Bhuku Rekutanga raSamueri 12:1-25

  • Mashoko aSamueri ekuonekana nevanhu (1-25)

    • ‘Musatevera zvinhu zvisina maturo’ (21)

    • Jehovha haazosiyi vanhu vake (22)

12  Samueri akazoti kuvaIsraeri vese: “Onai ndaita* zvese zvamakandikumbira kuti ndiite, uye ndagadza mambo kuti akutongei.+  Zvino heuno mambo ari kukutungamirirai!*+ Ini ndakwegura uye ndachena musoro, uye vanakomana vangu vari pano nemi,+ uye ini ndakakutungamirirai kubvira ndichiri mudiki kusvikira nhasi.+  Ndini ndiri pano. Kana muine chekundipomera, taurai pamberi paJehovha uye pamberi pemuzodziwa wake:+ Ndiani wandakatorera mombe yake kana dhongi rake?+ Kana kuti ndiani wandakabiridzira kana kuti wandakadzvinyirira? Ndakagamuchira chiokomuhomwe* kubva muruoko rwaani kuti ndipe mutongo usina kururama?+ Kana ndakakuitirai izvozvo, ndichakudzorerai zvinhu zvenyu.”+  Vakabva vati: “Hamuna kutibiridzira kana kutidzvinyirira, uyewo hamuna kana chinhu chamakagamuchira kubva muruoko rwemunhu.”  Saka akati kwavari: “Jehovha chapupu kwamuri, uye muzodziwa wake chapupu nhasi kuti hamuna kana chamawana chekundipomera.” Ivo vakati: “Iye chapupu.”  Saka Samueri akati kuvanhu: “Jehovha, uyo akashandisa Mozisi naAroni uye akabudisa madzitateguru enyu munyika yeIjipiti,+ ndiye chapupu.  Uyai mumire apa, uye ndichakutongai pamberi paJehovha maererano nemabasa ese akarurama amakaitirwa naJehovha imi nemadzitateguru enyu.  “Jakobho paakanga angopinda muIjipiti+ uye madzitateguru enyu paakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti abatsirwe,+ Jehovha akatuma Mozisi+ naAroni kuti vatungamirire madzitateguru enyu kubva muIjipiti uye kuti vaagarise munzvimbo ino.+  Asi vakakanganwa Jehovha Mwari wavo, uye akavatengesa+ muruoko rwaSisera+ mukuru weuto reHazori nemuruoko rwevaFiristiya+ nemuruoko rwamambo weMoabhi,+ uye vakavarwisa. 10  Vakashevedzera kuna Jehovha kuti avabatsire+ uye vakati, ‘Takatadza,+ nekuti takasiya Jehovha tikashumira vanaBhaari+ nemifananidzo yaAshtoreti;+ asi iye zvino tinunureiwo mumaoko evavengi vedu, kuti tikushumirei.’ 11  Jehovha akabva atuma Jerubhaari+ naBhedhani naJefta+ naSamueri,+ akakununurai mumaoko evavengi venyu vaiva vakakupoteredzai, kuti mugare musina chekutya.+ 12  Pamakaona kuti Nahashi+ mambo wevaAmoni akanga auya kuzokurwisai, makaramba muchiti kwandiri, ‘Aiwa, isu tiri kutoda mambo anotitonga!’+ kunyange zvazvo Jehovha Mwari wenyu ari Mambo wenyu.+ 13  Zvino heuno mambo wamaida, wamakakumbira. Onai! Jehovha akugadzirai mambo.+ 14  Kana mukatya Jehovha+ momushumira+ uye moteerera inzwi rake,+ morega kupandukira murayiro waJehovha, uye kana imi namambo anokutongai mukatevera Jehovha Mwari wenyu, zvakanaka. 15  Asi kana mukarega kuteerera inzwi raJehovha, mopandukira murayiro waJehovha, ruoko rwaJehovha rucharwa nemi nemadzibaba enyu.+ 16  Uyai mumire apa muone zvinhu izvi zvikuru zviri kuitwa naJehovha pamberi penyu. 17  Nhasi harisi zuva rekukohwa gorosi here? Ndichashevedzera kuna Jehovha kuti aunze mabhanan’ana nemvura; mubve maziva uye manzwisisa kuti makaita zvakaipa chaizvo pamberi paJehovha pamakakumbira mambo.”+ 18  Samueri akabva ashevedzera kuna Jehovha, uye Jehovha akaunza mabhanan’ana nemvura zuva iroro, zvekuti vanhu vese vakatya Jehovha naSamueri kwazvo. 19  Vanhu vese vakati kuna Samueri: “Nyengetererai vashumiri venyu kuna Jehovha Mwari wenyu,+ nekuti hatidi kufa; nekuti tawedzera chimwe chinhu chakaipa pazvivi zvedu zvese nekukumbira kwedu kuva namambo.” 20  Saka Samueri akati kuvanhu: “Musatya. Chokwadi makaita zvinhu zvese izvi zvakaipa. Asi musangotsauka chete pakutevera Jehovha,+ uye shumirai Jehovha nemwoyo yenyu yese.+ 21  Musatsauka muchitevera zvinhu zvisina maturo,*+ zvisingabatsiri+ uye zvisinganunuri, nekuti hazvina maturo.* 22  Jehovha haazosiyi vanhu vake+ nemhaka yezita rake guru,+ nekuti Jehovha pachake ndiye akakusarudzai kuti muve vanhu vake.+ 23  Kana ndiri ini, handingambofungi zvakadaro kuti nditadzire Jehovha nekurega kukunyengetererai, uye ndicharamba ndichikurayiridzai munzira yakanaka neyakarurama. 24  Imi ingotyai Jehovha,+ momushumira makatendeka* nemwoyo yenyu yese, muchifunga zvinhu zvikuru zvaakakuitirai.+ 25  Asi kana mukaomesa misoro yenyu muchiita zvakaipa, muchaparadzwa,+ imi namambo wenyu.”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “ndateerera inzwi renyu pane.”
ChiHeb., “kufamba pamberi penyu.”
Kana kuti “mari yepfumbamuromo.”
Kana kuti “zvisiri zvechokwadi.”
Kana kuti “hazvisi zvechokwadi.”
Kana kuti “muchokwadi.”