Bhuku Rekutanga raSamueri 15:1-35

  • Sauro anorega kuteerera osiya Agagi ari mupenyu (1-9)

  • Samueri anotsiura Sauro (10-23)

    • “Kuteerera kunokunda chibayiro” (22)

  • Sauro anorambwa pakuva mambo (24-29)

  • Samueri anouraya Agagi (30-35)

15  Samueri akabva ati kuna Sauro: “Jehovha akandituma kuzokuzodza kuti uve mambo wevanhu vake vaIsraeri;+ saka inzwa zviri kutaurwa naJehovha.+  Zvanzi naJehovha wemauto: ‘Ndichatonga vaAmareki nemhaka yezvavakaitira vaIsraeri pavakavarwisa vachibva kuIjipiti.+  Saka enda unouraya vaAmareki,+ wovaparadza+ pamwe chete nezvese zvavainazvo. Hapana waunofanira kusiya ari mupenyu;* unofanira kuvauraya,+ varume nevakadzi, vana nevanoyamwa, mombe nemakwai, ngamera nemadhongi.’”+  Sauro akashevedza vanhu, akavaverenga muTeraimu: Paiva nevarwi 200 000 vaifamba netsoka uye varume 10 000 vekwaJudha.+  Sauro akaenda akanosvika kuguta revaAmareki, akahwandira mubani.*  Sauro akabva ati kuvaKeni:+ “Endai, ibvai pakati pevaAmareki, kuti ndirege kukuparadzai pamwe chete navo.+ Nekuti makaratidza vaIsraeri mutsa nerudo+ panguva yavakabuda muIjipiti.” Saka vaKeni vakabva pakati pevaAmareki.  Pashure paizvozvo Sauro akauraya vaAmareki+ kubvira kuHavhira+ kusvikira kuShuri,+ iri pedyo neIjipiti.  Akabata Agagi+ mambo wevaAmareki ari mupenyu, asi akaparadza vamwe vanhu vese nebakatwa.+  Zvisinei, Sauro nevanhu vakasiya Agagi ari mupenyu,* nezvipfuwo zvakanaka kupfuura zvese pamakwai nemombe, nemhuka dzakakodzwa, nemakondohwe, nezvese zvakanga zvakanaka.+ Havana kuda kuzviparadza. Asi zvinhu zvese zvisingakoshi uye zvisingadiwi ndizvo zvavakaparadza. 10  Shoko raJehovha rakabva rasvika kuna Samueri richiti: 11  “Ndinozvidemba* kuti ndakaita kuti Sauro ave mambo, nekuti atsauka pakunditevera, uye haana kuita zvandakataura.”+ Samueri akarwadziwa chaizvo uye akaramba achichema kuna Jehovha usiku hwese.+ 12  Samueri paakafumomuka mangwanani kuti anoonana naSauro, Samueri akaudzwa kuti: “Sauro akaenda kuKameri+ uye akazvivakira shongwe ikoko.+ Akabva atendeuka, akadzika kuGirigari.” 13  Samueri paakazosvika kwaiva naSauro, Sauro akati kwaari: “Jehovha ngaakukomborerei. Ndakaita zvakataurwa naJehovha.” 14  Asi Samueri akati: “Saka kuchema kwemakwai uku kuri munzeve dzangu ndekwei, nekukuma kwemombe kwandiri kunzwa?”+ 15  Sauro akabva ati: “Zvakabva kuvaAmareki, nekuti vanhu havana kuuraya* zvipfuwo zvakanaka pamakwai nemombe kuti vazvibayire kuna Jehovha Mwari wenyu; asi zvimwe zvese takazviparadza.” 16  Samueri akabva ati kuna Sauro: “Mira! Rega ndikuudze zvandakaudzwa naJehovha usiku hwapfuura.”+ Saka akati kwaari: “Taurai!” 17  Samueri akati: “Hauna here kuzviti haukoshi+ pawakaitwa mutungamiriri wemadzinza aIsraeri uye pawakazodzwa naJehovha kuti uve mambo weIsraeri?+ 18  Jehovha akazokutuma achiti, ‘Enda unoparadza vatadzi, ivo vaAmareki.+ Varwise kusvikira wavaparadza vese.’+ 19  Saka nei usina kuteerera inzwi raJehovha? Pane kudaro, wakamhanyira kupamba zvinhu uchiita makaro,+ ukaita zvakaipa pamberi paJehovha!” 20  Zvisinei, Sauro akati kuna Samueri: “Asi ndakateerera inzwi raJehovha! Ndakaenda kunoita basa randakatumwa naJehovha, ndikauya naAgagi mambo wevaAmareki, uye ndakaparadza vaAmareki.+ 21  Asi vanhu vakapamba makwai nemombe zvaiva zvakanaka kupfuura zvese pane zvaifanira kuparadzwa, kuti vazvibayire kuna Jehovha Mwari wenyu paGirigari.”+ 22  Samueri akabva ati: “Jehovha anofarira mipiro inopiswa nezvibayiro+ sekufarira kwaanoita kuteerera inzwi raJehovha here? Chinzwa! Kuteerera kunokunda chibayiro,+ uye kunzwa kunokunda mafuta+ emakondohwe; 23  nekuti kupanduka+ kwakafanana nechivi chekushopera,+ uye kuita zvinhu uchizvikudza kwakafanana nekushandisa simba remashiripiti nekunamata zvidhori.* Sezvo wakaramba shoko raJehovha,+ iye akurambawo kuti uve mambo.”+ 24  Sauro akabva ati kuna Samueri: “Ndakatadza, nekuti handina kuteerera murayiro waJehovha nemashoko enyu, nekuti ndakatya vanhu ndikateerera zvavakataura. 25  Ndapota, ndiregerereiwo chivi changu, mudzokere neni kuti ndinokotamira Jehovha.”+ 26  Asi Samueri akati kuna Sauro: “Handisi kuzodzokera newe, nekuti wakaramba shoko raJehovha, uye Jehovha arambawo kuti urambe uri mambo weIsraeri.”+ 27  Samueri paakatendeuka kuti aende, Sauro akabata mupendero wenguo yake isina maoko, asi yakabvaruka. 28  Samueri akabva ati kwaari: “Jehovha abvarura umambo hweIsraeri kubva pauri nhasi, uye achahupa mumwe wako ari nani panewe.+ 29  Uyewo, Changamire weIsraeri+ haazorevi nhema+ kana kuchinja pfungwa dzake,* nekuti iye haasi munhu zvekuti angachinja pfungwa dzake.”*+ 30  Iye akabva ati: “Ndakatadza. Asi ndapota, ndikudzei pamberi pevakuru vevanhu vangu uye pamberi pevaIsraeri. Dzokerai neni uye ndichakotamira Jehovha Mwari wenyu.”+ 31  Saka Samueri akadzokera naSauro, uye Sauro akakotamira Jehovha. 32  Uye Samueri akati: “Unzai Agagi mambo wevaAmareki pedyo neni.” Agagi akabva aenda kwaari asingadi,* nekuti Agagi akambenge achizviudza kuti: ‘Chokwadi iye zvino havachandiurayi.’ 33  Zvisinei, Samueri akati: “Bakatwa rako zvarakaita kuti vakadzi varwadziwe nekufirwa nevana, amai vako vacharwadziwawo nekufirwa kupfuura vamwe vakadzi vese.” Samueri akabva atema-tema Agagi kuita zvidimbu pamberi paJehovha paGirigari.+ 34  Samueri akabva aenda kuRama, uye Sauro akakwidza kumba kwake kuGibhiya yaSauro. 35  Samueri haana kuzoonazve Sauro kusvikira pazuva rekufa kwake, nekuti Samueri akanetseka kwazvo pamusoro paSauro.+ Uye Jehovha akazvidemba kuti akanga aita kuti Sauro ave mambo weIsraeri.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kunzwira tsitsi.”
Kana kuti “vakanzwira tsitsi Agagi.”
Kana kuti “Ndiri kurwadziwa chaizvo.”
Kana kuti “vakanzwira tsitsi.”
ChiHeb., “terafimu,” kureva, vanamwari vemumba.
Kana kuti “kuzvidemba.”
Kana kuti “angazvidemba.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “asingatombovhunduki.”