Tsamba Yekutanga yaPetro 1:1-25

  • Kwaziso (1, 2)

  • “Akatibereka patsva kuti tive netariro mhenyu” (3-12)

  • Ivai vatsvene sevana vanoteerera (13-25)

1  Ini Petro, muapostora+ waJesu Kristu, ndinonyora kuvagari vari kupfuura vakapararira muPontasi, Garatiya, Kapadhokiya,+ Ezhiya, neBhitiniya, kuvanhu vakasarudzwa  maererano nekuziva zvichaitika kwaMwari Baba,+ vanhu vakatsveneswa nemweya+ kuti vateerere uye vasaswe ropa raJesu Kristu:+ Wedzerwai nyasha nerugare.  Mwari uye Baba vaShe wedu Jesu Kristu ngaarumbidzwe, nekuti maererano netsitsi dzake huru akatibereka patsva+ kuti tive netariro mhenyu+ kuburikidza nekumuka kwaJesu Kristu kuvakafa,+  kuti tive nenhaka isingaori isina kusvibiswa uye inoramba iripo nekusingaperi.+ Makaichengeterwa kudenga,+  imi muri kuchengetedzwa nesimba raMwari kuburikidza nekutenda kuti muwane ruponeso rwakamirira kuratidzwa munguva yekupedzisira.  Izvi zviri kuita kuti mufare zvikuru kunyange zvazvo muchitambudzwa nemiedzo yakasiyana-siyana kwenguva pfupi, pazvinenge zvichifanira kudaro,+  kuti kutenda kwenyu kwakaedzwa,+ uko kunokosha zvikuru kupfuura goridhe rinoparara pasinei nekuti rakanatswa* nemoto, kuzoita kuti pave nekurumbidzwa nekubwinya nekukudzwa pakuratidzwa kwaJesu Kristu.+  Kunyange musina kumbomuona, munomuda. Kunyange musiri kumuona panguva ino, munotenda maari uye muri kufara kwazvo nemufaro usingatsananguriki uye unoshamisa,  pamuri kuwana mubayiro wekutenda kwenyu, iko kuponeswa kwenyu.*+ 10  Vaprofita vaya vakaprofita nezvenyasha dzamakaitirwa vakanyatsoongorora uye vakashanda nesimba vachitsvaga kunzwisisa nezvekuponeswa uku.+ 11  Vakaramba vachitsvaga kuti inguva ipi kana kuti mwaka upi wakanga uchiratidzwa nemweya waiva mavari nezvaKristu,+ pawaipupura nezvekutambura kwaizoita Kristu+ uye nezvekukudzwa kwaizotevera. 12  Ivo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvishumiri pachavo, asi vaishumira imi pazvinhu zvamaziviswa iye zvino nevaya vakakuzivisai mashoko akanaka vachibatsirwa nemweya mutsvene wakatumirwa kubva kudenga.+ Ngirozi dzinoda kunyatsonzwisisa zvinhu izvi. 13  Saka gadzirirai pfungwa dzenyu kuita basa rakaoma;+ musatombovarairwa;+ tariro yenyu ngaive panyasha dzichaunzwa kwamuri pakuratidzwa kwaJesu Kristu. 14  Sevana vanoteerera, regai kuramba muchitongwa neruchiva* rwamaiva narwo pamakanga musina ruzivo, 15  asi ivai vatsvene pane zvese zvamunoita saiye Mutsvene akakudanai,+ 16  nekuti zvakanyorwa kuti: “Munofanira kuva vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene.”+ 17  Uyezve kana muchidana kuna Baba vanotonga zvichienderana nebasa remumwe nemumwe, vasingasaruri,+ zvibatei muchitya+ panguva yamuri vagari vari kupfuura. 18  Nekuti munoziva kuti hamuna kusunungurwa*+ nezvinhu zvinoora, nesirivha kana goridhe, pamararamiro enyu asingabatsiri akabva kumadzitateguru enyu. 19  Asi neropa rinokosha raKristu,+ rakaita seregwayana rakanaka+ uye risina kana pakaipa.+ 20  Chokwadi, akazivikanwa nyika isati yavambwa,+ asi akaratidzwa pachena pamugumo wemazuva acho zvichiitirwa imi.+ 21  Kuburikidza naye, imi muri kutenda muna Mwari,+ uyo akamumutsa kubva kuvakafa+ akamupa kubwinya,+ kuti kutenda kwenyu netariro zvive muna Mwari. 22  Zvino zvamakazvichenesa* kuburikidza nekuteerera kwenyu chokwadi, zvikaita kuti mude hama dzenyu zvisina unyengeri,+ dananai kwazvo zvichibva pamwoyo.+ 23  Nekuti hamuna kuberekwa patsva nembeu inoora,+ asi nembeu isingaori,*+ pachishandiswa shoko raMwari mupenyu, anogara nekusingaperi.+ 24  Nekuti “vanhu vese vakaita seuswa, uye runako rwavo rwese rwakaita seruva remusango; uswa hunooma, uye ruva rinowira pasi, 25  asi shoko raJehovha* rinogara nekusingaperi.”+ Uye “shoko” racho ndiro mashoko akanaka amakaziviswa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “rakaedzwa.”
Kana kuti “kwemweya yenyu.”
Kana kuti “muchitevera ruchiva.”
ChiGir., “kudzikinurwa.”
Kana kuti “zvamakachenesa mweya yenyu.”
Kureva, mbeu inobereka.