Bhuku Rekutanga raSamueri 2:1-36

  • Munyengetero waHana (1-11)

  • Zvivi zvevanakomana vaviri vaEri (12-26)

  • Jehovha anotonga imba yaEri (27-36)

2  Hana akabva anyengetera achiti: “Mwoyo wangu unofara chaizvo muna Jehovha;+Nyanga yangu inokwidziridzwa* naJehovha. Muromo wangu wakashama kuti ndipindure vavengi vangu,Nekuti ndinofarira mabasa enyu ekuponesa.   Hakuna mutsvene saJehovha,Hakuna mumwe kunze kwenyu,+Uye hakuna dombo rakaita saMwari wedu.+   Musaramba muchitaura muchizvikudza;Mumuromo menyu ngamurege kubuda shoko rekuzvitutumadza,Nekuti Jehovha ndiMwari anoziva zvese,+Uye anoongorora zviito zvevanhu nenzira yakarurama.   Uta hwevarume vane simba hwatyorwa-tyorwa,Asi vaya vava kuda kudonha vanopiwa simba.+   Vaya vakaguta vanofanira kushandira zvekudya,Asi vane nzara havasisina nzara.+ Uya asingabereki abereka vanomwe,+Asi uya aiva nevanakomana vakawanda asara asina chinhu.*   Jehovha anouraya, uye anochengetedza upenyu;*Anoendesa kuGuva,* uye anomutsa.+   Jehovha anoita kuti munhu ave murombo, uye anopfumisa;+Anoderedza, uye anokwidziridza.+   Anosimudza akaderera kubva muguruva;Anosimudza murombo kubva pamurwi wemadota,*+Kuti avagarise nemachinda,Achivapa chigaro chinokudzwa. Mbiru dzinotsigisa nyika ndedzaJehovha,+Uye anogadzika nyika pamusoro padzo.   Anorinda nhanho dzevanhu vake vakavimbika,+Asi vakaipa vachaitwa kuti vanyarare murima,+Nekuti munhu haakundi nesimba rake.+ 10  Jehovha achaparadza vaya vanorwisana naye;*+Achavatinhirira ari kudenga.+ Jehovha achatonga kusvika kumigumo yenyika,+Achapa mambo wake simba+Uye achakwidziridza nyanga yemuzodziwa* wake.”+ 11  Erikana akabva aenda kumba kwake kuRama, asi mukomana wacho akava mushumiri waJehovha+ pamberi pemupristi Eri. 12  Vanakomana vaEri vakanga vari varume vakaipa;+ vakanga vasingaremekedzi Jehovha. 13  Izvi ndizvo zvavaiita nezvinhu zvaifanira kupiwa vapristi nevanhu:+ Pese paipiwa chibayiro nemunhu, mushumiri wemupristi aiuya akabata forogo ine zvekubayisa zvitatu, nyama payainge ichibikwa, 14  uye aibva abaya mumudziyo wekubikira, kana muhari yaiva nemibato miviri, mugate kana kuti muhari yaiva nemubato mumwe chete. Chero chaibudiswa neforogo yacho, chaibva chatorwa nemupristi. Ndizvo zvavaiita muShiro kuvaIsraeri vese vaiuyako. 15  Uyewo, kunyange munhu aipa chibayiro asati atomboita kuti mafuta apfungaire,+ mushumiri wemupristi aiuya oti kwaari: “Ipa mupristi nyama yekugocha. Haasi kuzotora nyama yakabikwa kubva kwauri asi mbishi chete.” 16  Munhu wacho paaiti kwaari: “Rega vambotanga vaita kuti mafuta apfungaire,+ wozotora chero chaunenge uchida,”* iye aibva ati: “Aiwa, ndipe izvozvi; kana ukasadaro ndichaitora nechisimba!” 17  Saka chivi chevashumiri vacho chakava chikuru kwazvo pamberi paJehovha,+ nekuti varume vacho vakanga vasingaremekedzi chibayiro chaJehovha. 18  Panguva iyi Samueri akanga achishumira+ pamberi paJehovha, akapfeka* efodhi* yejira,+ kunyange zvazvo aingova hake mukomana mudiki. 19  Uyewo, amai vake vaimugadzirira nguo diki isina maoko, uye vaienda nayo kwaari gore negore pavaienda nemurume wavo kunopa chibayiro chegore negore.+ 20  Eri akakomborera Erikana nemudzimai wake, akati: “Jehovha ngaakupe mumwe mwana nemudzimai uyu kuti atsive uya akapiwa Jehovha.”+ Uye vakabva vadzokera kumba. 21  Jehovha akayeuka Hana, zvekuti ainge ava kukwanisa kubata pamuviri;+ akazobereka vamwe vanakomana vatatu nevanasikana vaviri. Asi mukomana wacho Samueri akaramba achikura pamberi paJehovha.+ 22  Eri akanga akwegura chaizvo, asi akanga anzwa zvinhu zvese zvaiitwa nevanakomana vake+ kuvaIsraeri vese uye kurara kwavaiita nevakadzi vaishumira pasuo retende rekusanganira.+ 23  Aiti kwavari: “Munorambirei muchiita zvinhu zvakadai? Nekuti zvinhu zvandiri kunzwa nevanhu vese pamusoro penyu zvakaipa. 24  Musadaro vanakomana vangu, nekuti shoko randiri kunzwa riri kufamba pakati pevanhu vaJehovha harina kunaka. 25  Kana munhu akatadzira mumwe munhu, mumwe munhu anogona kumukumbirira kuna Jehovha;* asi kana munhu akatadzira Jehovha,+ ndiani angamunyengeterera?” Asi vakaramba kuteerera baba vavo, nekuti Jehovha akanga asarudza kuvauraya.+ 26  Nguva yese iyi, mukomana wacho Samueri akaramba achikura uye achiwedzera kudiwa naJehovha nevanhu.+ 27  Munhu waMwari akauya kuna Eri akati kwaari: “Izvi ndizvo zvataurwa naJehovha: ‘Handina here kuzviratidza pachena kuvanhu veimba yababa vako pavaiva muIjipiti, vari varanda muimba yaFarao?+ 28  Uye baba vako vakasarudzwa pamadzinza ese aIsraeri+ kuti vave mupristi wangu uye kuti vaende paatari yangu+ kunopa zvibayiro, kuti vape rusenzi* uye kuti vapfeke efodhi pamberi pangu; uye ndakapa imba yababa vako mipiro yese inopiswa nemoto yevaIsraeri.*+ 29  Nei imi varume muchizvidza* chibayiro changu nemipiro yangu zvandakarayira ndiri munzvimbo yangu yandinogara?+ Nei uchiramba uchikudza vanakomana vako kundipfuura nekuzvikodza kwamuri kuita nezvikamu zvakanakisisa zvamunotora pamipiro yese inopiwa nevanhu vangu vaIsraeri?+ 30  “‘Ndokusaka Jehovha Mwari waIsraeri ari kuti: “Chokwadi ndakati imba yako neimba yatateguru vako dzicharamba dzichifamba pamberi pangu.”+ Asi iye zvino Jehovha anoti: “Handingambofungi kuita zvakadaro, nekuti vaya vanondikudza ndichavakudza,+ asi vaya vanondizvidza vachazvidzwa.” 31  Inzwa! Mazuva achasvika pandichakutorera masimba auinawo neeimba yababa vako, zvekuti hapazovi nemurume wemumba mako achararama kusvika pakukwegura.+ 32  Pazvinhu zvese zvakanaka zvichaitirwa vaIsraeri,+ iwe uchangoona muvengi chete mandinogara, uye mumba mako hamuzovi zvakare nemurume anosvika pakukwegura. 33  Murume wemuimba yako wandisiri kubvisa pakushumira paatari yangu achaita kuti maziso ako asaone uye achaita kuti ushungurudzike,* asi vakawanda veimba yako vachaurayiwa nebakatwa.+ 34  Uye zvichaitika kuvanakomana vako vaviri Hofini naFiniyasi zvichava chiratidzo kwauri: Vese vari vaviri vachafa zuva rimwe chete.+ 35  Ndichabva ndagadza mupristi akatendeka.+ Achaita maererano nezvinodiwa nemwoyo wangu;* uye ndichamuvakira imba inogara kwenguva refu, uye achafamba pamberi pemuzodziwa wangu nguva dzese. 36  Chero ani zvake anosara mumba mako achauya omukotamira achikumbira kuzobhadharwa nemari uye nechingwa, uye achati: “Ndapota, ndipeiwo rimwe remabasa eupristi kuti ndidye chimedu chechingwa.”’”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Simba rangu rinokwidziridzwa.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Nyanga.”
ChiHeb., “asvava.”
Kana kuti “anopa upenyu.”
Kana kuti “kuSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Dzimwe shanduro dzinoti, “panorasirwa marara.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Vaya vanorwisana naJehovha vachatya kwazvo.”
Kana kuti “simba remuzodziwa.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Kana kuti “chinopangwa nemweya wako.”
ChiHeb., “akasunga.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Mwari ndiye achatonga nekuda kwake.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti vakwidze utsi hwezvibayiro mudenga.”
ChiHeb., “yevanakomana vaIsraeri.”
ChiHeb., “muchikava.”
Kana kuti “mweya wako upere simba.”
Kana kuti “maererano nezviri mumwoyo mangu uye zviri mumweya wangu.”