vaaiva navo, murume mumwe nemumwe neimba yake. Dhavhidhi aiva nemadzimai ake maviri, Ahinoamu+ wekuJezreeri naAbhigairi+ wekuKameri, chirikadzi yakasiyiwa naNabhari.  Sauro paakaudzwa kuti Dhavhidhi akanga atizira kuGati, akabva arega kumutsvaga.+  Dhavhidhi akabva ati kuna Akishi: “Kana mandinzwira nyasha, regai ndipiwe nzvimbo mune rimwe remaguta ekumaruwa ndigare. Hazvingaiti kuti muranda wenyu agare muguta reumambo nemi.”  Saka Akishi akamupa Zikragi+ pazuva iroro. Ndokusaka Zikragi riri guta remadzimambo eJudha nanhasi.  Dhavhidhi akaita gore nemwedzi mina achigara muruwa rwevaFiristiya.+  Dhavhidhi aienda nevarume vake kunopamba vaGeshuri,+ vaGizi, nevaAmareki,+ nekuti vakanga vachigara munyika yaitangira kuTeramu kusvika kuShuri+ uye kusvika kunyika yeIjipiti.  Dhavhidhi paairwisa nyika yacho, aisasiya murume kana mukadzi ari mupenyu,+ asi aitora makwai, mombe, madhongi, ngamera nezvipfeko, obva adzokera kuna Akishi. 10  Akishi aimubvunza kuti: “Mapamba kupi nhasi?” Dhavhidhi aipindura achiti: “Kumaodzanyemba* kweJudha”+ kana kuti “Kumaodzanyemba kwevaJerameeri”+ kana kuti “Kumaodzanyemba kwevaKeni.”+ 11  Dhavhidhi haana murume kana mukadzi waakasiya ari mupenyu wekuunza kuGati, nekuti aiti: “Kuti varege kuzotaura nezvedu kwavari vachiti, ‘Izvi ndizvo zvakaitwa naDhavhidhi.’” (Ndizvo zvaaigara achiita nguva yese yaaigara muruwa rwevaFiristiya.) 12  Saka Akishi akabvuma zvaitaurwa naDhavhidhi, achizviudza kuti: ‘Chokwadi ava kusemesa kuvanhu vekwake, vaIsraeri, saka achagara ari muranda wangu.’

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “KuNegebhu.”