Bhuku Rekutanga raSamueri 26:1-25

  • Dhavhidhi anorega zvakare kuuraya Sauro (1-25)

    • Dhavhidhi anoremekedza muzodziwa waJehovha (11)

26  Nekufamba kwenguva, varume vekuZifi+ vakaenda kwaiva naSauro kuGibhiya,+ vakati: “Hamusi kuziva here kuti Dhavhidhi akahwanda muchikomo cheHakira, chakatarisana neJeshimoni?”*+  Saka Sauro akasimuka, akadzika kurenje reZifi nevarume 3 000 vakasarudzwa pavaIsraeri, kuti anotsvaga Dhavhidhi murenje reZifi.+  Sauro akadzika musasa pachikomo cheHakira, chakatarisana neJeshimoni, pedyo nemugwagwa. Panguva iyoyo Dhavhidhi akanga achigara murenje uye akanzwa kuti Sauro akanga auya murenje achimutevera.  Saka Dhavhidhi akatuma vasori* kuti azive kana Sauro akanga auya zvechokwadi.  Gare gare Dhavhidhi akasimuka akaenda kunzvimbo yakanga yakadzikwa musasa naSauro, uye Dhavhidhi akaona pakanga pakarara Sauro naAbhineri+ mwanakomana waNeri, mukuru weuto rake; Sauro akanga akarara mumusasa, akapoteredzwa neuto.  Dhavhidhi akabva ati kuna Ahimereki muHiti+ naAbhishai+ mwanakomana waZeruya,+ wemudumbu rimwe chete naJoabhi: “Ndiani achadzika neni kumusasa kuna Sauro?” Abhishai akati: “Ndichadzika nemi.”  Saka Dhavhidhi naAbhishai vakabva vaenda kwaiva neuto racho usiku, uye vakawana Sauro akarara mumusasa, pfumo rake rakabayirirwa pasi pedyo nemusoro wake; Abhineri neuto racho vakanga vakarara vakamupoteredza.  Abhishai akabva ati kuna Dhavhidhi: “Nhasi Mwari aisa muvengi wenyu muruoko rwenyu.+ Ndapota, regai ndingomubayirira pasi nepfumo kamwe chete, hazvitombodi kuti ndibaye kaviri.”  Zvisinei, Dhavhidhi akati kuna Abhishai: “Usamubaya, nekuti ndiani angasimudza ruoko rwake kuti arwise muzodziwa waJehovha+ oramba asina mhosva?”+ 10  Dhavhidhi akaenderera mberi achiti: “Chokwadi naJehovha mupenyu, Jehovha achamuuraya ega,+ kana kuti zuva rake richasvika+ ofa, kana kuti achaenda kuhondo ofira ikoko.+ 11  Hazvitomboiti mukuona kwaJehovha kuti ndisimudze ruoko rwangu ndichirwisa muzodziwa waJehovha!+ Tora pfumo riri pedyo nemusoro wake nechirongo chemvura, tiende.” 12  Saka Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura zvaiva padivi pemusoro waSauro, vachibva vaenda. Hapana akavaona+ kana akavacherechedza kana akapepuka. Vese vakanga vakarara, nekuti vakanga vabatwa nehope huru dzakabva kuna Jehovha. 13  Dhavhidhi akabva ayambuka achienda kune rimwe divi, akamira pamusoro pegomo nechekure, pakati pavo paine chinhambwe. 14  Dhavhidhi akashevedzera kuuto racho uye kuna Abhineri+ mwanakomana waNeri, achiti: “Abhineri, uri kundinzwa here?” Abhineri akapindura kuti: “Ndiwe ani uri kushevedzera kuna mambo?” 15  Dhavhidhi akati kuna Abhineri: “Hausi murume here? Ndiani akafanana newe muIsraeri? Saka nei usina kuramba wakarinda ishe wako mambo? Nekuti mumwe wevarwi apinda kuti auraye ishe wako mambo.+ 16  Zvawaita hazvina kunaka. Chokwadi naJehovha mupenyu, munofanira kufa, nekuti hamuna kuramba makarinda ishe wenyu, muzodziwa waJehovha.+ Tarisai panzvimbo yamuri! Pfumo ramambo nechirongo chemvura+ zvanga zviri padivi pemusoro wake zviri kupi?” 17  Sauro akabva aziva inzwi raDhavhidhi akati: “Inzwi rako here iri mwanakomana wangu Dhavhidhi?”+ Dhavhidhi akapindura kuti: “Inzwi rangu, ishe wangu mambo.” 18  Akaenderera mberi achiti: “Nei ishe wangu ari kudzingirira muranda wake,+ ndakaitei, uye ndakatadzei?+ 19  Ndapota, ishe wangu mambo ngaateerere mashoko emushandi wake: Kana ari Jehovha akakukurudzirai kuti murwe neni, ngaagamuchire* mupiro wangu wezviyo.* Asi kana vari vanhu vakakukurudzirai,+ vatukwa pamberi paJehovha, nekuti vandidzinga nhasi kuti ndirege kubatana nenhaka+ yaJehovha, vachiti, ‘Enda unoshumira vamwe vanamwari!’ 20  Zvino musaita kuti ropa rangu ridonhere pasi kure naJehovha, nekuti mambo waIsraeri abuda kunotsvaga nhata imwe chete,+ sekunge kuti ari kudzingirira chikwari mumakomo.” 21  Sauro akabva ati: “Ndatadza.+ Dzoka mwanakomana wangu Dhavhidhi, nekuti handichakuitirizve zvakaipa, nekuti waona upenyu hwangu* sechinhu chinokosha+ nhasi. Chokwadi ndaita zveupenzi uye ndakanganisa kwazvo.” 22  Dhavhidhi akapindura kuti: “Herino pfumo ramambo. Mumwe wevarume ngaauye aritore. 23  Jehovha ndiye achapa mumwe nemumwe mubayiro wekururama kwake+ nekutendeka kwake, nekuti nhasi Jehovha akuisai muruoko rwangu, asi handina kuda kusimudza ruoko rwangu kuti ndirwise muzodziwa waJehovha.+ 24  Zvandakoshesa upenyu hwenyu* nhasi, upenyu hwangu ngahukoshewo kuna Jehovha, uye ngaandinunure pamatambudziko angu ese.”+ 25  Sauro akapindura Dhavhidhi achiti: “Komborerwa mwanakomana wangu Dhavhidhi. Chokwadi uchaita zvinhu zvikuru uye chokwadi uchakunda.”+ Dhavhidhi akabva aenda uye Sauro akadzokera kwake.+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “negwenga; nerenje.”
Ava vanhu vaitumwa kunoongorora pachivande.
ChiHeb., “ngaanzwe kunhuwirira.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “mweya wangu.”
Kana kuti “mweya wenyu.”