Bhuku Rekutanga raSamueri 21:1-15

  • Dhavhidhi anodya chingwa chekuratidza kuNobhu (1-9)

  • Dhavhidhi anonyepedzera kupenga kuGati (10-15)

21  Gare gare Dhavhidhi akasvika kuNobhu+ kumupristi Ahimereki. Ahimereki akatanga kudedera paakasangana naDhavhidhi, uye akati kwaari: “Nei uri wega usina mumwe munhu?”+  Dhavhidhi akapindura mupristi Ahimereki achiti: “Pane zvandanzi naMambo ndiite, asi ati, ‘Usaita kuti mumwe munhu azive chero chii zvacho pamusoro penyaya yandiri kukutuma uye zvandakurayira.’ Ndarangana nevakomana vangu kuti tisangane pane imwe nzvimbo.  Kana muine zvingwa zvishanu, chingondipai, kana kuti ndipei chero chamuinacho.”  Asi mupristi wacho akapindura Dhavhidhi achiti: “Handina chingwawo zvacho pano, asi pane chingwa chitsvene,+ chero bedzi vakomana vacho vasina kurara nevakadzi.”*+  Dhavhidhi akapindura mupristi wacho achiti: “Hatina kumborara nevakadzi kungofanana nepamwe pese pandaienda kuhondo.+ Kana miviri yevarume vacho ichimbova mitsvene pavanotumwa zvimwewo zvinhu, nhasi inotova mitsvene kupfuura pamwe pese!”  Mupristi wacho akabva amupa chingwa chitsvene,+ nekuti pakanga pasina chimwe chingwa kunze kwechingwa chekuratidza chakanga chabviswa pamberi paJehovha. Pazuva rachakabviswa, chingwa chacho chainge chatsiviwa nechimwe chainge chichangobva kubikwa.  Zuva iroro, paiva nemumwe wevaranda vaSauro, uyo akanga anzi ambomira kubva pamberi paJehovha. Ainzi Dhoegi+ muEdhomu,+ uye aiva mukuru wevafudzi vaSauro.  Dhavhidhi akabva ati kuna Ahimereki: “Mune pfumo here kana bakatwa pano? Handina kuuya nebakatwa rangu kana zvombo zvangu nekuti zvandatumwa namambo zvanga zvichida kuitwa nekukurumidza.”  Mupristi wacho akabva ati: “Bakatwa raGoriyati+ muFiristiya wawakauraya muBani reEraa+ riri pano, rakaputirwa nejira kuseri kweefodhi.*+ Kana uchida kuritora, ritore hako, nekuti ndiro chete riri pano.” Dhavhidhi akati: “Hapana rimwe rakafanana naro. Ndipei iroro.” 10  Zuva iroro Dhavhidhi akasimuka, akaramba achitiza+ Sauro, uye akazosvika kuna Akishi mambo weGati.+ 11  Varanda vaAkishi vakati kwaari: “Uyu haasi Dhavhidhi mambo wenyika yaanogara here? Haasi iye here wavakaimba nezvake vachitamba, vachiti,‘Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake’?”+ 12  Dhavhidhi akafunga nezvemashoko avo, uye akatanga kutya+ Akishi mambo weGati zvikuru. 13  Saka akanyepedzera kupenga,+ akatanga kuita searasika pfungwa pakati pavo.* Aimara-mara pamasuo egedhi, uye airega masiriri achiyerera pandebvu dzake. 14  Akishi akazoti kuvaranda vake: “Muri kuona kuti munhu uyu ari kupenga! Mauyirei naye kwandiri? 15  Ndapererwa nemapenzi here zvekuti ndingade kuti munhu uyu apengere pamberi pangu? Munhu akadai angapinda mumba mangu here?”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vasina kuenda pedyo nevakadzi.”
ChiHeb., “muruoko rwavo.”